Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Služba kriminální policie a vyšetřování

Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje   je organizačním článkem Krajského ředitelství  se sídlem v Hradci Králové. Součástí SKPV jsou tyto odbory:

 • Odbor obecné kriminality
 • Odbor hospodářské kriminality
 • Odbor technické ochrany
 • Odbor kriminalistické techniky a expertiz
 • Odbor analytiky
 • Odbor operativní dokumentace
   
Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství zpracovává v rámci rozdělení působnosti policie tzv. „sedmnáctkové věci“. Zde řadíme trestné činy, kde spodní hranice trestu začíná od pěti let odnětí svobody a dále pak taxativně vyjmenované trestné činy v trestním řádu v §17. Ostatní trestné činy jsou zpracovávány na jednotlivých odděleních územních odborů, a to v rámci jejich územního teritoria. Toto územní teritorium v současné době koresponduje s bývalými okresy: Hradec Králové,  Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

Služba kriminální policie a vyšetřování se sestává ze dvou základních odborů, z nich jedním je odbor obecné kriminality a druhým odbor hospodářské kriminality.
 
Odbor obecné kriminality
Odbor obecné kriminality (OOK) na Krajském ředitelství a jednotlivá oddělení obecné kriminality na územních odborech v rámci kraje konají trestní řízení o trestné činnosti v oblastech jako je násilná trestná činnost, trestná činnost majetkového charakteru včetně krádeží motorových vozidel, trestná činnost na úseku mládeže, mravnostní trestná činnost, toxikománie, extremismus, požáry a výbuchy, včetně nejzávažnější trestné činnosti.
 • Násilná trestná činnost zahrnuje trestnou činnost jako je vražda, loupežné přepadení, nebezpečné vyhrožování, braní rukojmí, ublížení na zdraví, vydírání, týrání svěřené osob, únos, opuštění dítěte a další druhy násilného jednání. 
 • Trestná činnost majetkového charakteru zahrnuje krádeže vloupáním do rekreačních objektů (chaty, chalupy), do bytů, do kulturních objektů, do restaurací, do škol, krádeže bankomatů, trezorů a další.
 • Trestná činnost na úseku toxikomanie, tedy drogová problematika, zahrnuje trestné činy jako je šíření toxikomanie nebo nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů.
 • Trestná činnost na úseku mládeže zahrnuje jak trestnou činnost páchanou na mládeži, tak také provinění, kterých se dopouští mládež 
 • Trestná činnost mravnostního charakteru zahrnuje případy znásilnění, pohlavního zneužívání, šíření pornografie, kuplířství a další.
 • Trestná činnost na úseku krádeží motorových vozidel zahrnuje také krádeže vloupáním do vozidel.
 Práce u SKPV se odehrává ve dvou rovinách, které se vzájemně prolínají, a které spolu úzce spolupracují. První rovina spočívá v práci v terénu, ve vyhledávání a v objasňování trestné činnosti. V rámci druhé složky policisté poté zejména zpracovávají procesní stránku trestních kauz a od nich se dostávají spisové materiály na státní zastupitelství a poté k soudu.
 
Odbor hospodářské kriminality
Odbor hospodářské kriminality (OHK) na Krajském ředitelství a jednotlivá oddělení hospodářské kriminality na územních odborech v rámci kraje zpracovávají trestné činy proti měně a trestné činy daňové. Dále trestné činy proti hospodářské kázni, trestné činy proti hospodářské soustavě a vybrané trestné činy proti majetku. Nejčastěji vyšetřovanými trestnými činy jsou trestné činy podvodu, úvěrových podvodů, porušování povinnosti v řízení o konkurzu, porušení povinnosti při správě cizího majetku, ochrana měny, zpronevěry, neoprávněné držení platebních karet, úplatkářství a zvýhodňování věřitele.

Odbor hospodářské kriminality SKPV KŘP je rozdělen na dvě oddělení, které se pak dělí na různé skupiny dle jednotlivých specializací.
 • 1. oddělení OHK je specializované na trestné činy vztahující se k tzv. „padělkům“. Je zde skupina, která samostatně zpracovává trestnou činnost páchanou pomocí platebních karet, dále je zde specializovaná skupina, která se zabývá trestnou činností spočívající v padělání platebních šeků a jako poslední je zde skupina, zabývající se paděláním peněz (české i zahraniční měny). Dalším zaměřením v tomto oddělení je skupina specializovaná na prošetřování úvěrových podvodů.
 • 2. oddělení OHK je specializováno na vyšetřování trestných činů související s pojistnými podvody , dále je pak zde úzká skupina zabývající se trestnou činností spojenou s duševním vlastnictvím a ochranou životního prostředí.
 • Samostatně v tomto oddělení působí skupina, která se zabývá finančním šetřením a legalizací výnosů z trestné činnosti. Tato skupina pracuje jak pro samostatný odbor hospodářské kriminality, tak součinnostně pomáhá jednotlivých oddělením hospodářské kriminality územních odborů, tak také pracovníkům odboru obecné kriminality a to jak na úrovni kraje, tak na úrovni územních odborů. Jejich činností je především zjistit, zda byly trestnou činností získány finanční či jiné prostředky, zmapovat tyto prostředky a tyto zajistit pro náhradu škody tak, aby se trestná činnost pachatelům nemohla vyplácet.
Na odboru hospodářské kriminality jsou detašovaná pracoviště   v Jičíně, Náchodě a Trutnově. Na těchto pracovištích pracují policisté, kteří zpracovávají veškerou trestnou činnost bez rozdělení specializací, a to především v daném teritoriu územního odboru tak, aby bylo zohledněno ekonomické hledisko přípravného řízení (ve vztahu k Policii ČR i v zájmu občanů).
 
Součástí každodenní policejní práce je vlastní výkon pátrání. Provádí ho každý policista automaticky jako součást sledu policejních úkonů a postupů, je systémové a v některých případech může být zaměřeno i cíleně na konkrétní osoby, které se skrývají nebo se vyhýbají nástupu do výkonu trestu. Zvláštním způsobem pátrání je pak provádění mimořádných opatření, zejména k osobám mladším 15 let a organizování pátracích akcí.
 
Pátrací činnost není prováděna jen pro orgány činné v trestním řízení (policie a justice), ale je zároveň službou pro občany v případech, kdy ohlásí pohřešovaní osob. Službou široké veřejnosti je zveřejňování potřebných informací o prováděném pátrání po osobách a věcech na nových webových stránkách Policie České republiky , kde si mohou prověřit, jestli se pátrá: 1) po osobách, 2) odcizených mobilních telefonech, 3) po vozidlech a registračních značkách, 4) po uměleckých předmětech, 5) po majitelích předmětů, 6) neplatné doklady, 7) neplatné služební průkazy. Současně mají možnost nahlédnout do pátracích oběžníků.

Pátrání lze rozdělit na dva hlavní směry: pátrání po osobách a pátrání po věcech.
 • V případě pátrání po osobách pátrá policie jak po neznámých pachatelích, kteří se dopustili trestného činu, který dosud nebyl objasněn, tak po konkrétních osobách, a to jak z vlastního podnětu nebo z podnětu občanů a institucí, nebo na základě vydaných evropských či mezinárodních zatýkacích rozkazů, k jejichž plnění se Česká republika zavázala. Nově je okruh osob rozšířen i na vypátrání pobytu po osobách, jejichž účast na úkonech trestního, občanskoprávního nebo správního řízení je nezbytná, ať už jsou jimi obvinění nebo svědci v trestním řízení nebo účastníci občanskoprávního nebo správního řízení, kteří se na výzvu bez dostatečné omluvy nedostavili nebo nedostavují a jejichž předvedení bylo neúspěšné.
 • Cílem pátrání po věcech je vypátrat odcizené věci a vrátit je poškozeným, jestliže krádež nahlásili, nebo k nalezeným věcem vypátrat jejich majitele, když krádež nebyla policii oznámena. Spektrum pátrání po věcech je velmi široké – od vozidel a jejich registračních značek, přes zbraně, střelivo, kulturní a umělecké předměty, veškeré průmyslové zboží, padělané bankovky a jiné ceniny, doklady, zneužívaná razítka a tiskopisy až po věci, které s přihlédnutím k jejich nebezpečnosti, významu obsahu z hlediska veřejného zájmu nebo hodnotě mohou být zneužity, popřípadě mohou způsobit závažný následek na zdraví osob či značnou škodu na majetku (informuje: pplk. Mgr. Miroslav Kříž)
Odbor kriminalistické techniky a expertiz
daktyloskopie Odbor kriminalistické techniky a expertíz (dále jen OKTE) Krajského ředitelství policie patří mezi útvary Policie ČR zapsané na seznamu znaleckých pracovišť vedeném na Ministerstvu spravedlnost ČR. V praxi se jedná o expertizní pracoviště, zpracovávající tisíce znaleckých posudků ročně. Jako takové pracuje jako samostatná forensní laboratoř a je součástí sítě podobně specializovaných pracovišť v rámci Policie ČR.

Toto pracoviště zabezpečuje znaleckou činnost pro orgány činné v trestním řízení na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Hlavní pracovní náplní tohoto pracoviště je zabezpečování materiálních důkazů pro potřebu objasňování závažné trestné činnosti. Předmětem činnosti OKTE jsou expertizy v oboru kriminalistika, v  odvětvích trasologická, metalografická, defektoskopická, balistická, daktyloskopická a mechanoskopická expertíza,  grafická expertíza, kriminalistická biologie a chemie, kriminalistická  počítačová expertíza a kriminalistická fotografická expertíza.
 
Pracoviště OKTE Krajského ředitelství policie  se stalo dnem 1. března roku 2007 historicky prvním policejním akreditovaným znaleckým pracovištěm v České republice. Osvědčení o akreditaci, které mu udělil národní akreditační orgán Český institut pro akreditaci, o. p. s., v roce 2008 OKTE Hradec Králové úspěšně obhájilo a doakreditovalo i metodu individuální identifikace pachatele na základě vyhodnocení lidského DNA profilu. Východočeské pracoviště OKTE se tak zařadilo mezi nejprestižnější laboratoře v České republice  (kompletní seznam akreditovaných pracovišť naleznete na www.cai.cz).  Důsledkem získání Osvědčení je vysoká prestiž a autorita tohoto pracoviště v rámci rezortních a zejména mimorezortních odborných pracovišť včetně zahraničních (informuje: kpt. Ing. Martin Halamek, Ph.D.).
_______________________________________________________________________________________________________________________

Čtěte také:
Výslechová místnost s Jájou a Pájou šetří dětské oběti (9. 4. 2009, Hradecký deník)
Východní Čechy - Nedílnou součástí kontaktu policie a dítěte jako svědka nebo oběti trestného činu jsou dětské výslechové místnosti. Podle mluvčí východočeské policie Lenky Burýškové hlavním důvodem pro vybudování těchto místností bylo nepoškozovat dítě jako oběť či svědka trestné činnosti a zmírnit jeho trauma z prožité události ...

Foto Policie ČR
por. Mgr. Lenka Burýšková
10. 4. 2009

 → zpět

vytisknout  e-mailem