Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej 15 SDP

KŘP Moravskoslezského kraje 

Odprodej 15 SDP

Č. j. KRPT-115494-2/ČJ-2018-0700VZ

Ostrava 17. května 2018

Počet listů: 2

Přílohy: 1/1

Výzva k podání nabídek

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené náměstkem ředitele
plk. Ing. Tomášem Rychtarem

vyhlašuje

v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku se stanovením minimální kupní ceny s názvem:

„Odprodej 15 SDP“

                                

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem 

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Předmět plnění:

Odprodej nepotřebného majetku:

dodávka - 1 ks

mikrobus - 4 ks

osobní automobil - 10 ks

Celkem 15 ks - viz příloha č. 1

Minimální kupní cena 268.000,- Kč.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s panem Lukášem Ertlem,
tel.: 974 721 614 nebo 724 297 809, a to ve dnech 24. a 29. 5. 2018 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku-Místku na Frýdlantské ulici 2402.

3. Doba a místo plnění:

Termím plnění – do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru – areál skladů krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky soutěže:

  • Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce lhůty pro podávání nabídek, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele.
  • Součástí nabídky zájemce bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
  • Nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení.
  • Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným zájemcem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem výběrového řízení; součástí smlouvy bude ustanovení, že se kupující stane majitelem vozidla až po úplném zaplacení kupní ceny.
  • Výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby
  • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální cena stanovená vyhlašovatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou za celý objem odprodávaného majetku. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena, tj. 268.000,-

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 5. 6. 2018 v 9:00 hodin.

Nabídka se předkládá v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – Odprodej 15 SDP – NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji zájemce a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem zájemce.

Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 6. 2018 v 9:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu
na doručenku nebo datovou schránkou.

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

Adresa pro doručení nabídek poštou: 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje         

Odbor veřejných zakázek

30. dubna 1682/24

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava                                                                          

Adresa pro osobní doručení: 

Krajské ředitelství policie  Moravskoslezského kraje         

Odbor veřejných zakázek

Husovo náměstí 2

702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, nepřipustit dílčí plnění, výběrové řízení zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření smlouvy.

                                                                                                         

                                                                                                                                                           plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                                                                                   náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem