Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
 

„Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852

Účelem dotace je realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4, investiční priority Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Popis projektu:

Projekt vytváří platformu pro výměnu zkušeností s cílem definovat správnou praxi při zajišťování výkonu veřejné správy a bezpečnosti při vzniku pandemie a podobných mimořádných událostí v příhraničním regionu. Součástí projektu je testování nových technologií pro omezení šíření pandemie a možnosti jejího efektivního nasazení v podmínkách příhraničí. Společné řešení a definice správné praxe umožnuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu proti dopadům pandemie.

Příprava projektu:

Příprava projektu byla započata v červnu 2020. Návrh projektu vychází ze situace v České republice a Polsku v důsledku vzniku pandemie COVID-19. Poprvé v novodobé historii došlo k uzavření hranic a omezení spolupráce v příhraničí oblasti. Každý partner byl postaven před řešení problému jak zajistit výkon svých činností v podmínkách omezení pohybu osob a specifických epidemických opatření. Nebylo možné realizovat spolupráci na základě osobních setkání. Partneři, kteří dlouhodobě spolupracují, neměli nástroje jak společně komunikovat. Vzájemná spolupráce většinou probíhala nahodile a byla spojena s výměnou informací, jaká opatření jsou přijímána v jednotlivých zemích a organizacích. Každý partner byl nucen řešit situaci individuálně a hledal svá vlastní řešení. Během června 2020 proběhlo setkání partnerů, kde byly krátce shrnuty opatření a postupy a partneři dospěli k závěru, že je nutné nalézt nové formy a cesty spolupráce, tak aby bylo docíleno lepší vzájemné informovanosti a sdílení zkušeností. Partneři projektu viděli jako nezbytné hledat řešení společně a sdílet zkušenosti. Společně byl připraven záměr projektu, který byl předložen k hodnocení. Po úspěšném doporučení projektového záměru byla připravena projektová žádost.  Na přípravě se podíleli všichni partneři společně. Během přípravy společně komunikovali, zejména telefonicky a emailem.

Hlavní cíle projektu:

Cílem je sdílet informace a zkušenosti s partnery projektu s dosavadním řešením pandemie v podmínkách veřejné správy a zajištění bezpečnosti v České republice a Polsku z pohledu příhraničních oblastí. Výsledek projektu nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob (epidemie, epizootie, epifytie) a další.

Součástí projektu je testování nových technologií, které by do budoucna měly usnadnit přeshraniční spolupráci (prostředky pro online komunikaci) a omezit šíření pandemií (dezinfekce, monitoring osob, logistika).

Výstupem projektu je definice Správné praxe založené na zkušenostech partnerů projektu na české a polské straně hranice (zkušenosti s činností úřadů a zřizovaných organizací, zajištění činnosti bezpečnostních složek, nové formy komunikace s občany) doplněná o možnosti využití nových technologií s cílem eliminovat dopady pandemií a podobných mimořádných událostí, při kterých bude omezen pohyb osob. V rámci aktivity bude sestavena expertní skupina složená ze zástupců partnerů projektu a dalších přizvaných expertů (hygienická služba, PSP, Policie PL, vybrané obce).

Expertní skupina se bude setkávat v rámci dvoudenních workshopů (celkem 7 workshopů), každý partner organizuje jeden workshop. Definice správné praxe bude výsledkem společného hledání řešení s využitím přeshraniční spolupráce. Výsledný dokument bude zpracován v českém a polském jazyce a bude dán k dispozici dalším subjektům zajišťujícím veřejnou správu.

V rámci řízení projektu bude ustanoven řídící výbor projektu, složený ze zástupců partnerů projektu. Uskuteční se čtyři jednodenní pracovní setkání řídícího výboru, který bude koordinovat a kontrolovat realizaci jednotlivých aktivit a celkový výsledek projektu. Vedoucí partner odpovídá za celkové řízení projektu v souladu s příslušnými předpisy.

Vedoucím partnerem: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Partneři projektu:

Gmina Głuchołazy                                               
Gmina Nysa                                                          
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Euroregion Praděd
Město Jeseník        

 Celkový rozpočet projektu je poskytnut ve výši 121.937,- EUR (3.170.362,- Kč) z prostředků Národního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje je 25.680,- EUR (667.680,- Kč).

Projektová žádost k projektu „Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“ - CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852

vytisknout  e-mailem