Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor metodiky, koordinace a podpory výkonu služby

Odbor řízení výkonu služby pořádkové policie

Ředitelství služby pořádkové policie  PP ČR
Odbor metodiky, koordinace a podpory výkonu služby
adresa: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
telefon: 974 834 446
fax: 974 834 705
Vedoucí odboru: plk. Mgr. Martin BLAŽEK
U služby pořádkové policie je zařazeno cca 18 000 příslušníků policie. Jde o službu, která je prakticky pilířem policie a policisté zařazeni k této službě jsou v přímém kontaktu s občany, orgány obce a právnickými a fyzickými osobami. Rozsah a charakter úkolů činnosti služby pořádkové policie k jejich zajištění v zásadě omezuje možnost užší specializace oproti jiným útvarům specializovaných služeb a činí to službu pořádkové policie v podstatě „universální“, což klade vysoké nároky na samotné příslušníky služby pořádkové policie v oblasti znalostí zákonů, vyhlášek, služebních předpisů, ale i na jejich fyzickou a psychickou připravenost. Vzhledem k již zmiňované universálnosti příslušníků pořádkové policie, je tato služba jakousi základnou pro výběr policistů do jiných specializovaných a odborných služeb policie, např. služba kriminální policie a vyšetřování.

Rozsah činnosti služby pořádkové policie
- ochrana bezpečnosti osob a majetku
 
- spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho  obnovení
- boj proti kriminalitě
- přijímání, evidování a prošetřování oznámení osob
- plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení
- dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu

Základními výkonnými organizačními články Policie České republiky s územně vymezenou působností, které jsou zřízeny k plnění základních úkolů služby pořádkové policie, jsou obvodní (místní) oddělení policie, které  vykonávají svou činnost především následujícími formami:
a) dozorčí službou, která je vykonávána nepřetržitě, zajišťuje akceschopnost oddělení a navazuje na činnost operačního střediska okresního (obvodního či městského) ředitelství policie. Dozorčí službou je zajištěn nepřetržitý styk základních útvarů se státními orgány, organizacemi a občany, neboť dozorčí služba je zpravidla prvním místem, kam se obracejí se svými stížnostmi, žádostmi, podněty či oznámením o trestném činu,
b) obchůzkovou službou vykonávanou v určených částech území obvodního (místního) oddělení, která je zaměřena zejména na dohled nad dodržováním veřejného pořádku, na ochranu bezpečnosti osob a jejich majetku, předcházení a zabraňování páchání trestné činnosti, odhalování trestných činů a přestupků, pátrání po osobách a věcech a provádění prvotních opatření na místě činu,
c) hlídkovou službou, která je vykonávána v určitých úsecích nebo na stanovištích s cílem chránit bezpečnost osob a jejich majetku, předcházet a zabraňovat porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, zakročovat proti osobám dopouštějícím se protiprávního jednání, řeší přestupky a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a činí opatření při jeho porušení,
d) procesní činností, která je zajišťována zejména plněním úkolů na úseku trestního, přestupkového a správního řízení a administrativní činností (výkon spisové služby, hlásná služba, vkládání dat do informačních systémů  apod.),
e) preventivní činností, spoluprací a součinností s dalšími orgány a organizacemi, jako např. orgány činnými v trestním řízení, některými správními orgány, obecními úřady a jejich orgány pro ochranu veřejného pořádku, např. obecní (městskou) policií apod.
Dalšími výkonnými články podílející se na plnění úkolů pořádkové policie jsou:

Oddělení hlídkové služby
 • jsou zřízeny ve větších městech speciálně k plnění úkolů hlídkové služby
 Zásahové jednotky krajských ředitelství policie (KŘP)
 • provádí služební zákroky především pod jednotným velením proti pachatelům zvlášť závažné trestné činnosti,
 • provádí prvotní opatření proti teroristům a únoscům
 • můžou být využity také k ochraně a obnovení veřejného pořádku, záchranných akcích, v případech rozsáhlých živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií
 Pořádkové jednotky
      Speciální pořádkové jednotky krajských ředitelství policie  (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem)
 • chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, k obnovení veřejného pořádku provádí zákroky pod jednotným velením tzv. „těžkooděnci“
 • podílí se na výkonu služby v případech mim. událostí, katastrof, průmyslových havárií, rozsáhlých pátracích akcí, plnění úkolů IZS
 • posilují výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci bezpečnostních opatření

 Antikonfliktní týmy

 • Základním úkolem antikonfliktního týmu je transparentním způsobem prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání osob při opatření.
 Poříční oddělení
 • zajišťuje ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku na významných vodních plochách a vodních tocích; dohled nad dodržováním řádu plavební bezpečnosti a zákona o vodách
 Oddělení služební hipologie, oddělení služební kynologie
 • podílí se na zajišťování ochrany veřejného pořádku, zejména   v okrajových  těžko dostupných místech, parcích, v rámci policejních opatření při konání shromáždění osob, fotbalových utkání, demonstracích, pochodech, pátrání po osobách a věcech
Oddělení METRO
 • zajišťuje ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti a majetku ve vlacích stanicích pražského metra
 Pohotovostní a eskortní oddělení
 •  poskytuje servisní služby pro jiné útvary PČR při provádění ostrahy policejních cel, provádí eskorty osob omezených na svobodě
Pohotovostní motorizovaná jednotka (Praha)
 • provádí služební zákroky proti pachatelům trestných činů přímo na místě činu k jejich zadržení
 • provádí výkon motorizované a pěší hlídkové služby ve statutárních městech, zejména v jejich okrajových částech
 • posilují výkon klasické hlídkové služby
 • zajišťují převážně plnění úkolů z výjezdů na oznámení na linku 158 v Praze, Brně, Ostravě a Plzni
 • zajišťují výjezdy na signál centralizované ochrany objektů, které byly narušeny a zadržení pachatelů
Specifika plnění úkolů na železnici
Hlídková a obchůzková služba je zaměřena především do prostor a vlaků, kde dochází k velkému soustředění cestujících a kde je potencionální nebezpečí narušení veřejného pořádku nebo páchání trestné činnosti; jedná se o preventivní působení, předcházení a odhalování kriminality.
Odhalování a objasňování trestné činnosti je zaměřeno na objasňování závažné trestné činnosti v železniční dopravě spáchané zejména neznámými pachateli, objasňování specifické trestné činnosti - krádeží zásilek přepravovaných po železnici a odhalování a objasňování latentní kriminality.
Doprovody vlaků osobní přepravy jsou zaměřeny zejména do vlaků mezinárodní přepravy a dalších vlaků, kde dochází nebo je nebezpečí, že může docházet k trestné činnosti, zejména krádeží ke škodě cestujících. Dále jsou doprovody vlaků osobní přepravy zaměřeny na takzvané rizikové spoje, kterými se přepravují účastníci diskoték, fanouškové fotbalových mužstev a účastníci různých srazů a setkání (například příznivci hnutí skinheads).
Doprovody a sledování zásilek je činnost zaměřená především na ochranu nebezpečných zásilek (jaderných materiálů, zbraní, výbušnin a dalšího vojenského materiálu a podobně) a dále zásilek, u kterých je nebezpečí, že dojde k jejich krádeži (například ucelené vlaky s osobními automobily).
 Oddělení hlavní nádraží Brno a Ostrava (dříve Oddělení doprovodu vlaků Brno a Ostrava)
 • spolupůsobí při zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu
 • provádí doprovody vlaků osobní přepravy a důležitých zásilek
 • podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě

vytisknout  e-mailem