Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala informaci, zda byla obě její podání zařazena pod spisovou značku KRPA-439064/ČJ-2015, zda byla tato podání postoupena jinému oddělení, jinému útvaru či jinam. Jestli byl konkrétní policista příslušný se těmito podáními zabývat. Zda je možné, aby byla podání konkrétnímu policistovi přidělena bez souhlasu a vědomí ředitele OŘP I. Zda byla konkrétnímu policistovi oznámení přidělena vyššími policejními funkcionáři s instrukcemi, jak s nimi naložit, případně jejich jména a hodnosti. Zda je možné, že konkrétní policisté zajistili beztrestnost konkrétního policisty při manipulaci s podáními a jejich doplněním Generální inspekci bezpečnostních sborů. Pod jakým číslem jednacím jsou podání adresovaná konkrétnímu policistovi i vedení OŘ PČR I vedena a v jakém stádiu se nacházejí. 

V případě, že byla uzavřena, žádala o doručení usnesení a sdělení, jakému státnímu zastupitelství byla tato podání postoupena, kde se spisy momentálně nacházejí a důvod proč nebyla vyřízena stížnost adresovaná plk. Mgr. Bc. Karlovi Prommerovi a kdo tak konal. Dále žádala o doručení veškerých platně podepsaných listin a o sdělení, jaké úkony konkrétní policista provedl v předešlých podáních a pod jakým č. j. jsou vedena. Potvrzení zda byla přijata všechna její podání a potvrzení zda byl konkrétní policista kontaktován Národní centrálou proti organizovanému zločinu za účelem získání výpovědí, důkazů apod. do sp. č. NCOZ-2873/TČ-2016 (KRPA-439064/ČJ-2015), zda poskytl součinnost, kdo ho kontaktoval – jméno, hodnost, funkce a zda byl postoupen celý spis.

Odpověď: Žadatelce byly poskytnuty následující informace. Obě tematizovaná podání včetně všech doplnění zaslaných na e-mailovou adresu ohkpraha@seznam.cz byla šetřena společně pod č. j. KRPA-439064/ČJ-2015-001191-ZL. Žádné z předmětných podání v uvedené věci nebylo samostatně postoupeno k šetření jinému útvaru policie ani jinému úřadu. Věcná příslušnost k šetření podání vyplývala z podezření na padělání datových zpráv, porušení tajemství dopravovaných zpráv, ev. podvodného jednání v úředním styku a místní příslušnost byla řešena s ohledem na sídla institucí, na které bylo původní podání směřováno. Veškerá podání doručená Policii České republiky jsou posuzována dle svého obsahu, dle kterého jsou následně přidělována k šetření věcně a místně příslušným útvarům policie a jednotlivým zpracovatelům. 1. oddělení hospodářské kriminality, Odbor hospodářské kriminality, Obvodního ředitelství policie Praha I je samostatný orgán činný v trestním řízení, který je řízen vedoucím odboru, resp. zástupcem ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování. Z uvedeného vyplývá, že ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I nemá a nemůže mít přehled o všech trestních oznámeních, která jsou na úvary Obvodního ředitelství policie Praha I doručeny. Ne. V rámci šetření předmětných podání byla vykonávána pouze standardní kontrola činnosti zpracovatele ze strany jeho přímých nadřízených. K žádnému ovlivňování závěrů zpracovatele nedošlo, závěry byly přezkoumány Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1, sp. zn. 626/2015, který neshledal pochybení. Ne. Generální inspekce bezpečnostních sborů je samostatný bezpečnostní sbor. Jakékoliv ovlivňování šetření tohoto sboru je zcela nepřípustné a nemožné. Zdejší součást o něm nemá žádných informací. Předmětná podání jsou evidována pod č. j.: KRPA-439064/ČJ-2015-001191-ZL, kdy věc byla dne 4. ledna 2016 uložena policejním orgánem ad acta a na základě stížnosti oznamovatelky byla posouzena zákonnost postupu policejního orgánu státním zástupcem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, konkrétním policistou pod sp. zn. 626/2015, kterým byl postup policejního orgánu shledán jako plně odůvodněný a v souladu právními předpisy. Policejnímu orgánu i přesto bylo zasláno další doplnění, a to dne 28. dubna 2016, které bylo po prošetření opětovně uloženo ad acta dne 19. října 2016 a oznamovatelka byla opět o uložení věci vyrozuměna datovou zprávou do schránky společnosti. Dne 21. října 2016 oznamovatelka e-mailem na adresu ředitele Obvodního ředitelství policie Praha I zaslala podání bez uvedení nových skutečností, které bylo ředitelem Obvodního ředitelství policie Praha I, cestou vedoucího odboru hospodářské kriminality, přiřazeno ke spisovému materiálu KRPA-439064/ČJ-2015-001191-ZL, jehož vyhodnocením policejní orgán rozhodl, že nezakládá podezření z naplnění skutkové podstaty žádného trestného činu, a proto bylo podání opětovně uloženo a oznamovatelka o tomto byla vyrozuměna datovou zprávou. V příloze je Vám zaslán ověřený stejnopis „Uložení věci bez opatření“, č. j. KRPA-439064-32/ČJ-2015-001191-ZL. Uvedená písemnost nemá procesní formu rozhodnutí/usnesení dle trestního řádu. Spisový materiál je uložen v archivu Služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, Františka Křížka 24, Praha 7. Z otázky nevyplývá, jaká stížnost je myšlena, nicméně dle vyjádření dotčeného policejního orgánu vyplývá, že stížnost proti uložení věci ad acta ze dne 4. ledna 2016 byla zaslána k prošetření (bez konstatování pochybení) Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, sp. zn. 626/2015, učiněné podání ze dne 28. dubna 2016 bylo po prošetření uloženo bez opatření ad acta, podání ze dne 21. října 2016 bylo taktéž uloženo, neboť neobsahovalo nové skutečnosti. Z Vaší žádosti nevyplývá, jaké písemnosti požadujete, nicméně je zřejmé, že Vám již byly zaslané. V dané věci je nutno se obrátit na dotčený policejní orgán 1. oddělení hospodářské kriminality, Odbor hospodářské kriminality, Obvodního ředitelství policie Praha I, které rozhodne o poskytnutí materiálů mimo režim InfZ a to s odkazem na ust. § 2 odst. 3 InfZ, které stanoví, že „zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“ Zvláštním zákonem je v daném případě zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání ze dne 21. října 2016 bylo zaevidováno v elektronickém jednacím protokolu pod pořadovým číslem č. 34 (pozn. nejedná se o číslo listu, ale o číslo pořadové v jednacím protokolu). Dotazem na bankovní instituci, byla ověřena platnost dokumentu ze dne 17. října 2016, dále funkce administrátor, risk management konkrétní osoby, údaje o osobách členů představenstva banky a jednatelů společnosti z dubna 2015 a časová platnost plné moci ze dne 1. dubna 2015, kdy prověřením bylo zjištěno, že se jedná o platné dokumenty. Všechna podání doručená do e-mailové schránky ohkpraha@seznam.cz do 21. října 2016 jsou součástí spisového materiálu, který je veden pod č. j. KRPA-439064/ČJ-2015-001191-ZL, se zřízením e-mailových schránek na serveru PCR.cz již nadále nebyla schránka ohkpraha@seznam.cz využívána. Dle vyjádření zpracovatele a dotčeného policejního orgánu nebyl v dané věci kontaktován Národní centrálou proti organizovanému zločinu Policie České republiky, tomuto útvaru nebyly podávány žádné zprávy či součinnost.

vytisknout  e-mailem