Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

 • Programové období 2021 - 2027
 • Kontaktní a koordinační centra
 • Integrované operační středisko
 • Lokalizační a záznamová zařízení
 • Rozvoj systému Pegas
 • Informace o ukončených projektech v Olomouckém kraji
 • Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou
 • Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“
 • Operační program životní prostředí
 • Mikroprojekty
 • Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech
 • Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Programové období 2021 - 2027

Věcné prostředky pro zvýšení akceschopnosti útvarů PČR v Olomouckém kraji

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP).

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0003033
ProgramIROP 2021 - 2027
Výzva: 17. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR)
Termín realizace: 2023 - 2024

Celkový schválený rozpočet projektu:  14 211 921,90 Kč

 • z toho 85% spolufinancování EU:   12 080 133,62 Kč
 • z toho 15% vlastní zdroje:  2 131 788,28 Kč

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení akceschopnosti pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Olomouckého  kraje pořízením 5 ks služebních dopravních prostředků do 3,5 t s úložným prostorem, které budou využívány při řešení mimořádných situací způsobených vlivem klimatu a nových hrozeb (CBRN, kybernetické útoky, mimořádné události a krizové situace vzniklé v důsledku pandemií a epizootií) v Olomouckém kraji.

Účelem projektu je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek IZS na mimořádné události a nové hrozby pořízením vybavení, techniky a věcných prostředků pro výkon činnosti, především na území Olomouckého kraje.

Kontaktní a koordinační centra

projekty_eu.jpg


Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/05.06917

Období realizace: 1. 4. 2010 – 31. 12. 2012

Celkový rozpočet projektu: 9 890 297, 80 Kč

Popis projektu:

Projekt navazuje jako druhá etapa na projekt „Kontaktní a koordinační centra I.“ a jeho realizace byla zaměřena na vybudování 4 moderních a účelných kontaktních
a koordinačních center (v prostorách stávajících služeben KŘP), která budou svojí funkcí
a vybaveností splňovat kritéria pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Kontaktní a koordinační centra vznikají zejména v souvislosti s potřebou poskytování kvalitních, odborných profesionálních služeb veřejnosti PČR v oblasti prevence a řešení mimořádných událostí v rámci IZS. Zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění kontaktních a koordinačních aktivit napomůže zlepšit celkovou spolupráci složek IZS při společném zásahu a umožní tak zvýšit ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Zároveň bylo realizací projektu dosaženo zlepšení podmínek pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v důstojném, účelném a profesionálním prostředí.

Vybudovaná kontaktní a koordinační centra:

- KKC – OOP Olomouc 4
- KKC – OOP Němčice nad Hanou
- KKC – OOP Konice
- KKC – OOP Zlaté Hory

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Vytvořit prostřednictvím modernizace infrastruktury optimální podmínky pro činnost PČR jakožto složky IZS, což ve svém důsledku bude znamenat minimalizaci škod a ztrát vzniklých

v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických postupů
při řešení uvedených situací, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.

Dílčí/specifické cíle:

- zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost a pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události,
- zajistit činnost kontaktního (ochranného a informačního/prevenčního) centra pro občany,
- zajistit podmínky pro vyhodnocení mimořádné události a přijetí příslušných opatření,
- zajistit podmínky pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitní situace.

Odkazy:

Ukončení projektu "Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství Olomouckého kraje" 
 

Integrované operační středisko

projekty_eu.jpg


Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07555

Období realizace: 1. 11. 2010 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  42 921 396,21 Kč

Popis projektu:

Projektem byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních
a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Projekt zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení v Integrovaném operačním středisku v Olomouci s napojením na střechové řešení „Národní informační systém IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovně jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.

Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Zvýšit efektivitu řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů.

Dílčí/specifické cíle:

- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události,
- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků,
- zvýšit přehled o operační situaci,
- zkrátit podporu nasazování a přesunu sil a prostředků.

Integrované operační středisko

Lokalizační a záznamová zařízení

projekty_eu.jpg


Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/12.07951

Období realizace: 1. 8. 2011 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  15 508 504,00 Kč

Popis projektu:

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou
a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení
na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně
a efektivně omezit a eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bude pořízeno 104 ks lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Policie ČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu
na daném území. Nový systém, který bude součástí lokalizačních a záznamových zařízení, bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ a „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků KŘP jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně jako zkvalitnění jejich prevence.

Dílčí/specifické cíle:

- zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS,
- zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.

Rozvoj systému Pegas

projekty_eu.jpg


Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/21.09349

Období realizace: 2. 6. 2014 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  6 158 968,52 Kč

Popis projektu:

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie - Integrovaného operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj). Cíle a obsahové zaměření projektu jsou dále v souladu se zaměřením Integrovaného operačního programu Prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a s globálním cílem
a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence
a řešení rizik. Projekt z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik. Tato reakce souvisí se zaručením vysoké akceschopnosti, mobility a efektivity působení Policie ČR v rámci IZS prostřednictvím moderní technologie pořízené do služebních vozidel Policie ČR.

Projekt je zaměřen na pořízení 68 ručních radiostanic s příslušenstvím, 28 vozidlových radiostanic s příslušenstvím a 104 speciálních zařízení a samostatných funkčních celků - ovládacích panelů k vozidlovým radiostanicím do služebních vozidel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, vybavených lokalizačními a záznamovými zařízeními, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu
z průběhu řešení mimořádné události. V rámci projektu budou vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Olomouckého kraje: Služba pořádkové
a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie a vyšetřování. Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Olomouckého kraje,
v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky
ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).

Realizace projektu je v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká posílení akceschopnosti Integrovaného záchranného systému a zajištění efektivity jejího působení
při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky, a to prostřednictvím efektivní datové a hlasové komunikace složek IZS. 

Projekt má vazbu na projekty „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ a „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Informace o ukončených projektech v Olomouckém kraji

projekty_eu.jpg


Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje ukončuje ke 30. listopadu 2015 listopadu tři významné projekty. Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu regionálního rozvoje, v rámci Integrovaného operačního programu – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Jedná se o tyto projekty:

Projekt „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v listopadu 2010 a byl zaměřen na vybudování moderního Integrovaného operačního střediska. Vlastní provoz tohoto střediska byl zahájen již v roce 2014. K ukončení realizace tohoto projektu zbývala poslední etapa s cílem napojení Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na střechové řešení „Národního informačního systému IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovně jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS. V současné době probíhá akceptace dodávaného SW.

Projekt „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v srpnu 2011 a byl zaměřen na potřebu včasné a efektivní reakce, na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bylo pořízeno 104 kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Komplety obsahují kromě jiného vozidlovou radiostanici, PC jednotku, GPS přijímač a video server, na který jsou připojeny dvě kamery (zadní a přední).

Projekt „Rozvoj systému PEGAS - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v červnu 2014 a navazuje na projekty předešlé. Byl zaměřen především na zajištění efektivní hlasové a datové komunikace Policie ČR s ostatními složkami IZS v rámci řešení mimořádných událostí. Projektem byly pořízeny vozidlové a ruční radiostanice a ovládací panely k vozidlovým radiostanicím. Výstupy projektu umožní např. zkrácení doby reakce Policie ČR na vznik mimořádné události formou rychlejšího předávání základních informací mezi hlídkou a operačním střediskem, předávání informací mezi hlídkou a řídícím operačním střediskem formou datových zpráv, využití GPS, datový přístup hlídky do systémů Policie ČR při využití UDT.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR

kpt. Mgr. Marta Vlachová
Krajská koordinátorka prevence kriminality

Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou

Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou

Dne 11. prosince 2015 Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká Republika - Polsko 2014 – 2020 doporučil poskytnutí dotace vlajkovému projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou.“

Projekt bude realizován v období let 2016-2018.

Hlavní cíle projektu:

- zefektivnění spolupráci policejních složek Polské a České Republiky v oblasti drogové kriminality a příprava společných preventivních akcí pro veřejnost v oblasti příhraničí,

- zvýšení úrovně povědomí veřejnosti v oblasti drogové problematiky

- předání jasné informace na téma účinky drog a omamných a psychotropních látek a také
o trestní odpovědnosti za držení a distribuci omamných a psychotropních látek.

Podle polského a českého partnera projektu, realizace projektu  přispěje k zavedení společného systému řešení v podobě:

- zavedení do užívání systému výměny informací, modelu spolupráce a používání vybavení nakoupeného v rámci projektu mezi institucemi - což bude mít vliv na úsporu času a zvýšení efektivity realizovaných policejních činností;

- zavedení školícího programu zahrnujícího právní a trestní otázky týkající se určení a účinků drog, a který bude připravovat příslušníky policie na spolupráci s veřejností a institucemi
v pohraničí;

- vybavení policistů plnících úkoly v souvislosti s prevencí a omezením zdravotních následků, speciálními školícími materiály: inovativní demonstrační kufříky a film o nových psychotropních látkách, zařízení pro prezentaci;

- přípravy společných činností prevence policie a institucí odpovídajících za realizaci drogové problematiky;

- vytvoření nové volně dostupné aplikace pro mobilní zařízení týkající se drog.

Vedoucím projektu bylo zvoleno Krajské ředitelství policie ve Wroclavi a partnery projektu jsou:

 na polské straně:                                        na české straně:

Krajské ředitelství policie v Opolu                  Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie v Katowicach        Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje

                                                                       Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

                                                                       Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

                                                                       Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Hodnota celého projektu je 2 457 545,50 EUR, včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 088 913,68 EUR.

Hodnota projektu na české straně 1 284 873,50 EUR, včetně dotace 1 092 142,48 EUR.

Hodnota projektu na polské straně 1 172 672,00 EUR, dotace 996 771,20 EUR.

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje rámci projektu je 169 347,00 EUR (4 657 042,50 Kč), včetně dotace 143 944,00 EUR (3 958 486,00 Kč).

Projekt „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou č. CZ.11.4.1.120/0.0/0.0/15_001/0000004” spolufinancovaný Evropskou Unií
z prostředků Evropského Fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020.

Bližší informace najdete zde.

UKONČENÍ PROJEKTU DRUGSTOP​ - podrobnosti najdete zde.

Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
 

Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“

Popis projektu:

Projekt řeší zásadní problém, kterým je neexistence systémové spolupráce v česko-polském pohraničí v oblasti potírání kyberkriminality. Vytvořením společné komunikační sítě dojde k propojení všech partnerů projektu již od nejnižších útvarů. Tím dojde k výraznému zrychlení výměny dat a informací, které je pro řešení kyberkriminality zásadní. Propojením všech policejních partnerů a univerzity jako provozovatele on-line poradny a odborníka na prevenci bude kyberkriminalita řešena komplexně.

Hlavní cíle projektu:

- vytvořit společnou komunikační síť v podporovaném území a

- prohloubit spolupráci s veřejností prostřednictvím preventivních aktivit a on-line poradny.

Společná komunikační síť propojí univerzitu a všechny regionální i lokální policejní útvary zabývající se kyberkrimalitou. Využívání komunikační sítě nastaví systémovou spolupráci a umožní rychlé předávání dat a informací přes hranice. Bude využívat stávající policejní společná česko-polská pracoviště v Kudowa-Słone a v Chotěbuzi a současně nastaví přímé komunikační kanály mezi konkrétními osobami řešícími případy kyberútoků. Tito pracovníci se budou znát ze společných setkání a tato komunikace tedy nebude anonymní. Projekt partnerům zároveň umožní výměnu jedinečných znalostí, zkušeností a know-how. Policie má know-how v oblasti potírání a odhalování kyberkriminality a univerzita (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK - E-Bezpečí) v dlouhodobém sledování a řešení kybernetických hrozeb a rizikového chování uživatelů internetu. Vytvořením společné sítě a spojením sil všech partnerů bude kyberkriminalita řešena efektivněji a komplexněji, to znamená nejen zvýšení efektivity potírání zločinu, ale rovněž snížení počtu obětí. K tomu výrazně přispěje velký počet preventivních aktivit realizovaných na školách v celém pohraničí a rozšíření on-line poradny.  V rámci preventivních aktivit na školách a dalších outdoorových aktivit dojde k úzké spolupráci s veřejností, která umožní zjistit a řešit problémy obyvatel pohraničí související s kyberkriminalitou.

Vedoucím projektu bylo zvoleno Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje a partnery projektu jsou:

na polské straně:  na české straně:
Krajské ředitelství policie v Opolu Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie v Katowicach   Krajské ředitelství policie Královehradeckého
Krajské ředitelství policie ve Wroclawi  Krajské ředitelství policie Pardubického
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Univerzita Palackého v Olomouci

     

Hodnota celého projektu je 3 064 441 EUR, včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 604 775 EU.

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje rámci projektu je 192 432 EUR (4 810 800,- Kč), včetně dotace 163 567 EUR (4 089 175,- Kč)

Projekt Kyberkriminalita II.  – Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 spolufinancovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projektová žádost k projektu Kyberkriminalita II.pdf

Informace o zahájení projektu naleznete zde:

Operační program životní prostředí

Mikroprojekty

interreg.jpg
 

Obezřetný chodec česko-polského příhraničí“

Realizace projektu:   1. 1. 2020 – 31. 3. 2022

Celkový rozpočet projektu:   KŘPM – partner bez finanční účasti

Cíle projektu:

 • Cílem projektu je zvýšení efektivity a posílení spolupráce mezi polskou a českou policií v rámci zvyšování bezpečnosti obyvatel.
 • Utvářet správné chování všech účastníků silničního provozu v příhraniční oblasti prostřednictvím školení a vzdělávání.

Žádost o podporu Obezřetný chodec.pdf„Bezpečný junior, uvědomělý senior česko-polského příhraničí“

Realizace projektu:   1. 1. 2020 – 30. 9. 2021

Celkový rozpočet projektu:   KŘPM – partner bez finanční účasti

Cíle projektu:

 • Cílem projektu je zvýšení efektivity působení a utěsnění spolupráce mezi polskou a českou policií v oblasti zvýšení bezpečnosti obyvatelstva.
 • Realizace projektu si dále klade za cíl zdokonalovat v příhraniční oblasti správné jednání všech účastníků v silničním provozu pomocí školení, vzdělávání a také seznamování se s rozdíly v zákonech na obou stranách hranice.

Žádost o podporu Bezpečný junior, uvědomělý senior.pdf


„Mezinárodně a bezpečně nad vodou“

Realizace projektu:   1. 2. 2022 – 31. 10. 2022

Celkový rozpočet projektu:   KŘPM – partner bez finanční účasti

Cíle projektu:

 • Cílem projektu je zlepšit a zvýšit bezpečnost obyvatel a turistů polsko-českého pohraničí v oblasti Nyského jezera díky posílení spolupráce a spolupůsobení policie s Územního odboru v Jeseníku a Komendy Powiatowej v Nyse.
 • Preventivně působit na všechny účastníky vodní rekreace, věnovat zvláštní pozornost rizikům vodní rekreace a také vzdělávat a propagovat odpovědné postoje a chování společnosti, které sníží nehody u vody.

Žádost o podporu Mezinárodně a bezpečně nad vodou.pdf

Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
 

„Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851

Účelem dotace je realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4, investiční priority Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. 

Popis projektu:

Příhraniční region Jeseník-Nysa je specifický svou geografickou polohou, zejména relativně velkým počtem obcí s nízkým počtem obyvatel, nepřístupným terénem, specifickými klimatickými podmínkami a dopravními trasami. V regionu jsou i specifická rizika spojená se socioekonomickou situací. Je složité zajistit bezpečnost v regionu při vzniku mimořádných událostí nebo bezpečnostních hrozeb. Efektivní řízení bezpečnosti v regionu vyžaduje využití nových technologií, pro monitoring v území a vysokou úroveň přeshraniční spolupráce, zejména v případě vynuceného omezení pohybu osob a vozidel přes hranici nebo vzniku mimořádných událostí. Pro monitoring v území v případě vzniku bezpečnostní hrozby je nezbytné využít kamerové technologie (mobilní kamery, bezpilotní prostředky a další). K tomu aby tyto technologie byly efektivně využívány, je nezbytné vytvořit platformu pro výměnu informací z těchto systému a zhodnotit právní aspekty sdílení těchto informací.

Projekt tedy vytváří platformu pro institucionální spolupráci záchranných, bezpečnostních složek a měst v rámci, které bude diskutována problematika zkušeností s využitím kamerových systémů a možné sdílení jejich výstupů ve vazbě na příslušné národní předpisy. Součástí projektu je vytvoření technické platformy (společného informačního rozhraní), a ověření funkčnosti technického řešení na základě implementace nových technologií.

Příprava projektu:

Příprava projektu byla započata v červnu 2020. Základní cíle projektu vychází z dlouhodobých zkušeností partnerů projektu při řízení bezpečnosti v příhraničním regionu. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje řeší mimořádné události a ohrožení, která mohou mít dopad na území Polska, a velice často vyvstává potřeba informovat kompetentní orgány v Polsku. Potřebu komunikovat a předávat si informace s dopadem na bezpečnost mají i jednotlivá města v příhraniční oblasti (Jeseník, Glucholazy, Nysa).

Hlavní cíle projektu:

 • zabezpečenou technickou platformu vytvořit
 • vytvořit systémové a institucionálně udržitelné nástroje pro monitoring

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa s využitím přeshraničního sdílení kamerových záznamů. Budou analyzovány současné právní podmínky a omezení z hlediska nakládání s kamerovými záznamy, analytickými daty z kamerových systémů a používání bezpilotních kamerových systémů v České republice a Polsku. Na základě analýzy národních podmínek a možností sdílet data (v případě mimořádné události, anonymizovaná data, analytická data) budou stanoveny technické a organizační podmínky pro společné využití výstupů z kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti, zohledňující specifika nakládání s kamerovými záznamy. Pro podporu praktického využití bude vytvořena zabezpečená technická platforma s rozhraním, které umožní sdílet kamerové záznamy nebo analytické výstupy z kamerových záznamů se stávajících systémů. V rámci testování platformy budou pořízeny dílčí kamerové prvky a bezpilotní prostředky ověření možnosti sdílet vybraná data. Takto vzniklý systém založený na spolupráci partnerů, umožní efektivně řídit bezpečnost v příhraničních regionech, rozšíří možnosti vzájemné informovanosti o hrozbách a nebezpečích způsobených jak antropogenními vlivy, tak přírodními vlivy. Systém bude využitelný i pro potřeby krizového řízení a spolupráce záchranných složek. Oprávnění uživatelé na české i polské straně budou moci rychle a efektivně reagovat na vzniklou situaci a omezit její negativní dopad.

Vedoucím partnerem: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a partnery projektu jsou:
 

na polské straně:  na české straně:
Gmina Nysa  Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Gmina Głuchołazy    Město Jeseník

 Hodnota celého projektu je 248 115 EUR (6 450 990,- Kč), včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj 210 897,75 EUR (5 483 341,50 Kč).

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v rámci projektu je 58 940 EUR (1 532 440,- Kč).

Projektová žádost k projektu „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851

Ukončení projektu:

Dne 23. 3. 2023 byl závěrečnou konferencí v Jeseníku ukončen mezinárodní projekt Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“.
Cílem mezinárodního evropského projektu bylo zvyšování bezpečnosti na česko-polských hranicích. Se zajištěním bezpečnosti v oblasti Jeseník-Nysa by mělo nyní pomoci nové technické vybavení v podobě bezpilotních prostředků a různých typů kamerových systémů, které díky projektu získaly partnerské instituce v regionu. 
Součástí bylo také vytvoření společné česko-polské platformy pro sdílení dat, které se budou využívat pro monitoring mimořádných událostí a jejich efektivní řešení. Na odborných workshopech a prezentačních dnech byly stanoveny technické, legislativní i organizační podmínky pro využití výstupů z kamerových systémů na obou stranách hranice, které zároveň zohlednily specifika nakládání s kamerovými záznamy.

Technické vybavení pořízené z projektu:

HZS OLK:

 • mobilní kamery s příslušenstvím pro monitoring místa zásahu
 • kamerový bezpilotní prostředek pro uzavřené prostory s příslušenstvím (dron pro uzavřené prostory)

Krajské ředitelství policie OLK:

 • kamerový systém pro sledování pohybu vozidel s příslušenstvím
 • společná platforma pro sdílení z kamerových systémů

Město Jeseník:

 • kamerový systém

Město Glucholazy:

 • nákup a instalace 4 monitorovacích kamer se čtečkou registračních značek
 • nákup a instalace 4 kamer pro monitorování města
 • nákup profesionálního monitorovacího dronu
 • modernizace pozice operátora monitoringu

Město Nysa:

 • nákup profesionálního monitorovacího dronu
 • kamerový systém

Celkově se na organizaci projektu podílelo pět partnerů, hlavním garantem zodpovědným za organizaci byl HZS Olomouckého kraje. Na české straně jsme spolupracovali s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, městem Jeseník. Na polské straně pak s městy Glucholazy a Nysa.

Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
 

„Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852

Účelem dotace je realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4, investiční priority Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Popis projektu:

Projekt vytváří platformu pro výměnu zkušeností s cílem definovat správnou praxi při zajišťování výkonu veřejné správy a bezpečnosti při vzniku pandemie a podobných mimořádných událostí v příhraničním regionu. Součástí projektu je testování nových technologií pro omezení šíření pandemie a možnosti jejího efektivního nasazení v podmínkách příhraničí. Společné řešení a definice správné praxe umožnuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu proti dopadům pandemie.

Příprava projektu:

Příprava projektu byla započata v červnu 2020. Návrh projektu vychází ze situace v České republice a Polsku v důsledku vzniku pandemie COVID-19. Poprvé v novodobé historii došlo k uzavření hranic a omezení spolupráce v příhraničí oblasti. Každý partner byl postaven před řešení problému jak zajistit výkon svých činností v podmínkách omezení pohybu osob a specifických epidemických opatření. Nebylo možné realizovat spolupráci na základě osobních setkání. Partneři, kteří dlouhodobě spolupracují, neměli nástroje jak společně komunikovat. Vzájemná spolupráce většinou probíhala nahodile a byla spojena s výměnou informací, jaká opatření jsou přijímána v jednotlivých zemích a organizacích. Každý partner byl nucen řešit situaci individuálně a hledal svá vlastní řešení. Během června 2020 proběhlo setkání partnerů, kde byly krátce shrnuty opatření a postupy a partneři dospěli k závěru, že je nutné nalézt nové formy a cesty spolupráce, tak aby bylo docíleno lepší vzájemné informovanosti a sdílení zkušeností. Partneři projektu viděli jako nezbytné hledat řešení společně a sdílet zkušenosti. Společně byl připraven záměr projektu, který byl předložen k hodnocení. Po úspěšném doporučení projektového záměru byla připravena projektová žádost.  Na přípravě se podíleli všichni partneři společně. Během přípravy společně komunikovali, zejména telefonicky a emailem.

Hlavní cíle projektu:

Cílem je sdílet informace a zkušenosti s partnery projektu s dosavadním řešením pandemie v podmínkách veřejné správy a zajištění bezpečnosti v České republice a Polsku z pohledu příhraničních oblastí. Výsledek projektu nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob (epidemie, epizootie, epifytie) a další.

Součástí projektu je testování nových technologií, které by do budoucna měly usnadnit přeshraniční spolupráci (prostředky pro online komunikaci) a omezit šíření pandemií (dezinfekce, monitoring osob, logistika).

Výstupem projektu je definice Správné praxe založené na zkušenostech partnerů projektu na české a polské straně hranice (zkušenosti s činností úřadů a zřizovaných organizací, zajištění činnosti bezpečnostních složek, nové formy komunikace s občany) doplněná o možnosti využití nových technologií s cílem eliminovat dopady pandemií a podobných mimořádných událostí, při kterých bude omezen pohyb osob. V rámci aktivity bude sestavena expertní skupina složená ze zástupců partnerů projektu a dalších přizvaných expertů (hygienická služba, PSP, Policie PL, vybrané obce).

Expertní skupina se bude setkávat v rámci dvoudenních workshopů (celkem 7 workshopů), každý partner organizuje jeden workshop. Definice správné praxe bude výsledkem společného hledání řešení s využitím přeshraniční spolupráce. Výsledný dokument bude zpracován v českém a polském jazyce a bude dán k dispozici dalším subjektům zajišťujícím veřejnou správu.

V rámci řízení projektu bude ustanoven řídící výbor projektu, složený ze zástupců partnerů projektu. Uskuteční se čtyři jednodenní pracovní setkání řídícího výboru, který bude koordinovat a kontrolovat realizaci jednotlivých aktivit a celkový výsledek projektu. Vedoucí partner odpovídá za celkové řízení projektu v souladu s příslušnými předpisy.

Vedoucím partnerem: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Partneři projektu:

Gmina Głuchołazy                                               
Gmina Nysa                                                          
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Euroregion Praděd
Město Jeseník        

Celkový rozpočet projektu je poskytnut ve výši 121.937,- EUR (3.170.362,- Kč) z prostředků Národního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje je 25.680,- EUR (667.680,- Kč).

Projektová žádost k projektu „Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“ - CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852

Ukončení projektu:

Závěrečnou konferencí byl v Jeseníku dne 22. 2. 2023 ukončen mezinárodní projekt „Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“. Reagoval na nedávnou pandemii koronaviru, která významně ovlivnila česko-polskou spolupráci mezi organizacemi, které se u hranic podílejí na zajištění bezpečnosti. 

Hlavním cílem projektu bylo proto na základě zkušeností expertů z obou zemí z různých oborů definovat správnou praxi, jak při vzniku pandemie efektivně zajistit výkon veřejné správy a činnost bezpečnostních složek. Součástí projektu byly odborné workshopy a také nákup technického vybavení, které by boj s pandemií v daném území mělo usnadnit a zefektivnit – videokonferenční jednotky, dezinfekční přístroje, detektory tělesné teploty či velkokapacitní stany. Tedy prostředky, které se při nedávné pandemii koronaviru osvědčily nebo naopak chyběly.

Zaměřili jsme se především na příhraniční oblast Jeseník-Glucholazy-Nysa. Region je totiž specifický právě intenzivní spoluprací a úzkými vazbami mezi jednotlivými organizacemi v obou zemích, které byly kvůli pandemii ohroženy a v některých oblastech musely být zcela omezeny. Uzavřené hranice, provizorní zázemí pro policisty i armádu při jejich střežení, ztížený transfer zboží, potíže pendlerů, komunikace pouze pomocí digitálních technologií. To je jen krátký výčet negativ, se kterými se museli poblíž hranic lidé, úřady, bezpečnostní i záchranné složky potýkat. Díky evropskému projektu bylo organizováno sedm odborných seminářů, na nichž experti z mnoha oblastí sdíleli své pozitivní i negativní poznatky z řešení pandemie na obou stranách hranice.

Právě díky workshopům a sdílení zkušeností z předchozích let mohly být stanoveny zásadní principy správné praxe a vytvořeny tzv. checklisty, tedy metodické listy obsahující sadu doporučení, jak by měly orgány veřejné správy postupovat v různých fázích pandemie. Metodické listy budou k dispozici u partnerů projektu, ale nabídnuty budou také dalším organizacím v kraji.

Díky projektu bylo pro partnery pořízeno rovněž technické vybavení, které by mělo usnadnit řešení pandemie, a to především v oblasti komunikace: videokonferenční jednotky, webkamery, síťové disky, interaktivní tabule a projektor. K ochraně zdraví pak byly pořízeny prostředky, které se využívají k dezinfekci - generátory ozónu či přístroje na dezinfekci vzduchu a povrchů. Zakoupeny byly také dva velkokapacitní stany, teploměry, systémy pro měření tělesné teploty, rámy pro vstupní kontrolu, dvě videokonferenční jednotky a dva přístroje na dezinfekci vzduchu a povrchů. Jejich využití v praxi bylo ověřeno při taktickém cvičení HRANICE 2023, které se uskutečnilo v polovině února právě na česko-polských hranicích nedaleko Mikulovic.

Celkově se na organizaci projektu podílelo sedm partnerů, hlavním garantem zodpovědným za organizaci byl HZS Olomouckého kraje. Na české straně jsme spolupracovali s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, městem Jeseník a českou stranou Euroregionu Praděd. Na polské straně pak s městy Glucholazy a Nysa a polskou stranou Euroregionu Praděd.

vytisknout  e-mailem