Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Násilné zastavení vozidla

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel se domáhal informací navazujících na jeho předchozí žádost, kterou poptával informace o použití služebních motorových vozidel Policie České republiky opatřených ochrannými rámy jako donucovacího prostředku k násilnému zastavení jiného vozidla, konkrétně motocyklu nebo jízdního kola. Ve své nové žádosti uvedl:

„1.) proč byl použit TARAN od zavedení rámů i na tzv. měkké cíle jako jsou motocyklisté nebo cyklisté

2.) 25. 01. 2020 v Českém Krumlově byl v cca 23:30 hod. taranován motocyklista. Byl tento taran nutný a adekvátní s ohledem na bezpečnost a zdraví motocyklisty?

3.) 28. 01. 2021 v Plzni byl v cca 23:57 hod. proveden taran na cyklistu. Byl tento taran nutný a adekvátní s ohledem na bezpečnost a zdraví cyklisty?    

4.) Jaké škody na zdraví a majetku byly taranem způsobeny u obou zúčastněných stran.“    

Policie České republiky sdělila podateli následující:

Ad 1) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), ve svém ustanovení § 52 vyjmenovává donucovací prostředky, které jsou příslušníci Policie České republiky (dále jen „policisté“) oprávněni použít k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku. Ustanovení § 52 písm. f) umožňuje policistům použít k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem (s ochranným rámem nebo bez něj) anebo jiný prostředek. Ve vztahu k vozidlům, která mají být násilně zastavena, anebo kterým má být zabráněno v odjezdu, přitom nerozlišuje mezi motorovými a nemotorovými vozidly ani jejich druhy.

Zákon č. 273/2008 Sb. ve svém ustanovení § 53 dále stanoví, že před použitím kteréhokoli donucovacího prostředku (s výjimkou prostředku k zabránění odjezdu vozidla) je policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků, že policista je oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje, a konečně že policista při použití donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

Ve vztahu k použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu zákon č. 273/2008 Sb. ve svém ustanovení § 55 konkrétně stanoví, že tento donucovací prostředek jsou policisté oprávněni použít k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla danou podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vozidlo nezastaví, a ukládá policistům při použití tohoto donucovacího prostředku dbát, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a aby život nebo zdraví osoby, proti které směřuje zákrok, byly ohroženy jen v nezbytné míře.

Podle ustanovení § 57 zákona č. 273/2008 Sb. je policista povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému každý zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku (s výjimkou použití pout), a sepsat o něm úřední záznam s uvedením důvodu, průběhu a výsledku jeho použití. Totéž ustanovení téhož zákona ukládá vedoucím policejních útvarů povinnost vyrozumět bez zbytečného odkladu příslušného státního zástupce o zranění nebo usmrcení osoby anebo o škodě nikoli nepatrné, způsobených použitím donucovacího prostředku

Z výše uvedených ustanovení zákona č. 273/2008 Sb. vyplývá, že každé použití donucovacího prostředku podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., včetně použití služebního vozidla opatřeného ochranným rámem k násilnému zastavení jiného vozidla, je v každém jednotlivém případě samostatně vyhodnocováno a posuzováno z hlediska jeho oprávněnosti a přiměřenosti.    

Ad 2) Použití služebního vozidla opatřeného ochranným rámem k násilnému zastavení jednostopého motorového vozidla (motocyklu) podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb. dne 25. února 2020 ve 23.46 hodin v Českém Krumlově bylo dne 26. února 2020 vyhodnoceno nadřízeným policistů, kteří zákrok za použití uvedeného donucovacího prostředku provedli, jako oprávněné a přiměřené. Dvoučlenná hlídka Policie České republiky se opakovaně pokoušela za použití výstražného světla modré barvy, světelného nápisu „STOP“ a reprodukce slovní výzvy „Policie, jménem zákona zastav motocykl“ zastavit motocyklistu důvodně podezřelého, že řídí motocykl, přestože mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel. Motocyklista na výzvy nereagoval a snažil se hlídce ujet. Hlídka ho pronásledovala a v místě, kde motocyklista vzhledem k povaze komunikace byl nucen snížit rychlost, provedla zákrok za použití donucovacího prostředku podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb. Motocyklista ztratil rovnováhu a upadl s motocyklem do křoví na okraji komunikace. Následně byl zadržen a podrobil se orientačnímu testu na přítomnost návykových látek, který vykázal pozitivní výsledek. Použitím donucovacího prostředku byla způsobena materiální škoda nikoliv nepatrná jak na služebním motorovém vozidle, tak na motocyklu. V důsledku použití donucovacího prostředku motocyklista utrpěl zranění (povrchová kožní oděrka obdélníkového tvaru o rozměrech 5 x 6 cm na pravé noze) bez nutnosti lékařského ošetření. Členové hlídky Policie České republiky neutrpěli žádné zranění.

Ad 3) Použití služebního vozidla opatřeného ochranným rámem k násilnému zastavení jednostopého nemotorového vozidla (jízdního kola) podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb. dne 28. ledna 2021 ve 23.57 hodin v Plzni bylo vyhodnoceno nadřízeným policistů, kteří zákrok za použití uvedeného donucovacího prostředku provedli, jako oprávněné a přiměřené. Dvoučlenná hlídka Policie České republiky se opakovaně pokoušela za použití výstražného světla modré barvy a světelného nápisu „STOP“ zastavit cyklistu, který se v době platnosti krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na celém území České republiky v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru pohyboval po městě bez použití ochrany horních cest dýchacích. Hlídka opakovaně marně vyzývala rozhlasovým zařízením cyklistu, aby zastavil a podrobil se kontrole. Cyklista na výzvy nereagoval a snažil se hlídce ujet. Hlídka ho pronásledovala, jeden z jejích členů ve vozidle, druhý pěšky, až ho člen hlídky ve vozidle dostihl a provedl zákrok za použití donucovacího prostředku podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb. Cyklista ztratil rovnováhu a upadl s jízdním kolem na pravý bok. Následně byl zadržen a uvedl, že se s nažil uprchnout, neboť se obával nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Použitím donucovacího prostředku nebyla způsobena žádná materiální škoda ani na služebním motorovém vozidle, ani na jízdním kole. V důsledku použití donucovacího prostředku cyklista utrpěl zranění (povrchové kožní oděrky na kolenu pravé nohy a na dlani pravé ruky v oblasti ukazováku), jiné zranění se lékařským vyšetřením nepotvrdilo. Členové hlídky Policie České republiky neutrpěli žádné zranění.

Ad 4) Viz ad 2) a ad 3).                              

PhDr. Jiří Vokuš, 14. února 2023

vytisknout  e-mailem