Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

O nás - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Informace o Policii České republiky – Krajském ředitelství policie Zlínského kraje 

Charakteristika Zlínského kraje

Zlínský kraj vznikl v lednu roku 2000 z okresů Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Nachází se na východě republiky, jehož východní kraj tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Zlínský kraj se nachází na území o celkové rozloze 3 964 km2, díky čemuž je čtvrtým nejmenším krajem v České republice. Je rozdělen na 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně), v jejichž rámci je zřízeno 25 správních obvodů pověřených obcí (tzv. obce II. stupně). Leží zde celkem 307 obcí, z toho 30 měst, ve kterých žije cca 584 000 obyvatel. Hustota zalidnění 147 obyvatel/kmvýrazně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší zalidněnost je ve Zlíně, a to 283 obyvatel/km2 a nejnižší ve Vsetíně (100 obyvatel/km2).

Počet obyvatel Zlínského kraje se od roku 1994 nepřetržitě snižuje. V roce 2015 žilo na území Zlínského kraje 584 676 obyvatel, v roce 2016 již jen 583 698 obyvatel. Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje má stoupající tendenci a v roce 2016 se dostal na 42,5 let.
             
     
                                                          Další info na: http://www.kr-zlinsky.cz/
    
Kriminalita Zlínského kraje
        
V oblasti kriminality patří Zlínský kraj k nejméně zatíženým krajům a tím se staví v pořadí zatíženosti jednotlivých regionů republiky na poslední místo. V posledních letech docházelo k mírnému poklesu celkové kriminality. Skokový meziroční vzrůst kriminality v roce 2007 byl způsoben novelizací trestního zákona, která rozšířila počet trestných činů například o řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu.
Problematickými oblastmi jsou zejména dopravní uzly s vysokou migrací osob, velká nákupní centra, sídliště, městské lokality s vyšší koncentrací nočních barů, restaurací, diskoték a heren a oblasti, v nichž žije větší počet společensky nepřizpůsobivých osob.
Za hlavní příčiny kriminality lze považovat nezaměstnanost, nevhodné bytové podmínky, více příležitostí a menší společenskou kontrolu, sociální deprivaci a vyloučení, rodinné problémy, ztrátu identity, náboženských a morálních hodnot či ztrátu sousedské soudržnosti.
Složení obyvatel je významné jak z hlediska struktury pachatelů, tak obětí. Například senioři, zejména ženy, představují specifickou skupinu, která se v posledních letech stává stále častěji obětí trestné činnosti. Mezi pachateli všech trestných činů převažuje věková kategorie 20 – 30 let, na druhém místě je skupina od 30 – 40 let. Rizikovou skupinu potencionálních pachatelů představují děti a mládež trávící volný čas neorganizovaným způsobem, v nepodnětném prostředí.
 
Majetková trestná činnost
V rámci majetkové kriminality policie řeší především krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů, chat a podnikatelských objektů, v oblasti krádeží prostých převládají krádeže věcí z automobilů a krádeže automobilů.
Násilná a mravnostní trestná činnost
U těchto trestných činů došlo k mírnému snížení počtu řešených případů. Policisté přesto neustále vyšetřují úmyslné ublížení na zdraví či loupeže. Aktuálním problémem je i chování fanoušků sportovních klubů spojené s násilím, poškozováním majetku a projevy rasizmu.
Hospodářské trestné činy
Velký podíl na hospodářské kriminalitě mají podvody. Vývoj pojistných podvodů zůstává na stejné úrovni, výrazně je evidován u úvěrových podvodů a neoprávněném držení platebních karet.
Ostatní kriminalita
Nejvyšší podíl na tzv. ostatních trestných činech má trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.Veřejnost nejvíce obtěžují trestné činy výtržnictví a nepříjemnosti související se sprejerstvím. Do této kategorie patří také drogové delikty: nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie. Ve Zlínském kraji je nejrozšířenější drogou marihuana a pervitin.
Zbývající kriminalita
Pětinu celkové trestné činnosti ve Zlínském kraji tvoří tzv. zbývající kriminalita, do níž se řadí všechny úmyslné i nedbalostní dopravní nehody, při nich jsme zahajovali trestní řízení. Také sem patří činy ohrožení pod vlivem návykových látek, zanedbání povinné výživy, týrání zvířat, řízení bez řidičského oprávnění.
  

Tip: pro lepší čtení textu použijte zvětšení stránky. Stiskněte na klávesnici klávesu Ctrl a kolečkem myši vpřed zvětšete písmo na stránce do požadované velikosti. Pokud dáte kolečko myši zpět, text se zmenší. Pro původní text zmačkněte klávesu F5.

vytisknout  e-mailem