Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej - mobilní telefony, výpočetní technika s příslušenstvím a ostatní elektronika - 2. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.:KRPT-270021-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                                             Ostrava 6. prosince 2017                                                                                                                           

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku krajského ředitelství

vyhlašuje

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku se stanovením minimální kupní ceny s názvem:

„Odprodej - mobilní telefony, výpočetní technika s příslušenstvím a ostatní elektronika - 2. kolo“

1. Vyhlašovatel:

 Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

 zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem náměstkem ředitele

 IČO 75151502, DIČ CZ75151502

 kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

 bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a je rozdělen do těchto tří skupin:

- mobilní telefony s minimální kupní cenou 25.000,- Kč (viz příloha č. 1)

- výpočetní technika s příslušenstvím s minimální kupní cenou 20.000,- Kč (viz příloha č. 1)

- ostatní elektronika (radiostanice) s minimální kupní cenou 350,- Kč (viz příloha č. 1)

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovnicí krajského ředitelství Katarínou Kukuczkovou, tel. 974 729 638, a to ve dnech 12. a 14. prosince 2017 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku-Místku na Frýdlantské ulici 2402.

3. Doba a místo plnění:

Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení

Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky výběrového řízení:

  • Součástí nabídky zájemce bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku je do jednoho měsíce od uhrazení ceny, splatnost 21 dnů od podpisu kupní smlouvy
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji po skupinách jako dílčích celcích, nabídka tedy musí být vztažena k dané skupině tak, aby bylo možno u každé skupiny dospět k vítězi výběrového řízení.
  • Nabídku lze podat na jednu každou samostatnou skupinu, na dvě skupiny nebo na všechny z vyhlášených skupin prodávaného majetku, vždy ale minimálně ve výši, která je u zájmové skupiny uvedena.
  • Výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby.
  • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude u dané zájmové skupiny nižší než uvedená minimální cena nebo bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny k dané skupině odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou k dané skupině majetku.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 19. prosince 2017 v 9:00 hod.

Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Výběrové řízení - Odprodej – mobilní telefony, výpočetní technika a ostatní elektronika - 2. kolo – NEOTEVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji zájemce a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. razítkem zájemce.

Otevírání obálek  se uskuteční dne 19. prosince 2017 v 9:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

Adresa pro doručení nabídek poštou:    

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 1682/24,

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Adresa pro osobní doručení:                               

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor veřejných zakázek, Husovo náměstí 2

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, výběrové řízení zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

            plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

               náměstek ředitele 

vytisknout  e-mailem