Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej - mobilní telefony a výpočetní technika s příslušenstvím - 2. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č. j. KRPT-176561-2/ČJ-2018-0700VZ

Ostrava 31. července 2018

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené

plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku se stanovením minimální kupní ceny s názvem:

„Odprodej – mobilní telefony a výpočetní technika s příslušenstvím - 2. kolo“

1. Vyhlašovatel:

 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

 zastoupené: plk. Ing. Tomášem Rychtarem náměstkem ředitele

 IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

 kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702  00 Ostrava – Moravská Ostrava

 bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a je rozdělen do dvou skupin:

- mobilní telefony s minimální kupní cenou 22.000,- Kč

- výpočetní technika s příslušenstvím s minimální kupní cenou 24.000,- Kč

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovnicí krajského ředitelství paní Katarínou Kukuczkovou, tel. 974 729 638, a to ve dnech 14. a 16. srpna 2018 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku-Místku na Frýdlantské ulici 2402.

3. Doba a místo plnění:

Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky výběrového řízení:

  • Součástí nabídky zájemce bude kontaktní adresa, telefonní popř. jiné spojení, identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby. V případě právnické osoby zájemce v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO a DIČ. V případě fyzické osoby zájemce v nabídce předloží identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail, číslo OP) a u podnikatele kopii živnostenského listu, případně jiné oprávnění k podnikání.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, splatnost faktury 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji po skupinách jako dílčích celcích, nabídka tedy musí být vztažena k dané skupině tak, aby bylo možno u každé skupiny dospět k vítězi výběrového řízení.
  • Nabídku lze podat na jednu nebo na obě z vyhlášených skupin prodávaného majetku, vždy minimálně ve výši, která je u zájmové skupiny uvedena.
  • Výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby.
  • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude u dané zájmové skupiny obsahovat nižší nabídkovou cenu než je minimální kupní cena stanovená vyhlašovatelem.
  • Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce lhůty pro podávání nabídek, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele.
  • Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným zájemcem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem výběrového řízení.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny k dané skupině odprodávaného majetku, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou k dané skupině majetku.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 21. srpna 2018 do 9:00 hodin.

Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce označené: „Výběrové řízení – Odprodej – mobilní telefony, výpočetní technika – NEOTEVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji zájemce a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. razítkem zájemce.

Otevírání obálek  se uskuteční dne 21. srpna 2018 v 09:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na  vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

Adresa pro doručení nabídek:       Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

30. dubna 1682/24

                                                           702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Osobně na adresu:                          Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

Husovo náměstí 2

                                                           702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, výběrové řízení zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

                                                                        plk. Ing. Tomáš Rychtar

                                                                              náměstek ředitele 

vytisknout  e-mailem