Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obuv příslušníků policie

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1.) Jakou obuv musí využít policista ve službě při výkonu služby, pokud je oděn do služebně - pracovního stejnokroje vzor 92 - obecné verze?

2.) Je pro policistu tato obuv závazná? A jaký výrobce je využit pro tuto obuv?

3.) Jaké právní předpisy (zákonné, podzákonné, nařízení vlády, ZPPP a jiné) upravují tuto problematiku služebních stejnokrojů?

4.) Jaké právní předpisy byly aktuální v roce 2013, konkrétně květen - červen? A jaké jsou nyní?

5.) Prosím o zaslání předpisů jak aktuálních, tak z roku 2013 květen - červen.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., předmětnou žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Ad. 1)

Pro „služebně-pracovní stejnokroj 92“ je z důvodu podmínek bezpečnosti práce určena služební obuv označovaná v rámci Policie České republiky termínem „boty nízké 15“ (jedná se o obuv kotníkového typu) a „boty vysoké 15“ (jedná se o obuv holeňového typu).

Ad 2)

Pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis, obecně připouští možnost nošení vlastní obuvi, která ovšem musí splňovat bezpečnostní nároky i parametry jednotného vizuálního vzhledu. Citace ze stejnokrojového předpisu:

„(1) Policista může ke stejnokroji nosit samostatně opatřené polobotky, nízké boty nebo vysoké boty. Policistka může ke společenskému stejnokroji 92 též nosit samostatně opatřené lodičky, střevíce (i s otevřenou patou) a kozačky. Tato obuv musí být obdobného typu jako obuv podle tohoto pokynu (v případě polobotek, nízkých bot a vysokých bot), musí být černé barvy, musí být jednoduchého tvaru a bez nápadných ozdob nebo obdobných prvků. Podpatek lodiček, nízkých bot pro ženy a kozaček nesmí být vyšší než 6 cm. Užívání této obuvi a kombinace se stejnokrojovými součástkami se řídí ustanoveními tohoto pokynu, která upravují nošení obuvi obdobného typu.“ [1])

V otázce výrobce obuvi povinný subjekt žadateli sdělil, že konkrétního výrobce předmětné obuvi nelze jednoznačně určit, protože každá zakázka na dodávku této obuvi podléhá veřejné soutěži dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejvhodnější dodavatel je vybrán na základě splněných kvalifikačních předpokladů a technických podmínek.

Ad 3)

Problematiku policejních stejnokrojů aktuálně upravuje:

- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky České republiky;

- vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení);

- nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů;

- pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis;

- závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2008, o poskytování naturálních náležitostí příslušníkům Policie České republiky (výstrojní předpis).

Ad 4)

Právní předpisy platné a účinné v květnu a červnu 2013 byly následující:

- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky;

- vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky;

- nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů.

Dále povinný subjekt upozornil žadatele, že mezi právní předpisy nepatří interní akty řízení. Nicméně pro ucelenost poskytované informace považoval za žádoucí zmínit, že v případě interních normativních instrukcí předmětnou oblast v roce 2013 reguloval

- závazný pokyn policejního prezidenta č. 212/2008, o služebních stejnokrojích Policie České republiky (stejnokrojový předpis);

- závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2008, o poskytování naturálních náležitostí příslušníkům Policie České republiky (výstrojní předpis).

Platné a účinné právní předpisy a interní akty řízení aktuálně (tzn. v dubnu 2018) regulující předmětnou problematiku jsou uvedeny ve sdělení k dotazu č. 3.

Ad 5)

Výše zmíněné právní předpisy České republiky je možné získat z otevřených informačních zdrojů včetně pasivních derogací (novel) vztahujících se k určitému datu. Sbírka zákonů je dostupná on-line na webové adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Interní akty, které jsou zmiňovány výše, tedy stejnokrojový a výstrojní předpis byl žadateli poskytnut.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 6. 2018

vytisknout  e-mailem