Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález střeliva

Zábřeh - 1ks - kulový náboj řáže 6,35 Brow., zn. výrobce S&B. 

 

Č.j. KRPM – 100260-2 / ČJ-2017-1409IZ                                                                                                                  Šumperk 8.8.2017

                                           

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ol. kraje,  odbor SZBM, oddělení správního řízení /dále jen správní orgán/ jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona o zbraních/

 o z n a m u j e 

dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dne 2.8.2017 v Zábřehu, na ul. 17. listopadu,  byly nalezeny tyto věci

  • Kulový náboj, řáže 6,35 Brow., zn. výrobce S&B, 1 ks.

Uvedené věci byly uloženy na výše uvedeném oddělení správního řízení na adrese Šumperk, ul. Havlíčkova 8.

Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věcí, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,2  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Poučení:

 Podle ustanovení § 1052/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce PČR Šumperk, Havlíčkova 8. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 občanského zákoníku a s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřihlásí-li se vlastník věcí  v zákonem stanovené lhůtě, připadá předmětná věc do vlastnictví státu.

Tato písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/útvary policie ČR/uzemní útvary/Krajské ředitelství Olomouckého kraje/o nás/úřední deska/Odd.správního řízení - Šumperk/

                                                                                            

   zpracoval: nprap. Roman Paulus                                                                                            schválil:     por.Mgr. Jiří Ginther

                           vrchní inspektor                                                                                                                        komisař

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne 8.8.2017. 

Písemnost byla sejmuta z úřední desky dne :

vytisknout  e-mailem