Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací týkajících se znečišťování pozemních komunikací na Praze 5, konkrétně ulic Jeremiášova a Bucharova. 1. Kolika řidičům znečištěných vozidel byl zadržen profesní průkaz? 2. Kolik vozidel PČR vybavených GPS projelo výše zmíněnými ulicemi i opakovaně dne 16. 1. 2017 v časovém intervalu 8 – 15 hodin a proč to samy neřešily? 3. Jaká byla přijata opatření na úrovni vedení PČR Praha a všech podřízených složek, aby nedocházelo k podobným excesům? 4. Jak je zajištěno, aby bylo zabráněno opakovanému páchání přestupků a ohrožování bezpečnosti provozu blátem na několikakilometrovém úseku pražských komunikací? 5. Proč nebyl zakázán další výjezd a příjezd znečištěných vozidel, proč nebyl tento stav dokumentován, a proč související přestupky nebyly předány do správního řízení? Kdo a jak byl za to potrestán? 6. Kolik jízd služebních vozidel OO PČR Praha Košíře v daný den a v 

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

Ad 1) Průkaz profesní způsobilosti řidiče vydávaný řidičům ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou oprávněni příslušníci policie v souvisejících případech řidičům odebírat. Zákon policistům takou pravomoc nesvěřuje.

Ad 2) Z dosud provedeného šetření vyplývá, že místem v daném čase projížděla služební vozidla přidělená MOP Košíře, MOP Zličín, MOP Stodůlky a dopravnímu inspektorátu zdejšího ředitelství policie. Z technických důvodů nelze přesně určit, kolik vozidel KŘP hl. m. Prahy vybavených GPS skutečně daným úsekem v předmětném časovém úseku projelo. Informace, zda posádky dotčených vozidel dopravní situaci na místě řešily či nikoli a případně jak, je předmětem dalšího šetření.

Ad 3), 4) a 5) V lokalitě Nových Butovic v současné době probíhá více větších staveb, jejichž vozidla se zřejmě podílela na avizovaném znečištění komunikací. Vedení uniformované policie přikázalo zejména hlídkám dopravního inspektorátu, aby situaci monitorovaly a o stavu komunikací informovaly vedení. Ostatní hlídky policie byly instruovány, aby věnovaly větší pozornost znečištěným komunikacím a zejména konkrétním vozidlům, které tento stav způsobují. Na znečištění inkriminovaných komunikací bylo na základě oznámení občanů na linku 158 reagováno i dne 16. 1. 2017, kdy o tomto stavu byl spraven správce komunikace, který provedl mechanické čištění inkriminovaného úseku. Vedení MOP Stodůlky a MOP Košíře v rámci prevence vstoupilo v jednání přímo se zaměstnanci inkriminovaných staveb a upozornilo odpovědné osoby na vzniklou situaci. Jednání řidiče znečišťujícího pozemní komunikaci zakládá podezření ze správního deliktu, který jsou policisté oprávněni (povinni) z úřední povinnosti řešit. Policisté disponují oprávněními na to, aby další jízdu vozidel bezprostředně ohrožujících bezpečnost silničního provozu zakázali. Další opatření vztahující se k jednání konkrétních policistů budou odvislá od výsledků šetření vnitřních kontrolních útvarů, které odpoví na otázky ohledně jejich činnosti, případně nečinnosti, v inkriminovaný den. Těmito informacemi povinný subjekt dosud nedisponuje.

Ad 6) Z dosud provedeného šetření vyplývá, že ulicí Bucharova v inkriminovanou dobu projelo ve čtyřech případech vozidlo přidělené MOP Košíře. Vedoucí MOP Košíře, primárně plní služební úkoly administrativního charakteru související s vedením útvaru, tudíž ze své funkce má omezenou možnost kontrolovat jak stav pozemních komunikací ve služebním obvodu, tak i činnost podřízených policistů při výkonu hlídkové služby.

Ad 7) Na území hl. m. Prahy a v jejím okolí v současné době probíhá množství větších či menších staveb. S ohledem na povětrnostní podmínky nelze u žádné z nich vyloučit, že řidiči vozidel vjíždějících na stavbu anebo z této vyjíždějící mohou pozemní komunikaci znečistit – tedy dopustit se protiprávního jednání. Obdobné znečišťování pozemních komunikací způsobuje i zemědělská činnost, péče o parky, zahrady apod. Řidiči vozidel mají zákonem stanovená pravidla, za kterých mohou užívat pozemní komunikace. Není v silách policie, aby „hlídala“ konkrétní staveniště, takové využití sil a prostředků policie by bylo zjevně neefektivní a neekonomické.

Ad 8) Policie nevede evidenci silničních kontrol. Evidují se pouze související správní delikty, které lze v informačních systémech policie dohledat buď dle osoby (pachatele), nebo dle registrační značky vozidla. Z tohoto důvodu nelze na dotaz ohledně počtu kontrol vozidel z inkriminované stavby odpovědět. I v případě, že by v okolí stavby byl evidován nějaký související správní delikt řidiče vozidla, nelze z informací obsažených v informačních systémech jednoznačně dovodit jeho souvislost s konkrétní stavbou. Není však vyloučeno, že v rámci prováděného šetření nebude nějaká související silniční kontrola zjištěna.

vytisknout  e-mailem