Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Rady rodičům

Praktické rady a postupy v oblasti návykových látek pro rodiče 

     Pokud máte důvodné podezření, že je dítě pod vlivem drogy, podle možností zjistěte, jakou drogu a v jakém množství užilo. Jestliže vám to dítě neřekne, protože nechce nebo nemůže, potom vám nebo lékaři mohou pomoci obaly od léků, psaníčka, prázdné ampulky, zbytky drogy nebo různé pomůcky braní drog. Když se dítě chová nepřiměřeně a hrozí, že by mohlo ublížit sobě nebo někomu druhému, odvezte dítě k lékaři nebo lékaře zavolejte k vám domů.
 
      V případě výrazné agrese nebo sebepoškozování dítěte neváhejte volat policii. Zavolejte lékaře i tehdy, pokud se dítě nedá probudit, nereaguje na žádné podněty, došlo u něj k úrazu hlavy nebo k jiné zdravotní komplikaci – v tomto případě dítě uložte do polohy na boku, aby mu nezapadl jazyk, tj. tzv. stabilizovaná poloha. V průběhu noci se opakovaně přesvědčujte o jeho stavu. Lékaře rovněž zavolejte v situaci, kdy u dítěte přetrvávají duševní problémy, jako jsou např. halucinace nebo pocity pronásledování, a to i po odeznění účinku drogy.
 
      Než přijde lékař vy zjistíte, že:
 
Dítě je při vědomí a k otravě došlo ústy:
Je třeba podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím). Pak vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení. Ošetřete případná zranění a zajistěte neustálý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita a předejte je přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu;
 
Dítě je při vědomí a k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím:
Nemá smysl vyvolávat zvracení. Ošetřete případná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud je to možné, opatřete informace o implikované látce – usnadníte tím další postup. Vhodná je komunikace s postiženým, aby neusnul a neztratil vědomí;
 
Dítě je v bezvědomí:
Nikdy nepodávejte nic ústy a nesnažte se vyvolat zvracení, protože může dojít k vdechnutí zvratků. Položte postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk. V případě, že postižený dýchá, ošetřete možná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí a pokud možno získejte informace o látce, která byla požita a předejte je přivolanému lékaři. Kontrolujte dýchání. Při zástavě dechu uvolněte dýchací cesty (záklonem hlavy, odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tak, že sáhnete postiženému do úst). Pak zahajte umělé dýchání z úst do úst. V případě srdeční zástavy je nutné aplikovat kardio-pulmonální resuscitaci;
 
Zvláštnosti otrav u jednotlivých drog
Alkohol: u těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků a zástavy dechového centra. Nepodceňujte větší opilost a volejte lékaře. Nebezpečná je zejména kombinace opilosti a úrazu hlavy, a to proto, že může zakrývat známky nitrolebního krvácení;
 
Léky proti bolestem a na spaní: jejich účinky se podobají těžké opilosti a mají podobná rizika jako alkohol. Lékařská pomoc při požití vyšších dávek je nezbytně nutná;
 
Marihuana a hašiš: poměrně časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby uživatel pod vlivem účinku drogy neublížil sobě nebo někomu jinému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit také v případě, že po odeznění účinku drogy, přetrvávají duševní problémy.
 
Pervitin a halucinogeny (tripy), crack kokain: zajistit nepřetržitý dohled více osobami (postižený pod vlivem drogy může jednat nesmyslně a nebezpečně). Poměrně časté jsou úzkostné stavy a pocity pronásledování;
 
Těkavé látky: zajistit dostatek čerstvého vzduchu;
 
Opiáty: předávkování je poměrně časté, protože se mění odolnost k droze i u téhož člověka. Navíc drogy mohou být různě koncentrované. Mají tlumivý účinek na dýchání. Lékařská pomoc je potřebná. Do příchodu lékaře je důležité monitorovat dýchání postiženého. Stejně důležité je zajistit, aby postižený v případě zvracení nevdechl zvratky (v poloze vleže otočit na bok). V případě zástavy dechu ihned zahájit umělé dýchání (popř. kardiopulmonální resuscitaci);
 
Otrava více látkami: (např. alkohol a jiná droga) – kombinaci drog nebezpečí vzrůstá – volat lékaře! Do jeho příchodu je třeba monitorovat dýchání postiženého a zajistit, aby v případě zvracení nevdechl zvratky. Při zástavě dechu je třeba ihned zahájit umělé dýchání popř. kardiopulmonální resuscitaci.
 
     V mozku mladého člověka probíhá velké množství psychologických změn, které si často nedokáže ani on sám vysvětlit nebo zdůvodnit. Proto, pokud si nejste jisti, co máte v podobných případech dělat, nemějte strach obrátit se na kvalifikované odborníky, kteří vám rádi pomohou a poradí, jak postupovat.
 
      Drogy jsou především záludné tam, kde si začínají vytvářet prostor, není možné podcenit sebemenší maličkost. Každá zanedbaná skulina, kterou mohou proniknout k mladému člověku, se později krutě vymstí. Zneužívání drog nevede nikam jinam než k naprosté destrukci osobnosti. Ke ztrátě jeho společenské ceny a individuální jedinečnosti. Je to permanentní zahrávání si s tím nejcennějším – s lidským životem. Je nezbytně nutné mobilizovat všechny síly, abychom uchránili budoucí generace před tímto novodobým morem.
 
Jde přece o vaše děti!
 
 Vážný rozhovor s dítětem odložte na dobu, až bude střízlivé. Zvolte vhodnou dobu, kdy vy i i ono budete mít dostatek času. Rovněž tak zvolte klidné prostředí. Nedělejte zbytečné dusno, zkuste zachovat klid, neplačte, nevyčítejte. První rozhovor s dítětem asi nebude poslední. Učte se získávat a posilovat jeho důvěru směrem k vám, učte se mu pozorně naslouchat.
 
Zde je několik doporučení:
 
- Uvědomte si, že tvrdá racionální diskuse s dítětem, přesvědčování a kritické zpochybňování jeho problémových názorů jsou spíše vedlejším a podpůrným prostředkem ke změně jeho postojů a chování.
- Než se s dítětem pustíte do vážnějšího rozhovoru ohledně braní drog, předem se na to alespoň rámcově připravte. Přečtěte si něco o charakteristikách jednotlivých drog a rizik plynoucích z jejich užívání. 
- Netlačte na dítě, násilně se ho stále na něco nevyptávejte, nechovejte se k němu podbízivě (nepodbízejte se dítěti a jalově ho nepoučujte). Pokud možno, věnujte se dítěti, když s vámi začne mluvit ono samo (vypněte televizi, odložte časopis, přestaňte pracovat). Vyhraďte si na vyjádření zájmu směrem k dítěti pár minut denně. Dítě povzbuzujte, aby s vámi mluvilo, oslovujte ho jménem, neskákejte mu do řeči, citlivě vyjadřujte váš zájem (pokyvujte hlavou, dívejte se mu do očí, používejte slovíčka „hm…“, „aha…“, „fakt?“).
- Dávejte si pozor na tón hlasu (nebuďte jízliví nebo ironičtí – dítě to může vnímat jako agresi). Nedělejte během rozhovoru dusno, nebuďte impulsivní a ve svých protiargumentech moc direktivní a kategoričtí, nemluvte nadměrně jen o rizicích z braní drog – potom se snadno dostanete do nekonstruktivní hádky. 
- Mějte na paměti, že vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho názory. Zvlášť když říká a hlavně dělá z vašeho hlediska nesmysly a hájí hodnoty pro vás zcela nepřijatelné, může pro vás být problém ovládnout se. Učte se dítě v klidu vyslechnout a postupně si opatřovat racionální protiargumenty.  
- Apely na rozumnost, jako např. „Není to normální, škodí to zdraví, umřeš, skončíš v kriminále, nedělej to, co by tomu řekla babička.“ a další jiné úporné přemlouvání se většinou míjí účinkem. Vztah k droze lze přirovnat k zamilovanosti. Jde o vztah emocí proti rozumu. Uživatelé drog zpravidla dobře znají důvody pro abstinenci, ale ono je to prostě silnější. Zamilovanou dceru také těžko přesvědčíte o nevhodnosti zvoleného partnera.
- Neprobouzejte v dítěti pocity viny řečmi typu: „Jak jsi nám to mohl udělat? Podívej se, jak se kvůli tobě maminka trápí.“. Ponechat dítě, aby se v pocitech viny dlouhodobě utápělo, je škodlivé. Ono si do velké míry své chování uvědomuje a ví, že svým blízkým ubližuje. Neumí ale s těmito pocity pracovat a od svého okolí nemá jasný signál o tom, co s nimi dělat. Místo toho se snaží si od těchto nepříjemných emocí ulevovat pomocí drog a tím, že se vyhýbá situacím a lidem, kteří mu tyto pocity vyvolávají. Takže se může klidně stát, že čím více budete vyčítat, tím více se vám bude dítě vyhýbat a více bude užívat drogy.
- Pozorně dítě poslouchejte, vyzdvihujte jednotlivé fragmenty, které jsou v jeho sdělení více racionální, na ty navazujte a dítě požádejte, ať vám o tom řekne něco více. Např. dítě vám řekne, že ví, že drogy jsou nebezpečné, ale co se týče marihuany, tak tu podle něj kouří skoro každý a všichni, kdo ji kouří a koho zná, tak ti jsou v pohodě. Můžete navázat tak, že mu řeknete: „Jestli ti dobře rozumím, říkáš, že víš, že drogy jsou nebezpečné. Můžeš mi tedy, prosím, něco říci o rizicích z kouření marihuany? Slyšel/a jsem různé informace, ale moc dobře se v tom nevyznám. Asi o tom budeš vědět více než já...“.
- Pokládejte dítěti zpochybňující otázky, např. „Skutečně si myslíš, že kouřit marihuanu je normální? Hm, to je zajímavé. A znáš nějaké své kamarády, kteří marihuanu nekouří a přitom jsou také normální?“. Nebojte se říci nevím, když něco nevíte, nebo promiň, když se v něčem mýlíte. Tím důvěru dítěte neztrácíte, naopak vzájemný vztah posilujete.
- Když je dítě komunikativní, odměňte ho (usmějte se na něj, udělejte mu dobrou večeři).„ Co se týče vašich návrhů, aby dítě podstoupilo nějakou léčbu, je toto vhodné udělat v době, kdy dítě prodělává abstinenční potíže, kocovinu, nebo tzv. dojezd po drogové jízdě. V této fázi je dítě často více přístupné uvažovat o pozitivní změně svého chování, protože je naměkko a více na něj doléhají různé problémy, které si natropilo v důsledku braní drog.
 
     Drogové testy si můžete koupit v lékárně. Jejich cena je různá podle toho, kolik druhů drog je test schopen odhalit, o jakého se jedná výrobce, o jakou jde lékárnu. Cena testů se pohybuje zhruba od 50 Kč za test na jeden druh drogy do 250ti Kč za multipanelový test, který zjistí pozitivitu na více drog zároveň. Testy se provádějí z moči. Doporučujeme, aby rodič stejného pohlaví dohlížel na to, jestli dítě dává skutečně svou a opravdu čerstvou moč.   Hodnoty testů jsou orientační, záleží na jejich citlivosti a na dávce drogy. Z naší praxe vyplývá poznatek, že nemálo klasických papírkových testů vychází falešně pozitivně či negativně, tudíž vám doporučujeme nechat si ověřit výsledky v biochemické laboratoři (poraďte se o tom s praktickým lékařem).
 
 • Nepanikařte a nespoléhejte na rychlá a zázračná řešení
 • Uvědomte si náročnost období dospívání, aneb proč teenageři berou drogy
 • Promluvte si s dítětem o jeho problému s drogami
 • Uvědomte si své možnosti a praktikujte tvrdou lásku
 • Sepište rodinnou dohodu, buďte konkrétní
 • Smysl pravidel pro zdravý vývoj dospívajícího dítěte
 • Důslednost stojí mnoho energie, ale vždy máte na vybranou
 • Trestejte nepřijatelné chování dítěte
 • Zabezpečte si svůj majetek, nefinancujte dítěti drogy, trestejte krádeže
 • Dítě odměňujte, pozitivně motivujte, posilujte jeho sebevědomí a buďte mu příkladným modelem chování
 • Plánujte s dítětem jeho čas, pomozte mu odpoutávat se od rizikových kamarádů
 • Sledujte vývoj a změny v chování vašeho dítěte, buďte trpěliví
 • Dělejte rodinné porady, buďte transparentní
 • Spolupracujte s dalšími dospělými a odborníky

 

vytisknout  e-mailem