Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v České republice za rok 2017

Tranzitních nelegálních migrantů výrazně ubylo 

Česká republika není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince. Vyplývá to z meziročního srovnání stavu nelegální migrace na našem území, kdy tranzitních nelegálních migrantů ubylo oproti minulému roku 2016 o dvě třetiny. Cizinecká policie zadržela v roce 2017 celkem 172 tranzitních migrantů, zatímco v roce 2016 jich bylo 511 a v době kulminace migrační krize 2015 dokonce 2 294. Státní příslušnosti se z dob migrační krize nezměnily a jde zejména o občany Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Nejvíce těchto osob cestovalo z Rakouska přes ČR do SRN.

V uplynulém roce jsme se vrátili, co do počtu i skladby státních příslušností nelegálních migrantů, do doby před migrační krizí. Znamená to, že dominantní skupinou cizinců v nelegálním postavení jsou ti, kteří na naše území obvykle legálně vstoupili, avšak překročili povolenou dobu pobytu, čímž se jejich pobyt stal nelegálním. Takových osob bylo v minulém roce zjištěno 4 316. I zde došlo k mírnému poklesu oproti minulému roku, a to o 212 cizinců. Nejčastěji byli při nelegálním pobytu zjištěni státní příslušníci Ukrajiny (34%), Ruska (7%) a Vietnamu (7%). Z hlediska teritorií bylo nejvíce cizinců odhaleno v hlavním městě Praze (40 %), dále pak na mezinárodních letištích (20%) a v teritoriu Ústeckého (8%) a Jihomoravského kraje (7%).

Třetí kategorii nelegálních migrantů pak tvoří cizinci odhalení při nelegálním překračování vnějších schengenských hranic (mezinárodní letiště). Těch bylo v uplynulém roce celkem 250. Zde evidujeme mírný nárůst, a to o 13%, kdy v roce 2016 bylo takových osob 222. V této kategorii dominují státní příslušníci Albánie.

Celkový počet zjištěných nelegálních migrantů na území ČR v roce 2017 tvoří součet výše uvedených kategorií, a to 4 738 cizinců. Oproti minulému roku jde rovněž o mírný pokles, a to o téměř 10% (523 osob).

Oblast, ve které došlo v roce 2017 k výraznému nárůstu, je nelegální zaměstnávání, resp. nelegální výkon práce ze strany cizinců. Tento trend měl výrazný vliv na počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění, které orgány cizinecké policie vydaly v minulém roce 5 119 osobám, z toho 3 111 (60%) právě z důvodu vykonávání nelegální práce. Oproti roku 2016 se jedná o 100 % nárůst. Nejpočetnější skupinu cizinců zde tvoří občané Ukrajiny (84%) a Moldávie (15%) a lze očekávat, že tento trend, vzhledem k zavedení bezvízového styku pro občany Ukrajiny (v červnu 2017), bude pokračovat i v letošním roce. Z toho důvodu bude cizinecká policie tímto směrem zaměřovat svoji pozornost.

Celkem 285 cizinců se při kontrole prokázalo padělaným nebo pozměněným cestovním dokladem.  Jde o srovnatelný údaj v porovnání s rokem 2016. V naprosté většině případů byly zneužity doklady zemí Evropské unie, nejvíce pak Rumunska, Litvy a Polska a jednalo se o celkové padělky dokladů.

Cizinecká policie v uplynulém roce také řešila 44 osob, které napomáhaly k nelegální migraci. V největší míře se tohoto druhu trestné činnosti dopouštěli občané České republiky (37). V 17 případech šlo o účelový sňatek, v 11 případech o účelově přiznané otcovství, 8 případů se týkalo umožnění nelegálního překročení státních hranic (převaděčství). V ostatních případech pak byla poskytována součinnost při pořizování falešných potvrzení potřebných k řízení o pobytu.

Realizovaná opatření a projekty zásadního významu v roce 2017

V prosinci 2017 byl ministerstvem vnitra novelizován pro současné podmínky  „Typový plán pro krizovou situaci Migrační vlna velkého rozsahu“, kde Policie ČR plní velmi široké spektrum rozsáhlých úkolů, včetně „Znovuzavení dočasné ochrany na vnitřních hranicích“

Na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně byl převzat projekt na zvýšení bezpečnosti letiště Praha. (viz. samostatná tisková konference, 30.1.2018)

Nákup mobilních inspekčních systémů – v průběhu roku 2017 bylo nakoupeno 8 mobilních inspekčních systémů Copernicus – mobilní čtecí zařízení umožňující provádět biometrické kontroly osob v terénu nebo při tzv. gate checku přímo u výstupu z letadla.

V rámci nového Národního Schengenského plánu pro roky 2014 – 2020 byl schválen projekt na zakoupení celkem 15 mobilníchlaboratoří ke kontrole dokladů (schengenských kontrolních vozidel, tzv. schengenbusů, jedná se o zmenšenou mobilní laboratoř umožňující v terénu efektivní kontrolu pravosti a platnosti dokladů). Koncem roku 2017 byl realizován nákup všech 15 vozidel.

V roce 2017 byl dokončen projekt automatizovaných biometrických systémů na letišti Praha - Ruzyně.

Byl dokončen projekt Národní kontrolní autority (certifikační autority pro přístup k cestovním dokladům) a navazujícího systému elektronického inspekčního systému (eISY) v rámci Mobilní bezpečné platformy. Nasazení eISY pro potřeby policie se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2018.

Došlo k akreditaci systému EUROSUR na stupeň utajení „EU Restricted“, a je tak možné v rámci tohoto systémů sdílet utajované skutečnosti.

Priorita na rok 2018

Boj proti nelegální migraci a odhalování převaděčství je jedním z hlavních úkolů cizinecké policie pro letošní rok. Jinými slovy naší hlavní prioritou je odhalovat a rozkrývat spolu s ostatními složkami Policie ČR a policejními orgány zjm. sousedních států EU činnost převaděčských struktur.

23. ledna 2018                                                                                                                                                                                                           plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                            Ředitelství služby cizinecké policie

vytisknout  e-mailem