Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nákladní vozidla přepravující potraviny

Žadatel požadoval informace týkající se jízdy nákladních vozidel přepravující potraviny, které podléhají rychlé zkáze v souvislosti s omezením stanoveným v ustanovení § 43 zákona č. 361/2000 Sb., dále požadoval informaci, ve kterém předpise je popsán způsob udělení výjimky a zda platí vyhláška č. 61/1983 Sb., i na vnitrostátní přepravu.  

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
 
     Dne 15. července 2008 byla doručena na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR cestou ústřední podatelny Ministerstva vnitra …Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se jízdy nákladních vozidel přepravující potraviny, které podléhají rychlé zkáze v souvislosti s omezením stanovené v ustanovení § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve kterém předpise je popsán způsob udělení výjimky a zda platí vyhláška č. 61/1983 Sb., i na vnitrostátní přepravu. 

 
     Po posouzení Vaší žádosti Vám v souladu s ustanovením podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., poskytuji tyto požadované informace.
Vyhláška č. 61/1983 Sb., ministra zahraničních věcí ze dne 8. října 1982 o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů, zejména znění vyhlášené ve sbírce mezinárodních smluv v částce 24 ze dne 24. května 2004 pod č. 64 - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení úplného znění Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) se změnami platnými od 7. listopadu 2003 stanovuje územní platnost. ATP je dohodou mezi státy a není ustanoven žádný společný donucovací orgán. Silniční kontroly jsou v praxi prováděny smluvními stranami a žádné spory nemohou být výsledkem právních postihů národními orgány provinilců porušujících národní předpisy. Vlastní ATP nepředpisuje žádné sankce. V době publikace jsou smluvními státy: Azerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstan, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Srbsko a Černá hora, Španělsko, Švédsko, Uzbekistan. ATP se vztahuje na přepravy probíhající po územích nejméně dvou výše uvedených smluvních států. Kromě toho značný počet zemí převzal ATP za základ svých národních předpisů.

 
 
     Předpis, který upravuje postup při udělení výjimky z omezení jízdy podle ustanovení     § 43 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu, je upraven v odst. 5 a 6 tohoto paragrafu, cituji:
„(5) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo"). Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5.“

 
     Prováděcím předpisem je vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů.

vytisknout  e-mailem