Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel požadoval informace podle zákona 106/1999 Sb., ohledně zákazu pořizování zvukových a obrazových záznamů v objektech Policie České republiky.  

Konkrétně:

1. Na základě kterého konkrétního právního nebo jiného předpisu, směrnice, pokynu či jiného nařízení je takto postupováno vůči osobám vstupujícím do budovy Policie ČR na shora uvedené adrese.

2. Kdo a kdy tento předpis (směrnice, pokyn, či nařízení ) vydal .

3. Kdy a kde byl tento předpis (směrnice, pokyn, či nařízení) uveřejněn a z čeho vyplývá jeho závaznost pro jiné osoby, které nejsou podřízeny tomu, kdo takový předpis (směrnice, pokyn, či nařízení) vydal.

4. Seznámení se zněním tohoto předpisu (směrnice, pokynu či nařízení ) a aby Vám byl zaslán jeho výtisk, popřípadě jinak autorizovaný úplný text z něhož bude zřejmá jeho autentičnost.

Odpověď: 
Obecně k dané problematice uvádím následující informace:

V shora uvedeném objektu byl podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon) a podle vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb., (dále jen vyhláška), zřízen objekt, ve kterém se nacházejí zabezpečené oblasti. Podle zákona jsou stanovena režimová opatření fyzické bezpečnosti (§ 27 písm. b) zákona).

Opatřeními fyzické bezpečnosti jsou
a) ostraha
b) režimové opatření
c) technické prostředky

Východiskem pro stanovení výše uvedeného režimu je Nařízení Ministerstva vnitra č. 119/1999, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana objektů Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Toto nařízení stanoví způsob ochrany předmětů chráněných zájmů (zejména utajované informace, osobní údaje a majetek), s cílem zajistit jejich bezpečnost, předcházet a zamezit jejich zneužití, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě nebo odcizení a stanovit způsob ochrany objektů, obrany objektů a ochrany života a zdraví osob v případě vzniku mimořádné události. Jedním z prostředků ochrany je i použití technických prostředků.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující informace:
1.
    a) Nařízení Ministerstva vnitra č, 119/1999 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana objektů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, ve znění NMV č. 76/2000 ze dne 20. září 2000, NMV č. 96/2000 ze dne 22. prosince 2000 a NMV č. 41/2002 ze dne 11. července 2002 (dále jen nařízení ministerstva vnitra). Nařízení ministerstva vnitra není v působnosti Policie České republiky. Z tohoto důvodu v této části Vaši žádost

o d k l á d á m

ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

     b) “Komplexní dokumentace bezpečnostní ochrany objektu a chráněné zóny” (dále jen “dokumentace”) zpracovaná v souladu s § 32 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

2.
     a)  Viz odložení

     b) Ve smyslu NMV č. 119/1999, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana objektů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů k zamezení zneužití a vyzrazení předmětů zájmů uložených nebo zpracovávaných v objektu,vydal ředitel Policie ČR, správy hl. m. Prahy rozkaz č. 100 ze dne 18. června 2004

3.
     a) Viz odložení

     b) Dokumentace není vzhledem ke svému obsahu určena ke zveřejnění. S dokumentací jsou v potřebném rozsahu seznamovány oprávněné osoby k plnění režimů stanovených v dokumentaci k zajištění ochrany utajovaných informací. Závaznost vyplývájící z provozního řádu objektu a chráněné zóny, která je součástí dokumentace pro jiné osoby, které nejsou podřízeny tomu, kdo dokumentaci vydal, vyplývá za zákona a vyhlášky.

4.
     a) Viz odložení

     b) Z dokumentace je možné poskytnout informaci týkající se režimu návštěv v objektu, která je v dokumentaci uvedena v provozním řádu objektu a chráněné zóny.

vytisknout  e-mailem