Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nastavili společnosti rozbité zrcadlo

Je to již po několikáté, kdy reagujeme na tendenční a nepravdivé informace zveřejněné redakcí A2LARM. 

 

Tentokrát si tato redakce vzala na paškál zákrok policistů na Florenci, ke kterému došlo třiadvacátého dubna. Situaci redakce hodnotila, aniž by disponovala relevantními informacemi, aniž by pro názor oslovila pražskou policii.

Předně mi dovolte veřejnost informovat o zákonných normách, které je každý člověk na území České republiky povinen respektovat, a které byly alfou a omegou této situace. Jedná se o ustanovení vyňatá ze zákona o Policii ČR a přestupkového zákona:

§ 63

Prokázání totožnosti

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

d) od níž je požadováno vysvětlení,

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu6),

j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení.

(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.

(6) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista se souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez souhlasu pohřešované osoby policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované osobě bylo ukončeno. Je-li svéprávnost pohřešované osoby omezena, vyrozumí policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil, a jejího opatrovníka.

§ 114

Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je policista oprávněn tento odpor překonat.

§ 47

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) poruší noční klid,

c) vzbudí veřejné pohoršení,

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,

g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,

h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

(3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

 

Podstatná jsou především ustanovení § 63 odstavec 3 a § 114 zákona o Policii ČR a § 47 odstavec 1 zákona o přestupcích.

Zde je na místě upozornit na § 114, především jeho začátek, tedy že KAŽDÝ JE POVINEN bez zbytečného odkladu a bezplatně UPOSLECHNOUT výzvy anebo pokynu policisty…

Pokud by toto kontrolovaný mladík respektoval, určitě by nedošlo ke všemu následnému, tedy zákroku smíšené policejní hlídky.

A nyní k události samotné.

Třiadvacátého dubna si policejní hlídka všimla mladíka zanedbaného zevnějšku, spícího poblíž prodejního pultu ve fastfoodu na pražské Florenci. Policisté se rozhodli spáče vzbudit, neboť nebylo zcela zřejmé, zda dotyčný nemá například zdravotní problémy, nebo zda nemůže být nebezpečím pro své okolí.

Zde je na místě připomenout, že smíšené hlídky policistů a vojáků jsou jedním z preventivních protiteroristických opatření.

Mladíka se nejprve vzbudit nedařilo, hlídka byla v tomto směru úspěšná až po několikerém pokusu. Poté byl kontrolovaný vyzván k předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Této výzvě ale odmítal opakovaně vyhovět, kdy policistu a vojáky častoval celou řadou hanlivostí, až vulgárností.

Následně byl čtyřiadvacetiletý muž upozorněn, že pokud nepředloží odpovídající doklad, nebo alespoň neposkytne své nacionále k ověření totožnosti v evidenci obyvatel, bude předveden na policejní služebnu. Policista ho vyzval konkrétně slovy "Jménem zákona mi předložte Váš doklad totožnosti, jinak budete předveden k prokázání totožnosti na MOP Karlín! Pokud budete klást odpor, může být použito proti Vaší osobě donucovacích prostředků!"

Ze zveřejněných záběrů je zřetelné, že se kontrolovaný dokonce snaží z místa zákroku odejít, přičemž naráží do zakročujícího policisty a vojáků smíšené hlídky. Tímto jednáním se snažil vyhnout se shora zmíněnému předvedení na policejní služebnu, na které ale i tak skončil, avšak za mnohem dramatičtějších okolností, ke kterým nemuselo vůbec dojít, pokud by se choval k mužům zákona s odpovídajícím respektem a hlavně v souladu se zákonem.

Po předvedení na služebnu byla totožnost mladíka ověřena a ten byl, po zadokumentování celé věci, ze služebny následně propuštěn.

Ještě před svým odchodem předvedený svého jednání ve fastfoodu litoval, kdy sám uznal, že to byla z jeho strany lidsky řečeno hloupost. V samotném závěru se policistům dokonce za své chování omluvil.

Také se musíme ohradit proti tvrzení, že některý z přítomných, tedy policista nebo vojáci, by se od tohoto zákroku jakkoliv distancovali. Z jejich úhlu pohledu se jednalo o zákrok na odpovídající profesní úrovni, kdy si všichni zainteresovaní stojí za tím, že jednoznačně respektovali literu zákona a prováděli zákrok proti člověku, který si počínal protiprávně.

Stejně zní i závěr kontrolních orgánů, které posléze zákrok smíšené hlídky hodnotily. Ty konstatovaly, že hlídka dosáhla účelu sledovaného zákonem v souladu s právními normami a ve svém jednání nijak nepochybila.

Ve světle těchto shora uvedených informací nechám na každém, ať si sám vytvoří názor na informace prezentované v úvodu zmíněným „médiem“.

por. Mgr. Tomáš Hulan 2. 5. 2016

vytisknout  e-mailem