Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k bývalému policistovi

91701/2020 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne
23. srpna 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly informace ve formě dvojice dotazů k bývalému policistovi ..................... (dále jen „policista“).

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

  1. Požadavek na průměrný plat policisty za poslední tři měsíce před odchodem od povinného subjektu naplňuje náležitosti osobního údaje ve smyslu § 8a odst. 1, resp. § 8b zákona č. 106/1999 Sb. a nevypovídá nic o veřejné či úřední činnosti policisty ve smyslu § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Váš požadavek též nevyhovuje trojici (ze čtveřice) podmínek, jejichž splnění je podmínkou pro poskytnutí informací, které stanovil nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. října 2017 (dále jen „platový nález“).
  2. Z dostupných záznamů lze dohledat, že policista byl v hodnosti kapitán.

K Vašemu vyjádření k jednotlivým požadavkům v rámci problematiky platového nálezu a poskytování informací o platech úředních osob je nutné předně uvést, že uvedené podmínky, a jejich posuzování a případné splnění, se vztahují primárně pouze na poskytování informací dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb. Jinými slovy deklarované splnění podmínek platového nálezu (které byly upřesněny v rámci rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 88/2019 – 29 ze dne 27. května 2020) by se mělo týkat pouze těch zástupců veřejnosti, médii a dalších osob, které se zaobírají platovou problematikou dlouhodobě. Tato charakteristika samozřejmě nebrání tomu, aby byly informace poskytovány i dalším osobám mimo okruh tzv. společenských hlídacích psů, nicméně v těchto případech se v rámci testu proporcionality nahlíží na žadatele pouze optikou naplnění podmínek platového nálezu.

K požadavku platového nálezu pod písm. a) „účelem vyžádání informace je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu“, který se velmi úzce provázán s požadavkem pod písm. b) „informace se týká veřejného zájmu“ povinný subjekt uvádí, že ve Vašem případě neshledává jejich splnění. Sice uvádíte, že se na svém blogu (poslední příspěvek evidován v roce 2016) věnujete politickým záležitostem, nicméně nic z Vaší činnosti se netýká platové problematiky nebo odměňování ve veřejné správě. Stejně tak Váš deklarovaný „veřejný zájem“, zda bývalí policisté nepáchají „další protiprávní jednání“ vůbec nesouvisí s odměňováním nebo veřejnou diskuzí o platové problematice ve veřejné správě. Jakkoliv je samozřejmě odhalování nezákonné činnosti ve veřejném zájmu, a i v zájmu povinného subjektu, nelze jej jednoduše zaměnit s veřejným zájmem u problematiky odměňování ve veřejné správě.

Stejně tak nesplňujete požadavek platového nálezu pod písm. c) „žadatel plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. společenského hlídacího psa“, neboť Vaše k tomuto bodu uváděná „činnost“ vůbec nesouvisí s transparentností, hospodařením nebo odměňováním v rámci veřejné správy. Ve smyslu požadavku platového nálezu povinný subjekt nenašel jedinou zmínku, že jste se předmětné činnosti ve sféře odměňování ve veřejné správě (specifikované v předchozí větě) v poslední době jakkoliv věnoval – jinými slovy vnášel do veřejného prostoru jakýmkoliv kvalifikovaným způsobem informace či názory o fungování veřejného života, na základě kterých může být zahájena a vedena diskuze, případně s nimi alespoň veřejnost seznámit. Vaše historicky velmi nahodilá a „široko-tematicky“ rozkročená publikační činnost na Vašem blogu takové požadavky zásadně nesplňuje.

Povinný subjekt k předmětu žádosti závěrem poznamenává, že informace o platu bývalého policisty, který ani nebyl v řídících funkcích a který opustil řady povinného subjektu před téměř 10 lety, nemůže dle názoru povinného subjektu jakkoliv přispět k diskuzi o problematice odměňování ve veřejné správě. Uvedený požadavek spíše svědčí o domněnce, kterou vyslovil Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozsudku (bod 25 – pozn. zpracovatele), že účelem informace nemusí být snaha přispět k veřejné diskuzi o odměňování, ale spíše soukromé důvody s cílem působit na předmětnou osobu.

K Vaší žádosti Vám nad rámec jejího vyřízení sděluji, že Váš požadavek na poskytnutí informací prostřednictvím datové schránky nemá oporu v zákoně č. 106/1999 Sb., neboť Vámi uváděné ustanovení „§ 4 odst. 5“ (konec prvního odstavce Vaší žádosti – pozn. zpracovatele) se v zákoně č. 106/1999 Sb. nevyskytuje. Povinný subjekt, resp. všechny orgány veřejné správy mají zákonnou povinnost zjišťovat, zda podatel disponuje datovou schránkou a primárně doručovat do ní, pokud podatel nepožaduje výslovné doručení jinou cestou.       

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 23. srpna 2020, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem