Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k činnosti policie

40675/2019 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt), obdržel dne 27. března 2019 prostřednictvím kanceláře Policejního prezidenta Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Předmětem žádosti jsou dotazy k činnosti organizačních článků povinného subjektu.

K Vašemu dotazu ohledně „opatření prostějovské policie dne 28. 1. 2019 o znaleckém zkoumání mé osoby, nezaslání předmětného opatření a neustanovení advokáta“ ve smyslu dotčených ustanovení, Vám sděluji, že znalec byl přibrán podle § 105 odst. 1 zákona č. 41/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“). O této skutečnosti jste byl osobně vyrozuměn bezprostředně po podání vysvětlení na oddělení obecné kriminality Prostějov, přičemž jste sám navrhl předmětného znalce, resp. znalecký ústav. Vzhledem k tomu, že v daném případě nenastaly důvody pro nutnou obhajobu ve smyslu § 36 trestního řádu, nebylo Vám „opatření“ zasláno a ani Vám nebyl ustanoven advokát.

K Vašemu druhému dotazu ohledně nešetření Vašich stížností podávaných od 8. února 2019 Vám sděluji, že povinný subjekt neeviduje žádné Vaše podání, které by splňovalo náležitosti stížnosti podle trestního řádu nebo případně stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“).
K tomu lze ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. uvést, že v minulosti jste byl opakovaně ze strany povinného subjektu poučen, že podání učiněné pouze formou textu v předmětu datové zprávy, resp. emailu, bez průvodních dokumentů nebo samostatného podání, nesplňuje náležitosti podání podle správního řádu, resp. takové podání nelze považovat za řádné podání ve smyslu § 37 správního řádu, neboť podání se posuzuje podle svého obsahu, nikoliv jak je označeno. Zároveň jste byl rovněž poučen, že pokud Vaše další podání prostřednictvím datových zpráv budou ve formě pouhého sdělení v rámci textu v předmětu zprávy bez průvodního dopisu či samotného podání, mohou být odkládána z moci úřední bez dalších opatření.

K Vaší dvojici podání ze dne 3. dubna 2019, ve kterých požadujete Vaši původní žádost a průvodní dopis z Policejního prezidia, Vám sděluji, že tyto tvoří přílohu tohoto přípisu.

K Vašemu dotazu ve znění „současně mi prosím sdělte, který útvar je povinný šetřit soudce a státní zástupce jednající v hrubém rozporu s trestním řádem a trestním zákoníkem, což jsme vám od roku 2010 opakovaně doložili všetně zločinů spáchaných na nevinných, avšak policie vždy podněty odkládá a nikdy nevyšetřuje, tak se ptám, jestli je ještě jiný druh policie, nebo jeho útvar, který jedná dle zákona, když jsme zatím žádný takový nenašli.“, který byl součástí 2 jednoho z dvojice podání ze dne 3. dubna 2019, Vám sděluji, že tento dotaz není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., neboť dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Povinný subjekt rovněž zásadně ve smyslu shora uvedeného, resp. zákona č. 106/1999 Sb., neposkytuje jakékoliv výklady právních předpisů nebo (právní) stanoviska, neboť není k tomuto zákonem zmocněn ani oprávněn. Povinný subjekt v této souvislosti rovněž poukazuje na závěry vyplývající z judikatury (předně rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 117/2014-64), že žádost o poskytnutí informací není specifickým opravným prostředkem, jehož prostřednictvím je možno brojit proti rozhodnutím či postupům správních orgánů, s nimiž nesouhlasíte. Nad rámec lze uvést, že podle dostupných informací jsou Vaše podání řádně přezkoumávána příslušnými institucemi a jste pravidelně vyrozumíván o závěrech a přijatých opatřeních.

K Vašemu podání ze dne 16. dubna 2019 označeného jako „Stížnost na nečinnost  rozhodnutí sp.zn. KRPM-40675/ČJ-2019-1400AP! Lhůta byla prodloužena jen o 10 dnů!...“, které v příloze obsahovalo nesouvisející dokument s předmětem podání, resp. žádosti, Vás opětovně upozorňuji, že text v předmětu datové zprávy nesplňuje náležitosti podání podle správního řádu – viz výše.
K tomuto Vašemu podání lze nicméně uvést, že Vaši původní žádost o informace obdrželo Policejní prezidium dne 25. března 2019. Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je ze zákona 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.), v případě prodloužení lhůty až o dalších 10 dnů je lhůta poté maximálně 25 dnů. Ve Vašem případě tak poslední den lhůty včetně prodloužení připadá na 19. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o den pracovního klidu, připadne poslední den lhůty na nejbližší následující pracovní den, což je 23. dubna 2019.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost, a to včetně následujících podání, ze dne 25. března 2019, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem