Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Napomáhání k nelegální migraci

V roce 2010 evidovali pracovníci skupin dokumentace jednotlivých ObŘ SCP celkem 140 osob, které napomáhaly k nelegální migraci (např. forma umožnění překročení státní hranice, účelové otcovství, fiktivní sňatek aj.).  

Vzhledem k tomu, že ČR je již třetím rokem začleněna do schengenského prostoru, nedochází často k přímému záchytu převáděných osob a jejich převaděčů, tak jako před rokem 2008. Nyní se oblast „převaděčství“ spíše přesouvá k napomáhání k nelegálnímu pobytu na území ČR (formou účelového sňatku, institutu souhlasného prohlášení rodičů, obstarávání padělků různých potvrzení nutných k pobytu atd.), ale nadále jsou zjišťovány i případy napomáhání k cestě migrantů do západoevropských zemí.
 
Napomáhání k nelegálnímu pobytu nebo překročení hranic - porovnání roku 2009/2010
období
1.1.-31.12.
tj. %
1.1.-31.12.
tj. %
Změna oproti předchozímu období
rok
2009
2010
v [ %]
absolutní číslo
Celkem osob*
197
100,0
140
100,0
-28,9
-57
z toho způsob napomáhání k NM
 
 
 
 
 
 
fiktivní sňatek
36
18,3
42
30,0
16,7
6
účelové otcovství
33
16,8
14
10,0
-57,6
-19
umožnění nel.překročení SH
84
42,6
13
9,3
-84,5
-71
jiné umožnění nel.pobytu (obstarání víz, fal dokumenty atd.)
44
22,3
62
44,3
40,9
18
ostatní (např. neoprávněné zaměstnávání cizinců, podvod,..)
 
 
9
6,4
 
9
* osoby evidované skupinami šetření trest. činnosti a dokumentace ObŘ SCP
Mezi „převaděči“ byli nejvíce zastoupeni občané České republiky (106 osob, tj. 75,7 %), což koresponduje s formou napomáhání „účelové otcovství“, „fiktivní sňatek“ a další způsoby napomáhání k nelegálnímu pobytu. S velkým odstupem následovali občané Ukrajiny (14 osob, tj. 10,0 %). Nejvyšší meziroční nárůst je evidován u občanů České republiky (+18 osob, tj. +20,5 %), oproti tomu největší pokles je vykázán u občanů Vietnamu (2 osoby, -21 osob, tj. -91,3 %).
 
Napomáhání k nelegálnímu pobytu nebo překročení hranic - TOP 5 - porovnání roku 2009/2010
 
období
1.1.-31.12.
tj. %
1.1.-31.12.
tj. %
Změna oproti předchozímu období
rok
2009
2010
v [ %]
absolutní číslo
Celkem osob*
197
100,0
140
100,0
-28,9
-57
z toho nejvíce st.příslušnost "převaděče"
 
 
 
 
 
Česká republika
88
44,7
106
75,7
20,5
18
Ukrajina
5
2,5
14
10,0
180,0
9
Polsko
9
4,6
5
3,6
-44,4
-4
Mongolsko
14
7,1
3
2,1
-78,6
-11
Srbsko
4
2,0
2
1,4
-50,0
-2
* osoby evidované skupinami šetření trest.činnosti a dokumentace ObŘ SCP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účelové otcovství – jedna z forem napomáhání k pobytu (institut souhlasného prohlášení rodičů), tzn. zapsání cizince jako otce do rodného listu dítěte za úplatu nebo organizování této činnosti. Zapsání do rodného listu dítěte je jedním z fenoménů zneužívání statutu občana EU. Cizinec se za úplatu nechá napsat do rodného listu dítěte jako otec a následně žádá v ČR o pobyt za účelem sloučení rodiny. Toto praktikují většinou občané Vietnamu a využívají sociálně slabších skupin občanů.
 
Další skupinu žadatelů tvoří státní příslušníci Vietnamu a Číny, kteří žádali o povolení k přechodnému pobytu jako zákonní zástupci dítěte - občana ČR. Ke svým žádostem k účelu pobytu dokládaly matky rodné listy dětí a doklad „osvědčení o státním občanství ČR“, kde byli jako otcové uvedeni občané ČR nebo pokud žádal otec, doložil rodný list, ve kterém byl již zapsán jako otec a prověřením na příslušných matrikách bylo zjištěno, že dříve byl v rodném listě uveden jako otec občan ČR , který byl vymazán z důvodu popření otcovství. Současná legislativa neumožňuje, na základě popření otcovství občanem ČR, pozbytí státní příslušnosti ČR u těchto dětí, které na základě účelového vepsání občana ČR do rodného listu získaly naše státní občanství. Snahou řady žadatelů je také obcházet zákon o pobytu cizinců s cílem získat postavení rodinného příslušníka občana ČR a své žádosti o povolení k přechodnému pobytu podávají za účelem sdílení společné domácnosti s dítětem - občanem, jehož matkou je cizinka 3. země s povoleným přechodným pobytem na území ČR a ze strany otce, občana ČR, nedojde k popření otcovství.
 
Prokázání účelového jednání je velmi obtížné, neboť původní otcové, občané ČR, se někdy nedostavují na základě předvolání k sepsání protokolu účastníka správního řízení nebo pokud se dostaví, tak neuvedou, že by se za úplatu nechali vepsat do rodných listů, nebo po poradě se svým právním zástupcem na položené otázky neodpovídají, aby se nevystavovali případnému trestnímu stíhání za napomáhaní k získání pobytového statutu rodinného příslušníka občana ČR.
 
Riziko u účelového otcovství lze spatřovat především v tom, že u institutu souhlasného prohlášení rodičů na matrikách získává dítě české státní občanství, které již nelze odebrat, a tak se do budoucnosti může na toto dítě v rámci povolování pobytu navázat v podstatě libovolné množství cizinců v tzv. příbuzenské linii. V tomto směru probíhá dobrá spolupráce při výměně informací mezi skupinami dokumentace a matrikami a dále Speciální matrikou v Brně.
 
Fiktivní sňatky - k legalizaci pobytu na území ČR bylo i nadále zneužíváno uzavíraní fiktivních sňatků. Tyto fiktivní sňatky s občany ČR byly uzavřeny jak na území ČR, tak v mnoha případech, hlavně mezi občany Nigérie a ČR, na území Nigérie. Tito rodinní příslušníci, po uzavření sňatku mimo území ČR, následně přicestovali do ČR na základě uděleného schengenského víza jiným státem Schengenu. Do schengenského prostoru přicestovali většinou přes Francii a pak následně do ČR. Udělení víza na ZÚ ČR bylo ojedinělé.
 
V rámci správního řízení po shromáždění všech podkladů, po sepsání protokolů účastníků správního řízení, po provedeném šetření na adrese místa pobytu atd., k prokázání účelového jednání s cílem získat pobytový statut rodinného příslušníka občana ČR a po vydání rozhodnutí o zamítnutí jejich žádostí, si tito žadatelé (občané Nigérie) opětovně podávali žádosti za stejným účelem (manželství) nebo o vydání povolení za účelem sdílení společné domácnosti (druh-družka). Největší skupinou žadatelů jsou státní příslušníci Alžírska, Indie, Pákistánu a Vietnamu, např. při opětovných žádostech se jednalo o jiné družky nebo druhy, občany ČR, nebo v rámci těchto řízení dokládali návrhy o rozvod manželství při sdílení společné domácnosti, atd.
 
V souvislosti s účelově uzavíranými sňatky dochází i k únikům finančních prostředků státní správy, např. neoprávněným pobíráním dávek státní sociální podpory nebo dávek hmotné nouze v případech, kdy na uvedené státní příspěvky nemá osoba žadatele nárok. Ve většině případů se jedná o neoprávněné pobírání dávek státní sociální podpory nebo dávek hmotné nouze, které jsou státem vypláceny na základě skutečností uvedených v žádostech o příspěvek, příplatek či konkrétní dávku, kdy v žádostech jsou úmyslně zatajovány skutečnosti, které mohou mít rozhodný vliv na jejich vyplácení či na výši dané dávky. Bylo zaregistrováno, že v případech, kdy nejsou oznamovány změny rodinných stavů v žádostech o sociální příspěvek, přestože u žadatele o vyplácení dávek ke sňatku došlo, je téměř vždy v pozici manžela nebo manželky žadatele cizí státní příslušník. Tyto skutky se na základě listinných důkazů daří prokazovat mnohem lépe, oproti účelově uzavíraným sňatkům.
 
Statistické údaje – porovnání roku 2009 s rokem 2008
 
Napomáhání k nelegálnímu pobytu nebo překročení hranic - porovnání roku 2008/2009
období
1.1.-31.12.
tj. %
1.1.-31.12.
tj. %
Změna oproti předchozímu období
rok
2008
2009
v [ %]
absolutní číslo
Celkem osob*
77
100,0
197
100,0
155,8
120
z toho způsob napomáhání k NM
 
 
 
 
 
 
fiktivní sňatek
20
26,0
35
17,8
75,0
15
účelové otcovství
23
29,9
32
16,2
39,1
9
umožnění nel.překročení SH
20
26,0
90
45,7
350,0
70
jiné umožnění nel.pobytu
14
18,2
40
20,3
185,7
26
* osoby evidované skupinami šetření trest. činnosti a dokumentace ObŘ SCP
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomáhání k nelegálnímu pobytu nebo překročení hranic - TOP 5 - porovnání roku 2008/2009
 
období
1.1.-31.12.
tj. %
1.1.-31.12.
tj. %
Změna oproti předchozímu období
rok
2008
2009
v [ %]
absolutní číslo
Celkem osob*
77
100,0
197
100,0
155,8
120
z toho nejvíce st.příslušnost "převaděče"
 
 
 
 
 
Česká republika
50
64,9
88
44,7
76,0
38
Vietnam
5
6,5
23
11,7
360,0
18
Mongolsko
3
3,9
14
7,1
366,7
11
Rusko
3
3,9
11
5,6
266,7
8
Polsko
 
0,0
9
4,6
#DIV/0!
9
* osoby evidované skupinami šetření trest.činnosti a dokumentace ObŘ SCP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem