Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

O Z N Á M E N Í o rozhodnutí

GADZHYLOV Denis, nar. 01.06.1978, st. př. Ukrajina  

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Oblastní ředitelství
SCP Ústí nad Labem, ICP Liberec – detašované pracoviště     
Nám. Dr. Eduarda Beneše 584/24, Liberec 460 31
tel. 485 100 140, e-mail:lb.ocpliberec@pcr.cz
__________________________________________________________________________
Č.j. CPUL-2772/ČJ-2008-0462PL-C                                              Liberec 05. srpen 2008
 
Pan/í                                                                        V řízení zastoupen opatrovníkem
GADZHYLOV Denis                                                SEMOTJUK Ivan
nar. 01.06.1978                                                        nar. 22.09.1973
st. př. Ukrajina                                                        st.př. Česká republika
                                                                                  Mlýnská 223/13, Liberec 460 01
 
 
R O Z H O D N U T Í
 
     Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, ICP Liberec, detašované pracoviště, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „o pobytu cizinců“), rozhodlo takto:
 
     Panu/í GADZHYLOV Denys, nar. 01.06.1978, st. příslušnost Ukrajina, pobyt v ČR hlášen na adrese 8.března 23, Liberec, 460 10, se platnost dlouhodobého pobytu  za účelem podnikání, podle § 37 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,
 
Dle § 46 platí pro povolení k dlouhodobému pobytu, ustanovení § 37 obdobně.
 
r u š í .
 
O d ů v o d n ě n í
 
     Dne 16.06 2008 s Vámi bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), zahájeno správní řízení ve věci zrušení dlouhodobého pobytu , které Vám bylo uděleno za účelem podnikání. Správní řízení bylo zahájeno na základě písemného sdělení p. Boška o ukončení zajištěného ubytování na adrese 8. března 23, Liberec. Tímto jste přestal/a splňovat některou z podmínek pro udělení víza, ve Vašem případě zajištěné ubytování na území České republiky
     Dle § 37 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, policie zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů, jestliže „cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza“.
     Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou podkladem pro vydání rozhodnutí zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Dle § 3 citovaného zákona, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Ve snaze zjistit a objasnit skutečný stav věcí, poskytl správní orgán účastníkům řízení možnost vyjádřit k řízení své stanovisko se, činit návrhy a navrhovat důkazy. Do dnešního dne jste svého práva nevyužil/a a v řízení se nevyjádřil/a.
     Při rozhodování o zrušení platnosti víza správní orgán přihlédl k dopadům do Vašeho osobního a rodinného života a důsledky tohoto rozhodnutí shledal jako přiměřené, jelikož zde nemáte žádné příbuzné ani vztahy, na které by bylo třeba brát z výše uvedeného hlediska zřetel.
     V řízení bylo jednoznačně prokázáno, že cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro udělení víza. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P o u č e n í
 
    Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., podat u Policie ČR, Oblastní ředitelství SCP Ústí nad Labem, ICP Liberec – detašované pracoviště, Nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec 1,odvolání k Ředitelství služby cizinecké policie, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
 
V souladu s ustanovení § 37 odst. 3 zákona č.326/99 Sb., se po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení dlouhodobého pobytu účastník řízení poučuje, aby se dostavil na ICP Liberec, detašované pracoviště k udělení výjezdního příkazu za účelem vycestování z území České republiky.
                                              
 
                                   
 
                                                                                            
oprávněná úřední osoba:                                                           ppor. Bc. Štěpánka Bártová                                                                                                                                   
prap. Bc.Andrea Futschiková                                                                      vedoucí SPP  

vytisknout  e-mailem