Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

Č. j. PPR-1423-29/ČJ-2012-0099KI
 
                                                                                                                   Praha 29. února 2012
 
                                                                                                                   Počet listů: 4
                                                                                                                   Přílohy: 10/78
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládám Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2011:
 
 
1. Počet podaných žádostí o informace          
V roce 2011 bylo zaevidováno 270 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                  
V roce 2011 bylo vydáno 70 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb. Zároveň byla útvary Policie ČR vydána 2 rozhodnutí o odvolání v řízeních podle právní úpravy do 22. 3. 2006 (KŘP Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje).
 
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                                                                                
V roce 2011 bylo podáno 31 odvolání proti rozhodnutí.
 
 
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu    
V roce 2011 bylo vydáno 10 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2011 čj. 10 A 42/2010 – 36 – 40 - příloha č. 1 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. července 2011 čj. 10 A 21/2011 – 38 - příloha č. 2  
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2011 čj. 11A 155/2010 – 39 - příloha č. 3 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. ledna 2011 čj. 3 As 16/2010 – 69 - 76 - příloha č. 4  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2011 čj. 1 As 105/2010 – 73 - 80 - příloha č. 5
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. dubna 2011 čj. 1 As 95/2010 – 240 - 250 - příloha č. 6  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. června 2011 čj. 2 As 8/2011 – 160 - 168 - příloha č. 7  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. června 2011 čj. 2 As 38/2011 – 70 - 74 - příloha č. 8  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2011 čj. 2 Ans 8/2011 – 68 - 71 - příloha č. 9
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2011 čj. 6 Ans 7/2011 – 94 - 101 - příloha č. 10 
 
 
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními 
V roce 2011 nevynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. žádné finanční prostředky.
 
 
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2011 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.
 
 
 7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
 V roce 2011 bylo podáno 20 stížností na postup útvarů Policie ČR při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
Důvody podání stížností:
 • 4 stížnosti byly směřovány na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ve smyslu - § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 5 stížností z důvodu, že informace nebyla poskytnuta v zákonné lhůtě a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 8 stížnosti z důvodu, že byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí ve smyslu - § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 4 stížnosti směřovaly proti výši úhrady nákladů, spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací - § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
 
Způsob vyřízení:
 • nadřízený orgán v 6 případech postup povinného subjektu potvrdil podle ustanovení  § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • nadřízený orgán v 6 případech přikázal podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost vyřídil,
 • 6 případech bylo stížnosti vyhověno v autoremeduře podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a informace byly žadateli poskytnuty,
 • ve 2 případech byla stížnost vyřízena podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. potvrzením výše úhrady stanovené povinným subjektem,
 • v 1 případě byla stížnost vyřízena podle § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. snížením výše úhrady stanovené povinným subjektem.
 
Pozn.: jedna věc obsahovala dva důvody a dvojí způsob vyřízení stížnosti.
 
 
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
 
Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR v roce 2011 reagovala, představovaly žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jen poměrnou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a široké veřejnosti jsou zpravidla podávány neformálním způsobem, mimo režim výše uvedeného zákona. Policie ČR vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Informace o své činnosti poskytuje Policie ČR také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů, tiskových konferencí nebo zajištěním přístupu k informacím přímo na místě události. Policie ČR je rovněž trvale zapojena do dlouhodobých mediálních projektů, přispívá do pravidelných rubrik v tištěných médiích, pravidelných rozhlasových a televizních relací nebo cyklických pořadů.
 
I v roce 2011 pokračovala Policie ČR v dlouhodobé spolupráci s Českou televizí a televizí Nova v oblasti pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně věcech, odhalování pachatelů trestných činů a objasňování kriminálních případů. V České televizi je pravidelně vysílán pořad Na stopě, v TV Nova, pak pravidelná  pátrací relace v pořadu Snídaně s Novou. Druhým rokem Policie ČR poskytuje informace k vývoji závažných kriminálních kauz do pořadu Krimi zprávy na Prima family.
 
Stálou informační základnou pro veřejnost jsou denně aktualizované internetové stránky Policie ČR, které kromě aktuálních zpráv a zpráv o bezpečnostní situaci v regionech (doprava, trestní kauzy, statistiky, analýzy, preventivní informace aj.) rovněž obsahují povinně zveřejňované informace podle výše uvedeného zákona. Zprávy na policejním internetovém portálu jsou využívány především Českou tiskovou kanceláří.
 
Za rok 2011 jsme zaznamenali více než 6,5 mil. (r. 2010 - 4,8 mil.) návštěv internetových stránek www.policie.cz. V téměř 3,6 mil. (r. 2010 - 2,4 mil.) případů se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“. Tito návštěvníci si v rámci stránek www.policie.cz zobrazili celkem 23,2 mil. (r. 2010 – 19,4 mil.) článků (odkazů), kdy tyto články byly celkově zobrazeny v počtu téměř 39 mil. (r. 2010 – 30 mil.).
 
Novinkou v komunikaci se širokou veřejností je využívání Twitter účtu Policie České republiky www.twitter.com/policie_cr, který byl pilotně zprovozněn dne 13. září 2011. Twitter je mikrobloggovací služba, která je jedním z leaderů social media služeb současného webu. Slouží jako zdroj nejnovějších zpráv. Na účtu je zveřejňován výběr ze zpravodajství policie a informace v případě vyhlášení „Dítěte v ohrožení“. Twitter tedy slouží jako podpůrný informační kanál pro www.policie.cz. Za tři měsíce provozu získal účet na 220 odběratelů (novináři, běžní uživatelé). Policie ČR zde za uvedené období publikovala na 365 tweetů. Použití Twitteru státními institucemi je v ČR stále poměrně ojedinělé, Policie ČR se tímto zařadila mezi moderní úřady, které využívají současné trendy moderní formy komunikace se svými klienty.
 
 
Nejčastější témata dotazů :
 • statistiky trestné činnost a dopravní nehodovosti
 • vyšetřování trestné činnosti (trestní řízení)
 • organizační, ekonomické a personální záležitosti policie
 • interní akty řízení, zákony, vyhlášky
 • platy a odměny vedoucích pracovníků
 • organizační struktura, kontakty (MV ČR, PP ČR, Europol)
 • systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie v souvislosti s ekonomickými úsporami v rámci Policie ČR
 • provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost, bezpečnostní situace, metodika
 • bezpečnostní akce a policejní opatření, zajištění veřejného pořádku
 • postup policistů při plnění služebních povinností (konkrétní policejní zásahy)
 • problematika služby cizinecké policie
 • korupce
 • veřejné zakázky
 
                                                                                                                                                              plk. Mgr. Pavla Kopecká, v.r.
                                                                                                                vedoucí

 

vytisknout  e-mailem