Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace týkající se podání informací dle zákona o povinně zveřejňovaných informacích, kdy bude podána stížnost nadřízenému, kdy bude odvolání podáno orgánům Ministerstva vnitra, jak byla prošetřena stížnost na konkrétní policistku a jaké byly vyvozeny důsledky. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Policie České republiky, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 SvInf pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejňuje na místě, které je všeobecně přístupné informace, jakož i umožňuje v úředních hodinách jejich zpřístupnění, nahlédnutí a pořízení si opisu, výpisu a kopie v souladu s ustanovením § 5 SvInf. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Policie České republiky co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Policie České republiky mu ji poskytne. To neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. Stížnost na konkrétní policistku byla policejním orgánem MOP Podolí posouzena podle jejího obsahu (§ 59 odst. 1 věta první tr. řádu) jako podnět k využití oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 věty první 3 tr. řádu. Dne 14. března 2019 byl na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, ul. 28. Pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 postoupen policejním orgánem MOP Podolí kompletní spisový materiál pod č. j. KRPA-469063-7/ČJ-2018-001412 s Vaším podáním ze dne 10. března 2019 jako žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu státním zástupcem podle § 157 odst. 2 písm. a) tr. řádu. Státní zástupce v tzv. předprocesním stádiu, i když ve věci nebylo zahájeno trestní řízení, byl oprávněn přezkoumat postup policejního orgánu z hlediska toho, jestli tento provedl všechna potřebná šetření ke zjištění skutečností, že byl spáchán trestný čin a ke konkrétní osobě, která ho měla spáchat. Státní zástupce po přezkoumání spisového materiálu neshledal důvody pro vydání pokynu k zahájení úkonů trestního řízení. Odvolání se podává písemně u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání je patnáct dní ode dne oznámení rozhodnutí povinného subjektu (viz § 83 a 84 správní řád). Náležitosti odvolání stanoví správní řád. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tedy Magistrátu hl. m. Prahy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinného subjektu. Činnost kontrolních útvarů se nevztahuje k přezkoumávání a hodnocení postupu, dokazování a výsledku prověřování či šetření policejního orgánu v konkrétních věcech vedených v řízení podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky či podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Takovým oprávněním disponuje pouze příslušný státní zástupce v rámci svých dozorových pravomocí a ve vymezeném rozsahu rovněž vedoucí pracovník. Ve věci není možné podat stížnost podléhající obecnému právnímu režimu vyřizování stížností směřující vůči postupu policejního orgánu, o níž by rozhodoval kontrolní útvar, neboť by šlo o nežádoucí ingerenci do vyřizování konkrétní věci související s postupem policejního orgánu v řízení podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). V předmětné věci není kontrolní útvar policie oprávněn zaujímat jakékoliv stanovisko, či přijímat jakékoliv opatření k postupu policejního orgánu MOP Podolí nebo výsledek posouzení věci státním zástupcem hodnotit. Z uvedeného je patrné, že postup policejního orgánu v dané věci, nemůže být předmětem prošetřování kontrolního útvaru, ani jeho nadřízeného správního orgánu. Státní zástupce po přezkoumání spisového materiálu neshledal důvody pro vydání pokynu k zahájení úkonů trestního řízení. Vedoucí pracovník MOP Podolí v postupu konkrétní policistky c rámci prověřování oznámení neshledal žádné věcné a procesní závady.

vytisknout  e-mailem