Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o informace týkající se zásahu policie a vykázání osoby z bytu na adrese Francouzská 145/22, Praha 2, v přesně neurčené době od prosince 2014 do ledna 2015. Dále i informace o způsobu evidence takové události a o přístupu k souvisejícím záznamům. 

Odpověď: Žadatelce byly poskytnuty následující informace. Policie neeviduje žádnou událost, při které by došlo k vykázání jakékoli osoby z bytu či domu na uvedené adrese. Oprávnění policisty vykázat osobu ze společného obydlí je upraveno v Hlavě VII zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, kde jsou stanoveny i související povinnosti policie. Policista je povinen mimo jiné vykázanou osobu poučit o jejích právech a povinnostech a prokazatelně jí předat v písemné podobě potvrzení o vykázání. Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud by tedy k vykázání došlo, prokazatelně by takovou událost evidovala nejen policie, ale i Obvodní soud pro Prahu 2. Na základě předpisů o archivnictví a spisové službě by související záznamy byly policií evidovány a uschovávány minimálně po dobu pěti let. Co se týče případného šíření souvisejících informací o vykázání mimo rámec shora uvedených subjektů, policie je oprávněna (povinna) do takových spisových materiálů umožnit nahlédnout osobám pouze v souladu se zákonem, tedy za podmínek ust. § 38 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, resp. ust. § 65 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. Ve většině případů by se jednalo o osobu vykázanou anebo ohroženou. Obecně jsou policisté a zaměstnanci policie povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů policie nebo v souvislosti s nimi, a které v zájmu zabezpečení úkolů policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení služebního nebo pracovního poměru. Policie v případě vykázání sice zasahuje většinou v domě či bytě, ale i přesto zpravidla taková událost neunikne pozornosti sousedů. Pokud jsou při zásahu bezprostředně přítomné další osoby přímo v obydlí, logicky disponují detailními informacemi o tom, co se na místě událo. Všechny tyto osoby pak mohou související informace šířit mezi své známé a v mnohých případech se obdobné události dostanou až do veřejných sdělovacích prostředků. Není ale v silách ani kompetencích policie, aby takovému přirozenému šíření informací mohla zabránit.    

vytisknout  e-mailem