Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
 

„Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851

Účelem dotace je realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4, investiční priority Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. 

Popis projektu:

Příhraniční region Jeseník-Nysa je specifický svou geografickou polohou, zejména relativně velkým počtem obcí s nízkým počtem obyvatel, nepřístupným terénem, specifickými klimatickými podmínkami a dopravními trasami. V regionu jsou i specifická rizika spojená se socioekonomickou situací. Je složité zajistit bezpečnost v regionu při vzniku mimořádných událostí nebo bezpečnostních hrozeb. Efektivní řízení bezpečnosti v regionu vyžaduje využití nových technologií, pro monitoring v území a vysokou úroveň přeshraniční spolupráce, zejména v případě vynuceného omezení pohybu osob a vozidel přes hranici nebo vzniku mimořádných událostí. Pro monitoring v území v případě vzniku bezpečnostní hrozby je nezbytné využít kamerové technologie (mobilní kamery, bezpilotní prostředky a další). K tomu aby tyto technologie byly efektivně využívány, je nezbytné vytvořit platformu pro výměnu informací z těchto systému a zhodnotit právní aspekty sdílení těchto informací.

Projekt tedy vytváří platformu pro institucionální spolupráci záchranných, bezpečnostních složek a měst v rámci, které bude diskutována problematika zkušeností s využitím kamerových systémů a možné sdílení jejich výstupů ve vazbě na příslušné národní předpisy. Součástí projektu je vytvoření technické platformy (společného informačního rozhraní), a ověření funkčnosti technického řešení na základě implementace nových technologií.

Příprava projektu:

Příprava projektu byla započata v červnu 2020. Základní cíle projektu vychází z dlouhodobých zkušeností partnerů projektu při řízení bezpečnosti v příhraničním regionu. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje řeší mimořádné události a ohrožení, která mohou mít dopad na území Polska, a velice často vyvstává potřeba informovat kompetentní orgány v Polsku. Potřebu komunikovat a předávat si informace s dopadem na bezpečnost mají i jednotlivá města v příhraniční oblasti (Jeseník, Glucholazy, Nysa).

Hlavní cíle projektu:

 • zabezpečenou technickou platformu vytvořit
 • vytvořit systémové a institucionálně udržitelné nástroje pro monitoring

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa s využitím přeshraničního sdílení kamerových záznamů. Budou analyzovány současné právní podmínky a omezení z hlediska nakládání s kamerovými záznamy, analytickými daty z kamerových systémů a používání bezpilotních kamerových systémů v České republice a Polsku. Na základě analýzy národních podmínek a možností sdílet data (v případě mimořádné události, anonymizovaná data, analytická data) budou stanoveny technické a organizační podmínky pro společné využití výstupů z kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti, zohledňující specifika nakládání s kamerovými záznamy. Pro podporu praktického využití bude vytvořena zabezpečená technická platforma s rozhraním, které umožní sdílet kamerové záznamy nebo analytické výstupy z kamerových záznamů se stávajících systémů. V rámci testování platformy budou pořízeny dílčí kamerové prvky a bezpilotní prostředky ověření možnosti sdílet vybraná data. Takto vzniklý systém založený na spolupráci partnerů, umožní efektivně řídit bezpečnost v příhraničních regionech, rozšíří možnosti vzájemné informovanosti o hrozbách a nebezpečích způsobených jak antropogenními vlivy, tak přírodními vlivy. Systém bude využitelný i pro potřeby krizového řízení a spolupráce záchranných složek. Oprávnění uživatelé na české i polské straně budou moci rychle a efektivně reagovat na vzniklou situaci a omezit její negativní dopad.

Vedoucím partnerem: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a partnery projektu jsou:
 

na polské straně:  na české straně:
Gmina Nysa  Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Gmina Głuchołazy    Město Jeseník

 Hodnota celého projektu je 248 115 EUR (6 450 990,- Kč), včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj 210 897,75 EUR (5 483 341,50 Kč).

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v rámci projektu je 58 940 EUR (1 532 440,- Kč).

Projektová žádost k projektu „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851

Ukončení projektu:

Dne 23. 3. 2023 byl závěrečnou konferencí v Jeseníku ukončen mezinárodní projekt Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech“.
Cílem mezinárodního evropského projektu bylo zvyšování bezpečnosti na česko-polských hranicích. Se zajištěním bezpečnosti v oblasti Jeseník-Nysa by mělo nyní pomoci nové technické vybavení v podobě bezpilotních prostředků a různých typů kamerových systémů, které díky projektu získaly partnerské instituce v regionu. 
Součástí bylo také vytvoření společné česko-polské platformy pro sdílení dat, které se budou využívat pro monitoring mimořádných událostí a jejich efektivní řešení. Na odborných workshopech a prezentačních dnech byly stanoveny technické, legislativní i organizační podmínky pro využití výstupů z kamerových systémů na obou stranách hranice, které zároveň zohlednily specifika nakládání s kamerovými záznamy.

Technické vybavení pořízené z projektu:

HZS OLK:

 • mobilní kamery s příslušenstvím pro monitoring místa zásahu
 • kamerový bezpilotní prostředek pro uzavřené prostory s příslušenstvím (dron pro uzavřené prostory)

Krajské ředitelství policie OLK:

 • kamerový systém pro sledování pohybu vozidel s příslušenstvím
 • společná platforma pro sdílení z kamerových systémů

Město Jeseník:

 • kamerový systém

Město Glucholazy:

 • nákup a instalace 4 monitorovacích kamer se čtečkou registračních značek
 • nákup a instalace 4 kamer pro monitorování města
 • nákup profesionálního monitorovacího dronu
 • modernizace pozice operátora monitoringu

Město Nysa:

 • nákup profesionálního monitorovacího dronu
 • kamerový systém

Celkově se na organizaci projektu podílelo pět partnerů, hlavním garantem zodpovědným za organizaci byl HZS Olomouckého kraje. Na české straně jsme spolupracovali s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, městem Jeseník. Na polské straně pak s městy Glucholazy a Nysa.

vytisknout  e-mailem