Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oběť trestného činu a poškozený v trestním řízení

Oběť trestného činu

Dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů je za oběť považována každá osoba, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, pokud nevyjde najevo opak nebo pokud nejde zjevně o zneužití postavení oběti. Skutečnost, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen, nemá na postavení oběti vliv. Podstatné není ani to, zda byl pachatel činu trestně odpovědný, či ne (např. z důvodu nedostatku věku či nepříčetnosti).
Obětí trestného činu může být pouze fyzická osoba, nikoli osoba právnická.
Obětí trestného činu jste se stal(a), jestliže:
 • Vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo se na Váš úkor pachatel trestným činem obohatil; nebo
 • jste pozůstalou osobou  po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt; tedy příbuzným v pokolení přímém (tj. rodič, prarodič, dítě nebo vnouče), sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu; je-li těchto osob více, je za oběť považována každá z nich.
Zákon upravuje práva obětí a stanoví, aby s obětí bylo zacházeno citlivě, s respektem k jejím individuálním potřebám a s přihlédnutím k povaze trestného činu.
Zvláštní práva pak připisuje zákon zvlášť zranitelným obětem, tedy:
 • obětem mladším 18 let,
 • obětem vysokého věku nebo s fyzickým, mentálním, nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením,
 • obětem trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu teroristického útoku,
 • obětem trestného činu znásilnění, týrání svěřené osoby a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí,
 • obětem trestného činu v sexuální oblasti, trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilí, trestného činu  spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo obětem trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny,  jestliže je zde zvýšené riziko vzniku druhotné újmy s ohledem na některé charakteristiky oběti (jako je např. věk, pohlaví, rasa, národnost, sexuální orientace a další).

Poškozený v trestním řízení

Oběť trestného činu může mít (a zpravidla má) i postavení poškozeného v trestním řízení. Poškozený je stranou trestního řízení, může jím být fyzická i právnická osoba a má procesní práva upravená v trestním řádu.
Poškozeným jste, pokud:
 • Vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo se na Váš úkor pachatel obohatil,

 • pozůstalý po oběti trestného činu (např. manžel, rodič apod.)
 • bylo zahájeno trestní řízení.
Poškozeným není:
 • ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem,
 • ten, kdo je v daném trestním řízení stíhán jako spoluobviněný. 
Poškozený je v trestním řízení zároveň svědkem, z čehož mu vyplývají práva a povinnosti svědka.

vytisknout  e-mailem