Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález tří pistolí Osikov

Č.j. KRPM-99874-5/ČJ-2019-1409IZ 

Šumperk 25.9.2019

                                           

                                               V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

            Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ol. kraje,  odbor SZBM, oddělení správního řízení /dále jen správní orgán/ jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona o zbraních/

                                                                o z n a m u j e 

            dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v dne 14.8.2019, v době od 12:00 hod., v katastru obce Osikov, v rodinném domě č.p.4, okr. Šumperk, byly nalezeny tyto věci

  • Pistole samonab., výrobce ČZ Praha, model 27, ráže 7,65 Brow.,
  • Pistole samonab., výrobce Walther, model PP, ráže 7,65 Brow.,
  • Pistole jednoran., výrobce neuveden, model neuveden.

Uvedené věci byly uloženy na výše uvedeném oddělení správního řízení na adrese Šumperk, ul. Havlíčkova 8.

            Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věcí, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,2  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Poučení:

                Podle ustanovení § 1052/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce PČR Šumperk, Havlíčkova 8. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 občanského zákoníku a s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřihlásí-li se vlastník věcí  v zákonem stanovené lhůtě, připadá předmětná věc do vlastnictví státu.

     Tato písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

www.policie.cz/útvary policie ČR/uzemní útvary/Krajské ředitelství Olomouckého kraje/o nás/úřední deska/Odd.správního řízení - Šumperk/

                                                                                            

                        zpracoval: nprap. Roman Paulus                       schválil:     por. Mgr. Jiří Ginther

                                          vrchní inspektor                                                                komisař

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne 25.9.2019 

Písemnost byla sejmuta z úřední desky dne :   26.3.2020

vytisknout  e-mailem