Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

  • Kontaktní a koordinační centra
  • Integrované operační středisko
  • Lokalizační a záznamová zařízení
  • Rozvoj systému Pegas
  • Informace o ukončených projektech v Olomouckém kraji
  • Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou
  • Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“
  • Operační program životní prostředí

Kontaktní a koordinační centra

projekty_eu.jpg


Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/05.06917

Období realizace: 1. 4. 2010 – 31. 12. 2012

Celkový rozpočet projektu: 9 890 297, 80 Kč

Popis projektu:

Projekt navazuje jako druhá etapa na projekt „Kontaktní a koordinační centra I.“ a jeho realizace byla zaměřena na vybudování 4 moderních a účelných kontaktních
a koordinačních center (v prostorách stávajících služeben KŘP), která budou svojí funkcí
a vybaveností splňovat kritéria pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Kontaktní a koordinační centra vznikají zejména v souvislosti s potřebou poskytování kvalitních, odborných profesionálních služeb veřejnosti PČR v oblasti prevence a řešení mimořádných událostí v rámci IZS. Zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění kontaktních a koordinačních aktivit napomůže zlepšit celkovou spolupráci složek IZS při společném zásahu a umožní tak zvýšit ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Zároveň bylo realizací projektu dosaženo zlepšení podmínek pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v důstojném, účelném a profesionálním prostředí.

Vybudovaná kontaktní a koordinační centra:

- KKC – OOP Olomouc 4
- KKC – OOP Němčice nad Hanou
- KKC – OOP Konice
- KKC – OOP Zlaté Hory

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Vytvořit prostřednictvím modernizace infrastruktury optimální podmínky pro činnost PČR jakožto složky IZS, což ve svém důsledku bude znamenat minimalizaci škod a ztrát vzniklých

v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických postupů
při řešení uvedených situací, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.

Dílčí/specifické cíle:

- zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost a pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události,
- zajistit činnost kontaktního (ochranného a informačního/prevenčního) centra pro občany,
- zajistit podmínky pro vyhodnocení mimořádné události a přijetí příslušných opatření,
- zajistit podmínky pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitní situace.

Odkazy:

Ukončení projektu "Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství Olomouckého kraje" 
 

Integrované operační středisko

projekty_eu.jpg


Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07555

Období realizace: 1. 11. 2010 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  42 921 396,21 Kč

Popis projektu:

Projektem byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních
a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Projekt zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení v Integrovaném operačním středisku v Olomouci s napojením na střechové řešení „Národní informační systém IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovně jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.

Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Zvýšit efektivitu řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů.

Dílčí/specifické cíle:

- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události,
- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků,
- zvýšit přehled o operační situaci,
- zkrátit podporu nasazování a přesunu sil a prostředků.

Integrované operační středisko

Lokalizační a záznamová zařízení

projekty_eu.jpg


Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/12.07951

Období realizace: 1. 8. 2011 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  15 508 504,00 Kč

Popis projektu:

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou
a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení
na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně
a efektivně omezit a eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bude pořízeno 104 ks lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Policie ČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu
na daném území. Nový systém, který bude součástí lokalizačních a záznamových zařízení, bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ a „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků KŘP jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně jako zkvalitnění jejich prevence.

Dílčí/specifické cíle:

- zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS,
- zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.

Rozvoj systému Pegas

 

projekty_eu.jpg

 


Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/21.09349

 

Období realizace: 2. 6. 2014 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  6 158 968,52 Kč

Popis projektu:

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie - Integrovaného operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj). Cíle a obsahové zaměření projektu jsou dále v souladu se zaměřením Integrovaného operačního programu Prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a s globálním cílem
a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence
a řešení rizik. Projekt z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik. Tato reakce souvisí se zaručením vysoké akceschopnosti, mobility a efektivity působení Policie ČR v rámci IZS prostřednictvím moderní technologie pořízené do služebních vozidel Policie ČR.

Projekt je zaměřen na pořízení 68 ručních radiostanic s příslušenstvím, 28 vozidlových radiostanic s příslušenstvím a 104 speciálních zařízení a samostatných funkčních celků - ovládacích panelů k vozidlovým radiostanicím do služebních vozidel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, vybavených lokalizačními a záznamovými zařízeními, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu
z průběhu řešení mimořádné události. V rámci projektu budou vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Olomouckého kraje: Služba pořádkové
a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie a vyšetřování. Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Olomouckého kraje,
v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky
ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).

Realizace projektu je v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká posílení akceschopnosti Integrovaného záchranného systému a zajištění efektivity jejího působení
při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky, a to prostřednictvím efektivní datové a hlasové komunikace složek IZS. 

Projekt má vazbu na projekty „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ a „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Informace o ukončených projektech v Olomouckém kraji

 

projekty_eu.jpg

 


Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje ukončuje ke 30. listopadu 2015 listopadu tři významné projekty. Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu regionálního rozvoje, v rámci Integrovaného operačního programu – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

 

 

Jedná se o tyto projekty:

Projekt „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v listopadu 2010 a byl zaměřen na vybudování moderního Integrovaného operačního střediska. Vlastní provoz tohoto střediska byl zahájen již v roce 2014. K ukončení realizace tohoto projektu zbývala poslední etapa s cílem napojení Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na střechové řešení „Národního informačního systému IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovně jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS. V současné době probíhá akceptace dodávaného SW.

Projekt „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v srpnu 2011 a byl zaměřen na potřebu včasné a efektivní reakce, na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bylo pořízeno 104 kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Komplety obsahují kromě jiného vozidlovou radiostanici, PC jednotku, GPS přijímač a video server, na který jsou připojeny dvě kamery (zadní a přední).

Projekt „Rozvoj systému PEGAS - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v červnu 2014 a navazuje na projekty předešlé. Byl zaměřen především na zajištění efektivní hlasové a datové komunikace Policie ČR s ostatními složkami IZS v rámci řešení mimořádných událostí. Projektem byly pořízeny vozidlové a ruční radiostanice a ovládací panely k vozidlovým radiostanicím. Výstupy projektu umožní např. zkrácení doby reakce Policie ČR na vznik mimořádné události formou rychlejšího předávání základních informací mezi hlídkou a operačním střediskem, předávání informací mezi hlídkou a řídícím operačním střediskem formou datových zpráv, využití GPS, datový přístup hlídky do systémů Policie ČR při využití UDT.

 

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR

kpt. Mgr. Marta Vlachová
Krajská koordinátorka prevence kriminality

Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou

Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou

Dne 11. prosince 2015 Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká Republika - Polsko 2014 – 2020 doporučil poskytnutí dotace vlajkovému projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou.“

Projekt bude realizován v období let 2016-2018.

Hlavní cíle projektu:

- zefektivnění spolupráci policejních složek Polské a České Republiky v oblasti drogové kriminality a příprava společných preventivních akcí pro veřejnost v oblasti příhraničí,

- zvýšení úrovně povědomí veřejnosti v oblasti drogové problematiky

- předání jasné informace na téma účinky drog a omamných a psychotropních látek a také
o trestní odpovědnosti za držení a distribuci omamných a psychotropních látek.

Podle polského a českého partnera projektu, realizace projektu  přispěje k zavedení společného systému řešení v podobě:

- zavedení do užívání systému výměny informací, modelu spolupráce a používání vybavení nakoupeného v rámci projektu mezi institucemi - což bude mít vliv na úsporu času a zvýšení efektivity realizovaných policejních činností;

- zavedení školícího programu zahrnujícího právní a trestní otázky týkající se určení a účinků drog, a který bude připravovat příslušníky policie na spolupráci s veřejností a institucemi
v pohraničí;

- vybavení policistů plnících úkoly v souvislosti s prevencí a omezením zdravotních následků, speciálními školícími materiály: inovativní demonstrační kufříky a film o nových psychotropních látkách, zařízení pro prezentaci;

- přípravy společných činností prevence policie a institucí odpovídajících za realizaci drogové problematiky;

- vytvoření nové volně dostupné aplikace pro mobilní zařízení týkající se drog.

Vedoucím projektu bylo zvoleno Krajské ředitelství policie ve Wroclavi a partnery projektu jsou:

 na polské straně:                                        na české straně:

Krajské ředitelství policie v Opolu                  Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie v Katowicach        Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje

                                                                       Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

                                                                       Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

                                                                       Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Hodnota celého projektu je 2 457 545,50 EUR, včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 088 913,68 EUR.

Hodnota projektu na české straně 1 284 873,50 EUR, včetně dotace 1 092 142,48 EUR.

Hodnota projektu na polské straně 1 172 672,00 EUR, dotace 996 771,20 EUR.

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje rámci projektu je 169 347,00 EUR (4 657 042,50 Kč), včetně dotace 143 944,00 EUR (3 958 486,00 Kč).

Projekt „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou č. CZ.11.4.1.120/0.0/0.0/15_001/0000004” spolufinancovaný Evropskou Unií
z prostředků Evropského Fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020.

Bližší informace najdete zde.

UKONČENÍ PROJEKTU DRUGSTOP​ - podrobnosti najdete zde.

Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“

Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“

Popis projektu:

Projekt řeší zásadní problém, kterým je neexistence systémové spolupráce v česko-polském pohraničí v oblasti potírání kyberkriminality. Vytvořením společné komunikační sítě dojde k propojení všech partnerů projektu již od nejnižších útvarů. Tím dojde k výraznému zrychlení výměny dat a informací, které je pro řešení kyberkriminality zásadní. Propojením všech policejních partnerů a univerzity jako provozovatele on-line poradny a odborníka na prevenci bude kyberkriminalita řešena komplexně.

Hlavní cíle projektu:

- vytvořit společnou komunikační síť v podporovaném území a

- prohloubit spolupráci s veřejností prostřednictvím preventivních aktivit a on-line poradny.

Společná komunikační síť propojí univerzitu a všechny regionální i lokální policejní útvary zabývající se kyberkrimalitou. Využívání komunikační sítě nastaví systémovou spolupráci a umožní rychlé předávání dat a informací přes hranice. Bude využívat stávající policejní společná česko-polská pracoviště v Kudowa-Słone a v Chotěbuzi a současně nastaví přímé komunikační kanály mezi konkrétními osobami řešícími případy kyberútoků. Tito pracovníci se budou znát ze společných setkání a tato komunikace tedy nebude anonymní. Projekt partnerům zároveň umožní výměnu jedinečných znalostí, zkušeností a know-how. Policie má know-how v oblasti potírání a odhalování kyberkriminality a univerzita (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK - E-Bezpečí) v dlouhodobém sledování a řešení kybernetických hrozeb a rizikového chování uživatelů internetu. Vytvořením společné sítě a spojením sil všech partnerů bude kyberkriminalita řešena efektivněji a komplexněji, to znamená nejen zvýšení efektivity potírání zločinu, ale rovněž snížení počtu obětí. K tomu výrazně přispěje velký počet preventivních aktivit realizovaných na školách v celém pohraničí a rozšíření on-line poradny.  V rámci preventivních aktivit na školách a dalších outdoorových aktivit dojde k úzké spolupráci s veřejností, která umožní zjistit a řešit problémy obyvatel pohraničí související s kyberkriminalitou.

Vedoucím projektu bylo zvoleno Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje a partnery projektu jsou:

na polské straně:  na české straně:
Krajské ředitelství policie v Opolu Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie v Katowicach   Krajské ředitelství policie Královehradeckého
Krajské ředitelství policie ve Wroclawi  Krajské ředitelství policie Pardubického
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Univerzita Palackého v Olomouci

     

Hodnota celého projektu je 3 064 441 EUR, včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 604 775 EU.

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje rámci projektu je 192 432 EUR (4 810 800,- Kč), včetně dotace 163 567 EUR (4 089 175,- Kč)

Projekt Kyberkriminalita II.  – Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 spolufinancovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projektová žádost k projektu Kyberkriminalita II.pdf

Informace o zahájení projektu naleznete zde:

Operační program životní prostředí

vytisknout  e-mailem