Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej kopírovacích strojů a tonerů

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-229131-2/ČJ-2018-0700VZ                                                         

Ostrava 5. října 2018

                                                                                                                                                                                                                    

Výzva k podání nabídek

 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele,

 vyhlašuje

v souladu s §22 ods. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku s názvem:

„Odprodej kopírovacích strojů a tonerů“

1. Vyhlašovatel:

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

    zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

    kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

    IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

    bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

    (dále jen „vyhlašovatel“)

2. Předmět plnění:

    Předmětem plnění je odprodej kopírovacích strojů a tonerů.

    Soupis majetku k odprodeji je uveden v příloze č. 1.

    Vyhlašovatel nestanovil minimální cenu, za kterou odprodává nepotřebný majetek, přesto si

    vyhrazuje právo posoudit nabídkovou cenu nejvhodnějšího navrhovatele a stanovit, že cena

    je nepřiměřeně nízká, pokud tak učiní, má právo soutěž z tohoto důvodu zrušit.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovníkem krajského ředitelství Pavlem Smatanou, tel. 974 729 630-1,9, 722 434 126, a to ve dnech 15 a 16. 10. 2018 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku – Místku na Frýdlantské ulici č. 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

    Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

    Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kontaktní adresa, telefonní popř. jiné spojení, identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby. V případě právnické osoby navrhovatel v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopii výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopii dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO a DIČ. V případě fyzické osoby navrhovatel v nabídce předloží identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail, číslo OP) a u podnikatele kopii živnostenského listu, případně jiné oprávnění k podnikání.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nutné odebrat jako celek.
  • Nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení
  • Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným navrhovatelem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem soutěže; součástí smlouvy bude ustanovení, že se kupující stane majitelem kopírovacích strojů a tonerů až po úplném zaplacení kupní ceny.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

    Jediným kritériem pro výběr nevhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je navrhovaná

    výše nabídkové ceny, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

    Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění   

    pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

    Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě

    nákladů navrhovatele na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 24.10.2018 v 9:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej kopírovacích strojů a tonerů - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 24.10.2018 v 9:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky oznámí vyhlašovatel všem navrhovatelům do čtrnácti dnů od rozhodnutí vyhlašovatele.

   Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek poštou:   

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 1682/24,

   702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Adresa pro osobní doručení:                    

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, Husovo náměstí 2,

   702 00 Ostrava 1

   Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 

   do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu
   s žádným navrhovatelem, nepřipustit dílčí plnění, soutěž zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření  kupní smlouvy.

                                                                                          

                                                                                               plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                  náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem