Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej komunikační techniky - 4. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-47671-2/ČJ-2018-0700VZ                                                                                           Ostrava 2. března 2018

                                                                                                                                                                                                                    

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

 vyhlašuje

v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

Výběrové řízení na

 „Odprodej komunikační techniky“ - 4. kolo

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Popis nabízeného majetku:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru informačních a komunikačních technologií, oddělení provozně projekčního, který pro ztrátu a zastarání svých technických vlastností nemůže sloužit svému účelu a přesahuje tímto potřeby Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o komunikační techniku (anténa základnová všesměrová). Majetek je odprodáván bez záruky, není zaručena funkčnost.

Majetek byl oceněn celkem na částku 657,90 Kč (slovy: šestsetpadesátsedmkorunčeských 90/100) dle přílohy č. 1.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovníkem krajského ředitelství Mgr. Milanem Urbančíkem, tel. 974 722 202, mobil: 702 290 155, dne 13. března 2018 v areálu skladového zařízení Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: sklady Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402. Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky výběrového řízení:

  • Součástí nabídky zájemce bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji jako celek.
  • Výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby.
  • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální cena stanovená vyhlašovatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou za celý objem odprodávaného majetku. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena, tj. 657,90 (slovy: šestsetpadesátsedmkorunčeských 90/100).

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a způsob dodání nabídek:

Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 20. března 2018 v 10:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v písemné formě, v řádně uzavřené obálce (na přelepu opatřené podpisem či razítkem) s označením: „Odprodej komunikační techniky – 4. kolo - NEOTVÍRAT“ Na obálce budou dále identifikační údaje zájemce.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 20. března 2018 v 10:00 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

Adresa pro doručení nabídek:       Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           30. dubna 24

                                                           702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Osobně na adresu:                          Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           ul. Husovo náměstí – 2

                                                           702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, nepřipustit dílčí plnění, výběrové řízení zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.

                                                                                                 

plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                        náměstek ředitele pro ekonomiku

vytisknout  e-mailem