Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v České republice za rok 2018

Počet nelegálních migrantů se výrazně nezvyšuje 

 

Situace nelegální migrace v České republice je stabilizovaná a naše země není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince. Počty migrantů se v roce 2018 zásadně nelišily od předešlého roku. V období od 1. ledna do 31. prosince 2018 bylo na našem území zjištěno při nelegální migraci celkem 4992 osob. V porovnání s rokem 2017 se jedná mírný nárůst o 254 osob.

Nejpočetnější skupinou nelegálních migrantů jsou cizinci, kteří na naše území vstoupili legálně, ale ve stanovené době nevycestovali a dál pobývají na našem území nelegálně. V loňském roce zjistila cizinecká policie 4653 případů. Jde o velmi mírný nárůst oproti roku 2017 (+165 osob). Z hlediska státní příslušnosti převládají občané ze třetích zemí, nejčastěji z Ukrajiny (1470 osob), Moldávie (567 osob), Vietnamu (312 osob), Ruska (273 osob) a Uzbekistánu (157 osob). Nejvíce nelegálně pobývajících cizinců bylo odhaleno v Praze (39,8%), dále pak na mezinárodních letištích (18,1%), v Jihomoravském (7,7%), Ústeckém (7,1%) a Plzeňském kraji (4,3%).

Počet cizinců odhalených v loňském roce v souvislosti s tranzitní nelegální migrací byl 191 osob, tedy o 19 více než v roce 2017. Cizinci cestovali převážně ze Slovenska a jejich cílovou zemí byla v naprosté většině Spolková republika Německo. Z hlediska státní příslušnosti šlo nejčastěji o občany Iráku, Sýrie, Afghánistánu a Nigérie.

Počet cizinců zjištěných při nelegálním překračování vnější schengenské hranice (mezinárodní letiště) dosáhl v loňském roce 339.  V porovnání s rokem 2017 jsme zaznamenali výraznější nárůst, více než o třetinu případů (+89). Cizinci byli zajištěni nejčastěji při svém příletu do České republiky a jednalo se nejvíce o Gruzínce (51 osob), Albánce (39 osob), Ukrajince (28 osob), státní příslušníky Jemenu (21 osob) a cizince bez státní příslušnosti (21 osob).

Problémem v oblasti nelegální migrace je nadále nelegální zaměstnávání, respektive nelegální výkon práce ze strany cizinců. Oproti roku 2017 se počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění z důvodu vykonávání nelegální práce na území ČR zvýšil na 3495 (nárůst o 384 případů). Celkem policie vydala v roce 2018 5713 rozhodnutí o správním vyhoštění (o 594 více než v roce 2017). Sklatba státních příslušností se nezměnila oproti roku 2017 a stále jsou na prvním místě občané Ukrajiny (3889 osob) a Moldávie (900 osob). Moldavané nejvíce zneužívají bezvízového styku s Českou republikou a u občanů Ukrajiny stále převládá nelegální práce na polská pracovní víza.

Celkem 1122 osobse od ledna do prosince 2018 prokázalo na území ČR padělaným či pozměněným dokladem. V porovnání s rokem 2017 jde o snížení počtu případů o 193. Počet předložených neregulérních dokladů dosáhl 1383. Některé osoby disponovali i více doklady. Dlouhodobě jsou nejčastěji zneužívány doklady vydané Rumunskem, Českou republikou, Bulharskem, Litvou, Maďarskem, Itálií a Slovenskem. V převážné většině jde o průkazy totožnosti, cestovní pasy a v nich vyznačená víza a přechodová razítka. Zmíněné doklady předkládají v největší míře občané Ukrajiny, Moldávie, České republiky, Albánie, Srbska, Vietnamu, Turecka a Sýrie.

Česká policie řešila v uplynulém roce celkem 36 osob, za napomáhání k nelegálnímu pobytu. Tohoto druhu trestné činnosti se v největší míře dopouštěli občané České republiky (28). V 26 případech šlo o účelový sňatek, což znamená nárůst o 9 případů oproti roku 2017. Byly zaznamenány 2 případy účelového otcovství, 5 případů se týkalo zprostředkování nelegálního překročení hranice (převaděčství) a 3 případy pořizování falešných potvrzení potřebných k řízení o pobytu.

Přetrvávajícím rizikem je i nadále nestabilní bezpečnostní situace a ekonomická krize v Sýrii, Afghánistánu, Iráku, Íránu a Nigérii. Ta s sebou nese stálou hrozbu nelegální tranzitní migrace osob z těchto oblastí, které ke svému transportu využívají pomoc převaděčů. Ti je neváhají převážet v těžko uvěřitelných prostorách dodávek  či kamionů tzv. Balkánskou trasou, především do Německa.

Akce realizované v roce 2018

V dubnu 2018  proběhla společná celorepubliková akce cizinecké policie a celní správy, zaměřená na oblast subdodavatelských firem přidružených k automobilovému průmyslu. 370 policistů a 200 celníků zkontrolovalo 72 subjektů a 719 pracujících cizinců. Výsledky akce (54 porušení zákona na úseku zaměstnávání cizinců, 122 osob podezřelých z nelegálního výkonu práce a 541 případů nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce) potvrdily trend zaměstnávaných cizinců z Ukrajiny a Moldávie bez platného pracovního povolení.

V měsíci červnu v rámci projektu „Bezpečnostní rozvojové spolupráce“, jehož účelem je reciproční výměna informací a zkušeností, byla navázána spolupráce s Bosnou a Hercegovinou.  Řešeny byly především otázky týkající se národní právní úpravy problematiky biometrických údajů ve srovnání s legislativou EU, zpracovávání daktyloskopických otisků a fotografií v klíčových informačních systémech a jejich verifikace znalcem.

Cizinecká policie prověřila v září 2018 za přítomnosti bezpečnostních expertů z Letiště Václava Havla v Praze odolnost letištního rentgenu a dalších simulovaných prostředí proti účinku různých druhů výbušnin. Zjištěné skutečnosti využijí policisté i bezpečnostní pracovníci letiště pro úpravu bezpečnostních pravidel v případě hrozícího rizika výbuchu a nově nabité poznatky přenesou do reálných podmínek každodenního zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy.

V měsíci září proběhly zároveň dvě součinnostní bezpečnostní akce cizinecké policie pro případ znovuzavedení kontrol na vnitřních státních hranicích České republiky. Akce probíhající v Jihomoravském a Karlovarském kraji testovaly činnost Policie ČR v případě zprovoznění registračního místa, připravenost na záchyt většího počtu migrantů a využití speciální techniky (např. „Heartbeat“ detektor, mobilní osvětlení a spojovací technika zajišťující konektivitu připojení do sítí, mobilní inspekční systém). V Karlovarském kraji byla navíc činnost koordinována ve spolupráci s policií Spolkové republiky Německo.

Nový projekt realizovaný v říjnu 2018 Ředitelstvím služby cizinecké policie navazuje na mnohaletou spolupráci s republikou Srbsko trvající od roku 2012. Česká cizinecká policie podporuje Pohraniční policii Srbska v rozvoji při získávání, hodnocení a zpracovávání informací o nelegální migraci, nastavení systému varování v případě migrační vlny velkého rozsahu a navázání kontaktů pro operativní spolupráci při šetření trestných činů spojených s nelegální migrací.

Policie v prosinci získala 5 nových nejmodernějších mobilních termovizí, která budou sloužit na  pracovištích cizinecké policie v karlovarském, plzeňském, libereckém, jihočeském a jihomoravském kraji.

Hlavními prioritami Ředitelství služby cizinecké policie pro rok 2019 je i nadále boj proti nelegální migraci a odhalování převaděčů ve spolupráci s ostatními složkami policie a bezpečnostními složkami sousedních států, dále personální stabilizace ředitelství služby  a připravenost na znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.

V Praze dne 16. 1 . 2019                                                                                                                                                                                          plk. Mgr. Kateřina Rendlová

vytisknout  e-mailem