Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správy majetku

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Pelléova 21, 160 41 Praha 6
Telefon: 974 835 602, 974 835 603, 974 835 378
Fax: 974 835 612
E-mail: pp.osm@pcr.cz

Vedoucí odboru: Jan Petránský

Adresa pro zasílání zásilek poštou:
Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6

Odbor správy majetku je od 1.1.2009 organizační součástí úseku náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku, určenou k výkonu vymezené delegované působnosti v oboru materiálně technického zabezpečení útvarů Policie ČR. Jeho postavení a zařazení v organizační struktuře policejního prezidia je dáno v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 73/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) rozkazem policejního prezidenta č. 226/2008 ze dne 31.12.2008.

Odbor správy majetku odpovídá za

 • metodickou, kontrolní a normotvornou činnost na úseku správy majetku policie v rozsahu stanoveném prezidentovi v oblasti řízení, organizace a výkonu ekonomické činnosti,
 • účelnost, efektivnost a hospodárnost plánovací a koordinační činnosti v oblasti věcné náplně plánu majetkového zabezpečení policie centrálně zabezpečovaným majetkem,
 • zpracování rozsahu a podmínek zkoušek centrálně zaváděných technických prostředků, včetně školení uživatelů, za zadávání a dohled na jejich realizaci u mimoresortních institucí; za organizaci a řízení uživatelských zkoušek,
 • vedení operativní evidence nemovitostí, se kterými je příslušná hospodařit policie; předává odbornému útvaru pro správu majetku doklady do centrální evidence nemovitostí,
 • stanovení druhu a rozsahu centrálně zabezpečovaného majetku policie,
 • stanovení zásad jednotného postupu věcného plánování majetku policie,
 • technickou specifikaci centrálně zabezpečovaného majetku, která je podkladem k zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky.
   
 • Odbor správy majetku
 •  plní ve spolupráci s ministerstvem úkoly v oblasti příprav policie k činnosti za mimořádných událostí, stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu v oblasti majetkového zabezpečení police,
 • spoluvytváří materiální podmínky pro plnění úkolů policie v rámci zabezpečování centrálně zabezpečovaným majetkem,
 • podílí se na plánovací a koordinační činnosti v oblasti věcné náplně plánu majetkové základny policie v rámci zabezpečování centrálně zajišťovaného majetku a stavebních investic,
 • podílí se na vypracování návrhu rozpočtu policie na rozpočtový rok, zabezpečuje věcné posuzování požadavků na pořízení majetku a stavebních investic,
 • ve spolupráci s odborem evropských fondů a výzkumu řeší věcnou náplň výzkumu a vývoje v podmínkách policie, navrhuje základní oblasti zaměření výzkumu a vývoje,
 • podílí se na plánovací a koordinační činnosti v oblasti věcné náplně plánu majetkové základny policie v rámci zabezpečování nemovitého majetku.

  Odbor správy majetku
 •  na základě průběžné analýzy stavu na úseku správy majetku za policii předkládá vedení policie návrhy na případná opatření,
 • navrhuje systemizační a normativní materiály k potřebám výbavy policistů ve vazbě na efektivní materiálové zabezpečení výkonu služby,
 • zabezpečuje odborné činnosti v oblastech rozvoje majetkové základny policie, řeší metodické odborné úkoly výhledového charakteru na úseku technického a technologického vybavení policie,
 • monitoruje nové poznatky získané z praktického užití moderních technických prostředků, vyhodnocuje trendy jejich vývoje pro užití v podmínkách policie; zpracovává technicko-ekonomické specifikace pro nákup centrálně zabezpečovaného majetku,
 • předává odboru veřejných zakázek technické specifikace centrálně zabezpečovaného majetku jako podklad k zadávací dokumentaci.
 • posuzuje technicko-ekonomické zadání stavebních investic z hlediska finančního zajištění,
 • rovádí rozborovou činnost a analýzu vývoje nákladovosti stavebních investic, zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření.

vytisknout  e-mailem