Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Odkazy

Odkazy na internetové stránky s informacemi o návykových látkách

Klinika adiktologie – odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených


Státní zdravotní ústav - je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.
Věnováno drogám rostlinného původu a rostlinám, které jsou již po tisíce let používány člověkem především z důvodů jejich působení na lidskou psychiku.
Anonymní poradna s informacemi o jednotlivých drogách a jejich účincích.
Vše o primární prevenci pro pedagogy, rodiče a náctileté, kvizy, výukový program pro školy, individuální testy.

Internetové noviny, které se zabývají drogovou problematikou, obsahují seznam kontaktů na odborná zařízení, informace o aktuálních projektech a grantech, seznam vzdělávacích akcí, databáze odkazů na internetové stránky týkající se drogové problematiky, odborné texty, studie.

Národní informační drogový server, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost.
Nadace Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v souvislosti se změnou společenského systému s možností zřídit systém komplexní prevence a péče o uživatele návykových látek a jejich rodinné příslušníky, na jejich stránkách lze najít mimo jiné poradnu, literaturu týkající se návykových látek a mnoho dalších informací.
Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky. Působnost ústavu v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků je definována právními předpisy a mezinárodními dohodami.

Podporujeme


 
 

Projekt primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence v rámci EU, jehož cílem je vyhledávat a integrovat děti a mládež nezapojené v žádné zájmové činnosti a vytvářet podmínky pro jejich duševní a pohybový rozvoj do dospělosti. Věkové rozpětí žáků projektu je od 1.třídy ZŠ bez horní věkové hranice. Jedinou podmínkou získání členství je projevený zájem. Projekt má od 26.června 2003 podporu Národní protidrogové centrály SKPV PČR.

Šance onkoláčkům

Nadační fond šance onkoláčkům je nezisková organizace, která vznikla 17.12.2014 se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení, včetně poskytování psychické podpory. Doposud pomohla nebo zprostředkovala pomoc více jak 300 dětem v onkologické léčbě a skoro 110-ti dětem s jiným vážným onemocněním. Impulsem vzniku nadace bylo onemocnění malého Matyáše Klasny, kterému v 9-ti měsících onkologové diagnostikovali zhoubný dětský nádor Neuroblastom a jeho maminka se rozhodla spolu s kamarádkami, které zprostředkovaly pomoc pro Matyáška, založit nadační fond a pomáhat dětem se stejným, nebo podobným osudem.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární prevenci. Jedná se o preventivní interaktivní projekt, založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

vytisknout  e-mailem