Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí následujících informací:  

1) Sdělte, kterému policejnímu orgánu je/bude uvedený podnět evidovaný PČR pod č. 48867/2016 postoupen k vyšetření přestupku a trestného činu. Dodejme, že v podnětu bylo uvedeno: Vyzvěte mne k podání vysvětlení na telefonu, e-mailem nebo na uvedené adrese a jednejte urgentně.

2) Protože přestupkem údajně nelze trestat právnickou osobu (dle sdělení Přestupkové komise v Konici), sdělte, zda je úřednice ministerstva kultury, která dle nás spáchala přestupek rozhodnutím v příloze, dle policie rovněž právnickou osobou? Dále sdělte, pokud by v odvolacím rozhodnutí rozhodl ministr stejně jako daná úřednice rovněž nepravdivě, jde v případě rozhodnutí ministra o právnickou osobu a pokud ano, mohl by být vůbec šetřen za zneužití pravomoci jako právnická osoba? Dodejme, že nejde ani o novou informaci, ani o právní názor a věc spadá do žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., protože úředníky a ministry šetří policie běžně a musí vědět, zda je úředník či ministr ve svém úředním rozhodnutí právnickou osobou.

3) Je v souladu s právním řádem každý měsíc žádat policii o sdělení, jaké konkrétní úkony policie provedla ve věci prošetření popření ústavy danou úřednicí (čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a zákona o církvích (Konopnou církví splněny všechny zákonné podmínky, které zákonodárce určil k ne registraci, nebo naopak registraci církve, viz § 5 a § 10 zákona č. 3/2002 Sb.) vydáním ryze subjektivního vědomě nepravdivého rozhodnutí vůči registrujícímu správnímu orgánu, odvolacímu ministerstvu kultury, finančnímu a statistickému úřadu atd.? Dodejme, že nejen nepravdivými, ale přímo ukázkově cynickými jsou sdělení úřednice o opravném prostředku, že o rozkladu rozhoduje ministryně kultury, což implikuje ledabylé okopírování tohoto rozhodnutí z dob (krátkého) ministrování paní ministryně, která z tohoto nekulturního katolického úřadu rychle s hnusem odešla.

4) Zákon o církvích, občanský zákoník a další právní normy dokládají, že nemohou být založené právnické osoby, které činí to či ono. Jednou ze zákonodárcem zapovězených aktivit je vybízení k násilí, mučení či dokonce zabíjení občanů. Přesto mají tzv. římští katolíci ve své knize, kterou nazývají svým učením (tzv. bible) ustanovení vybízející k zabíjení občanů (jinověrců), byla tato církev, dle nás v rozporu se zákonem, registrována dokonce čerpala tzv. restituce. Sdělte, zda toto sdělení může být připojeno k přestupkovému šetření jako další podnět ke zneužití pravomoci a vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení, nebo toto budete šetřit samostatně.

5) Pokud jste v tzv. bibli, na kterou se tzv. římští katolíci odkazují, našli i jiné, než níže uvedené výzvy k popření právního řádu ČR, toto nám sdělte.

 

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace:

1) Uvedený podnět byl Policejním prezidiem České republiky postoupen Obvodnímu ředitelství policie Praha I, kde je veden pod číslem jednacím KRPA-324757/ČJ-2016-0011KR, následně bude dále přidělen 9. oddělení obecné kriminality, Odbor obecné kriminality, Služba kriminální policie a vyšetřování, Obvodní ředitelství policie Praha I, Františka Křížka 24, Praha 7, k řádnému prověření.

2) Úřednice Ministerstva kultury České republiky ani ministr vlády České republiky ze svých pozic při rozhodování ve věcech veřejných nejsou osobami právnickými, kdy podmínky vzniku a účel právnických osob je stanoven zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poptávané osoby lze označit za osoby úřední, které jsou při své činnosti povinny se řídit všemi platnými a účinnými právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

3) Dle ust. § 158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů je policejní orgán povinen přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Přitom je povinen, pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. Oznamovatel má dále právo obracet se na příslušný policejní orgán s dalšími podáními, na které je policejní orgán povinen reagovat.

4) Policie České republiky je jako celek povinna přijímat a náležitě prošetřit veškerá oznámení občanů týkající se její působnosti, tedy oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin či přestupek. Vámi tematizované podání můžete buďto připojit k již k podanému podnětu či podat oznámení zcela nové. 

5) V celém kontextu Vaší žádosti o informace, tedy, že zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, ve svém ust. § 5 stanovuje podmínky vzniku a působení církví (mimo jiné nemůže vznikat a vyvíjet činnost církev a náboženská společnost, která podporuje násilí nebo porušování právních předpisů), kdy v bodě IV. žádosti uvádíte, že církev Římsko-katolická v bibli k násilí nabádá a proto byla registrována v rozporu se zákonem (v bodu V. dále vypisujete příklady z textu bible a žádáte o sdělení dalších příkladů), tak je nutno uvést, že proces registrace církví je správním řízením, které je Ministerstvo kultury České republiky, jako ústřední orgán státní správy pro věci církví a náboženských společností, jediným oprávněným registrujícím orgánem a je tak výlučně příslušné i k přezkumu zákonnosti jednotlivých registrací. Povinný subjekt proto konstatuje, že tato část žádosti se nevztahuje k jeho působnosti a sděluje žadateli, že tato část žádosti označená bodem V. se odkládá dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.

vytisknout  e-mailem