Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález samonabíjecí pistole, zn. Femaru

KRPM-27091-7/ČJ-2020-1409IZ 

 

           Šumperk 5.8.2020

                                                                   

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

            Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ol. kraje,  odbor SZBM, oddělení správního řízení /dále jen správní orgán/ jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona o zbraních/

                                                                o z n a m u j e 

            dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v dne 23.2.2020, v katastru obce Ludvíkov – Velké Losiny, v rodinném domě č.p.604, okr. Šumperk, byly nalezeny tyto věci

  • Pistole samonabíjecí, výrobce Femaru, model Frommer 37M, ráže 9 mm Br. K.

Uvedené věci byly uloženy na výše uvedeném oddělení správního řízení na adrese Šumperk, ul. Havlíčkova 8.       

Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věcí, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,2  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Poučení:

                Podle ustanovení § 1052/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce PČR Šumperk, Havlíčkova 8. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 občanského zákoníku a s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřihlásí-li se vlastník věcí  v zákonem stanovené lhůtě, připadá předmětná věc do vlastnictví státu.

     Tato písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

www.policie.cz/útvary policie ČR/uzemní útvary/Krajské ředitelství Olomouckého kraje/o nás/úřední deska/Odd.správního řízení - Šumperk/

                                                                                            

                        zpracoval: nprap. Roman Paulus                       schválil:     por. Mgr. Jiří Ginther

                                          vrchní inspektor                                                                komisař

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne 5.8.2020 

Písemnost byla sejmuta z úřední desky dne :    6.2.2021

vytisknout  e-mailem