Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí následujících informací: 1. Zda byla ze strany úředních osob činných u OŘ Praha I, všechna podání občanů, trestní oznámení zapsána, zaevidována, podle označení a posuzována podle obsahu, dle zákona č. 141/1961 Sb. Trestního řádu a zákona č. 40/2009Sb. Trestního zákona, a to i trestní oznámení pod čj.: KRPA -463588-5/ČJ-2015-001179 2. Co znamená ve vyrozumění ze strany úředních osob „Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ve věci trestního oznámení“, když zde není sděleno, co bylo ze strany úřední osoby kvalifikovaně posuzováno, tj. i důkazy a zda tyto listiny musí obsahovat, co bylo ze strany úředních osob kvalifikovaně posuzováno pod čj.: KRPA -463588-5/ČJ-2015-001179 3. Zda bylo ze strany státního zástupce dozorováno trestní oznámení s poskytnutím záznamu o provedení dozoru pod čj. KRPA-463580-5/ČJ-2015-001179, Policie ČR 9. oddělen 

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace:

1. Ust. § 59 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že podání doručené Policii ČR se vždy posuzuje dle obsahu, i když je nesprávně označeno. Policie ČR je povinna se řídit právními předpisy a veškerá podání jsou posuzována dle obsahu. Označení zaevidovaného podání v informačním systému je činěno v souladu s interními akty řízení a slouží k rozlišení různých podání v rámci Policie ČR, na obsahové vyhodnocení podání nemá žádný vliv. Trestní oznámení vedené pod číslem jednacím KRPA-463588-5/ČJ-2015-001179 bylo řádně zaevidováno. Jeho posouzení a vyhodnocení bylo přezkoumáno Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 6, sp. zn. ZN 284/2015-18, kdy v postupu a v závěrech policejního orgánu nebyl zjištěn nedostatek.

2. Sémantickému významu slova „kvalifikovaným“ lze rozumět jako odbornému posouzení obsahu podání, kdy veškerá podání jsou vyřizována policisty Policie ČR, kteří jsou povinni prohlubovat svoji odbornost potřebnou pro zastávané služební místo. Povinnost uvádět ve vyrozumění podatele o způsobu vyřízení trestního oznámení z čeho při svém závěru policejní orgán vycházel, není trestním řádem obligatorně stanovena. Uvedené se vztahuje i k trestnímu oznámení, které je vedeno pod číslem jednacím KRPA-463588-5/ČJ-2015-001179.

3. Čj. KRPA-463580-5/ČJ-2015-001179 v informačních systémech Policie ČR neexistuje. Pokud lze usuzovat na formální chybu, pak dotaz je směřován k trestnímu oznámení vedeném pod čj. KRPA-463588-5/ČJ-2015-001179. Dozor dle ust. § 174 trestního řádu vykonává státní zástupce v přípravném řízení. Policejní orgán prošetřil uvedené trestní oznámení dle ust. § 158 odst. 1 trestního řádu, kdy nezjistil skutečnosti nasvědčující, že byl spáchán trestný čin a tudíž ani důvody pro zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu a věc uložil. Přípravné řízení je prvotní fází řízení trestního, jeho počátek je podmiňován zahájením úkonů trestního řízení, což se v daném případě nenastalo. Dozor tedy nebyl vykonáván. Ve věci oznamovatel podal stížnost proti způsobu ukončení, která byla následně v souladu s ust. § 157 odst. 2 trestního řádu zaslána Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6, kde byl postup a závěr policejního orgánu přezkoumán, sp. zn. ZN 284/2015-18, kdy nebyly shledány nedostatky.  

4. I přes rezignaci na ustálenou podobu věty tázací lze uvést, že z uvedeného není zřejmé, že by policisté jakkoli uváděli občany v omyl. Z citovaného textu je evidentní, že byl občan vyrozuměn o učiněných opatřeních, tedy o závěru prošetření skutečností zdali byl spáchán trestný čin. 

5. V dané otázce nejsou patrny žádné nepravdivé skutečnosti, které by měly sdělovat vedoucí pracovníci OŘ Praha I. Příslušníci Policie ČR jsou povinni se při své činnosti řídit platnými a účinnými právními předpisy, přímo použitelnými předpisy EU nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu ČR. Postup policejního orgánu a závěry vyplývající z prošetření trestního oznámení vedeného pod čj. KRPA-463588-5/ČJ-2015-001179 byly přezkoumány Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 6, sp. zn. ZN 284/2015-18, kdy nebyly z jeho strany zjištěny žádné nedostatky.

6. Nebylo zaznamenáno, že by orgány činné v trestním řízení spadající do působnosti Obvodního ředitelství policie Praha I cíleně mařily prověřování trestních oznámení. Pokud ve zmiňované věci nedošlo k zahájení úkonů trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, nelze proti opatření ve věci podat stížnost dle ust. § 141 trestního řádu, neboť se nejedná o usnesení.

7. Právní řád ČR je pouze jeden a neumožňuje znemožnit či zmařit trestní stíhání jakékoli osoby. Zahájit trestní stíhání lze pouze v případě, že pro zahájení jsou splněny důvody dle ust. § 160 trestního řádu. 

8. Obsah každého podání při vyřizování žádostí dle InfZ, tedy i podání označeného jako stížnost je posuzována dle svého obsahu a to v souladu s ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost proti vyřízení žádosti dle InfZ však musí být podána v zákonem určené lhůtě, která je stanovena v ust. § 16a odst. 3 InfZ. Pokud nebylo povinným subjektem na stížnost jakkoli reagováno, tak s jedná o porušení InfZ. V tomto případě má žadatel možnost se obrátit přímo na nadřízený orgán.

9. Náležitosti dokumentů vytvořených v Policii ČR jsou stanoveny Pokynem Policejního prezidenta č.170/2015, spisový řád čl. 16, který odkazuje na přílohu č. 4 daného pokynu. Tato stanoví, že odkaz na číslo jednací nebo jiné evidenční označení doručeného dokumentu se uvádí pod označení věci v odpovědi s doplněním data uvedeného na doručeném dokumentu. Pokud se použije forma dokumentu s vyznačením odvolacích údajů, uvede se odkaz na číslo jednací nebo jiné evidenční označení v odvolacích údajích. Případná absence čísla jednacího podatele na vytvořeném dokumentu není důvodem jeho neplatnosti. Dané lze považovat za formální chybu s presumpcí správnosti.

10. Taková skutečnost vedoucími pracovníky OŘ Praha I zaznamenána nebyla. Vedoucí pracovníci jednotlivých organizačních součástí Policie ČR, OŘ Praha I provádějí průběžnou kontrolu postupu policejního orgánu při šetření trestních oznámení a při zjištění pochybení přijímají náležitá opatření k odstranění závadového stavu.

vytisknout  e-mailem