Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

Č.j. PPR-1693-32/ČJ-2011-99KI                                                                                                                                                Praha   24. února 2011
                                                                                                                  Počet listů: 4
                                                                                                               Přílohy: 9/63
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládám Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2010:
 
1. Počet podaných žádostí o informace                                       
 
V roce 2010 bylo zaevidováno 213 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                   
 
V roce 2010 bylo vydáno 31 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb. Zároveň byla útvary Policie ČR vydána 3 rozhodnutí o odvolání v řízeních podle právní úpravy do 22. 3. 2006.
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
                                                                                                                 
V roce 2010 bylo podáno 17 odvolání proti rozhodnutí.
.                                                                                                                    
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu            
 • V roce 2010 bylo vydáno 9 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. prosince 2009 pod sp. zn. 7 Ca 4/2006 - příloha č. 1
(nabyl právní moci 12. února 2010)
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2010 pod sp. zn. 10 Ca 229/2008 - příloha č. 2
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2010 pod sp. zn. 5 Ca 134/2007-36 - příloha č. 3
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2010 pod sp. zn. 7 Ca 68/2008-35-46 - příloha č. 4
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2010 pod sp. zn. 8 A 12/2010 - 175 - příloha č. 5
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2010 pod sp. zn. 10 Ca 193/2008  -příloha č. 6
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. června 2010čj. 6 Aps 6/2009 – 146  - příloha č. 7
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. prosince 2010 čj. 1 Ans 5/2010 – 172  - příloha č. 8
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. prosince 2010 čj. 2 As 67/2010 – 105  - příloha č. 9
 
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
 
V roce 2010 vynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.  16.600,- Kč.
 
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
 
V roce 2010 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.
 
7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
 
V roce 2010 bylo podáno 20 stížností na postup Policie ČR při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
Důvody podání stížností:
 • 16 stížností z důvodu, že informace nebyla poskytnuta v zákonné lhůtě a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  - § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 3 stížnosti z důvodu, že byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí ve smyslu
  - § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 1 stížnost směřovala proti výši úhrady nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací
  - § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
 
Způsob vyřízení:
 
 • nadřízený orgán v 5 případech postup povinného subjektu potvrdil podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • nadřízený orgán ve 12 případech přikázal podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost vyřídil,
 • v 1 případě bylo stížnosti vyhověno v autoremeduře podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a informace byly žadateli poskytnuty,
 • v 1 případě bylo v autoremeduře podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, (žadatel se odvolal, nadřízený orgán vrátil věc k novému projednání a prvostupňový orgán požadované informace žadateli poskytnul),
 • v 1 případě byla stížnost vyřízena podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. potvrzením výše úhrady stanovené povinným subjektem.
 
Do celkového počtu stížností je započítána i stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. evidovaná již v roce 2009. Povinným subjektem byla postoupena k rozhodnutí nadřízenému orgánu až na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 11 Ca 111/2009-55. Povinný subjekt původně vyřídil žádost ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Na to reagovala žadatelka podáním žaloby na nečinnost správního úřadu. Nadřízený orgán přikázal podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost vyřídil.
 
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
 
Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR v roce 2010 reagovala, představovaly žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jen malou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a veřejnosti jsou zpravidla podávány neformálním způsobem, mimo režim výše uvedeného zákona. Policie ČR vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Informace o své činnosti poskytuje Policie ČR také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů, tiskových konferencí nebo zajištěním přístupu k informacím přímo na místě události. Policie ČR je také trvale zapojena do dlouhodobých mediálních projektů, přispívá do pravidelných rubrik v tištěných médiích, pravidelných rozhlasových a televizních relací nebo cyklických pořadů.
 
I v roce 2010 pokračovala Policie ČR v dlouhodobé spolupráci s Českou televizí a televizí Nova v oblasti pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně věcech, odhalování pachatelů trestných činů a objasňování kriminálních případů. V České televizi je pravidelně vysílán pořad Na stopě, v TV Nova pak pravidelná  pátrací relace v pořadu Snídaně s Novou. Dále Policie ČR spolupracovala s pořadem TV Nova „112“, který přináší informace o významných kriminálních případech objasněných Policií ČR a úspěšných zákrocích jejích příslušníků při ochraně lidských životů, zdraví a majetku.    
 
Stálou informační základnou pro veřejnost jsou denně aktualizované internetové stránky Policie ČR, které obsahují také povinně zveřejňované informace podle výše uvedeného zákona. Za rok 2010 jsme zaznamenali téměř 4,8 mil. návštěv internetových stánek www.policie.cz. V téměř 2,4 mil. případů se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“. Tito návštěvníci si v rámci stránek www.policie.cz zobrazili celkem 19.4 mil. článků (odkazů), kdy tyto články byly celkově zobrazeny v počtu téměř 30 milionů.
 
 
Nejčastější témata dotazů:
 • vyšetřování trestné činnosti (aktuální případy trestních řízení)
 • provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost bezpečnostní situace
 • bezpečnostní akce a policejní opatření, zajištění veřejného pořádku (návštěva prezidentů USA a RF, návštěva čelních politiků EU)
 • systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie
 • personální stav a personální změny
 • ekonomická situace
 • výběrová řízení
 • statistiky trestné činnosti a dopravní nehodovosti
 • problematika služby cizinecké policie
 • problematika služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
 • přestupkové řízení
 • interní akty řízení
                                                                                                                                           plk. Mgr. Pavla Kopecká,v.r.
                                                                                                                                                        vedoucí

vytisknout  e-mailem