Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej 14 SDP - 4. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-268868-2/ČJ-2018-0700VZ                                                         

Ostrava 27. listopadu 2018

                                                                                                                                                                                                                   

Výzva k podání nabídek

 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele,

 vyhlašuje

v souladu s §22 ods. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku s názvem:

„Odprodej 14 SDP“  - 4. kolo
 

1. Vyhlašovatel:

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

    zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

    kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

    IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

    bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

    (dále jen „vyhlašovatel“)

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Krajského ředitelství policie    Moravskoslezského kraje:

    minibus pro 15 osob - 1 ks

    osobní automobil - 13 ks

    Celkem 14 ks - viz příloha č. 1

    Vyhlašovatel nestanovil minimální cenu, za kterou odprodává nepotřebný majetek, přesto si

    vyhrazuje právo posoudit nabídkovou cenu nejvhodnějšího navrhovatele a stanovit, že cena

    je nepřiměřeně nízká, pokud tak učiní, má právo soutěž z tohoto důvodu zrušit.

Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s pracovníkem krajského ředitelství panem Lukášem Ertlem, tel. 974 721 614, 724 297 809, a to ve dnech 4.12 a 6.12.2018 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku – Místku na Frýdlantské ulici č. 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

    Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

    Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kontaktní adresa, telefonní popř. jiné spojení, identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby. V případě právnické osoby navrhovatel v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopii výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopii dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO a DIČ. V případě fyzické osoby navrhovatel v nabídce předloží identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail, číslo OP) a u podnikatele kopii živnostenského listu, případně jiné oprávnění k podnikání.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nutné odebrat jako celek.
  • Nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení
  • Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným navrhovatelem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem soutěže; součástí smlouvy bude ustanovení, že se kupující stane majitelem kopírovacích strojů a tonerů až po úplném zaplacení kupní ceny.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

    Jediným kritériem pro výběr nevhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je navrhovaná

    výše nabídkové ceny, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou.

    V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

    Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění   

    pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

    Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě

    nákladů navrhovatele na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta a způsob podání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 14.12.2018 v 9:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej 14 SDP - 4. kolo - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními   údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 14.12.2018 v 9:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky oznámí vyhlašovatel všem navrhovatelům do čtrnácti dnů od rozhodnutí vyhlašovatele.

   Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek poštou:   

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 1682/24,

   702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Adresa pro osobní doručení:                    

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, Husovo náměstí 2,

   702 00 Ostrava 1

   Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu
   s žádným navrhovatelem, nepřipustit dílčí plnění, soutěž zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  plk. Ing. Tomáš Rychtar

                                                                                                                       náměstek ředitele

                                                                                                                                              zp. RNDr. Ing. René Tichý

                                                                                                                                                      vedoucí OSM

                                                                                                                                             podepsáno elektronicky

                                                                                             

vytisknout  e-mailem