Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nahlížení do systému

A. Nahlížení a typy uživatelů systému OSM

Pro potřeby nahlížení do systému OSM je k dispozici síť Intranet, Internet a EKIS. Do systému OSM v síti Internet (na Internetových stránkách ministerstva) v části „Data příslušníků“ a „volná místa – vše“ je možné nahlížet na základě znalosti přístupového hesla, které bude pravidelně měněno, do části „volná místa – první přijetí“ je přístup umožněn občanům bez znalosti hesla.. Změna přístupových hesel bude prováděna 1 x měsíčně. Změnu hesel a jejich distribuci provádí odbor tisku a public relations ministerstva. Hesla budou odesílána na kontaktní osoby bezpečnostních sborů, kde mohou být též na základě individuálního požadavku sdělena konkrétním příslušníkům.

1. Služební funkcionáři

Do systému OSM nahlížejí služební funkcionáři bezpečnostních sborů v rámci vlastní aplikace ustanovení § 20 zákona, tedy při obsazování volných služebních míst (bod 2. této příručky). Vzhledem k tomu, že systém OSM umožňuje libovolně nastavit prohlížeč podle zadaných kritérií (dále jen „filtrace dat“), mohou v daném okamžiku ověřit, zda pro volné služební místo, které budou obsazovat, je k dispozici příslušník téhož nebo i jiného bezpečnostního sboru, který musí být na takové služební místo ustanoven, tedy který má právní nárok na ustanovení na konkrétní volné služební místo. I přesto, že v systému OSM je pro potřeby kontroly zabezpečena archivace dat, k případnému vyloučení takového nároku se doporučuje služebnímu funkcionáři v daném rozhodném okamžiku pořídit kopii znázorněných dat s datumem výběru pro odstranění případné pochybnosti, zda služební místo bylo obsazeno zákonným způsobem.

Za rozhodný okamžik je nutno považovat ten okamžik, kdy se služební funkcionář rozhodne k obsazení služebního místa. K případné následné změně dat po tomto rozhodném okamžiku již z pohledu zákonnosti obsazení služebního místa nelze přihlížet. Pokud v systému OSM není příslušník téhož nebo jiného bezpečnostního sboru, který by měl právní nárok na ustanovení na služební místo, je služební funkcionář obligatorně povinen postupovat dále podle § 22 zákona, tedy vyhlásit výběrové řízení, nebo v případě stanovených služebních hodností (referent, vrchní referent, asistent a vrchní asistent) na tato služební místa ustanovit příslušníky podle § 26 odst. 3 zákona. Postup při filtraci dat, čímž je zajištěn uživatelský komfort při vyhledávání potřebných dat, je uveden v části B. tohoto bodu.

Pokud je v systému OSM uveden příslušník, kterého je nutno na volné služební místo ustanovit, obsahují data též kontaktní údaje na personální pracoviště, které zabezpečí provedení potřebných personálních opatření.

2. Pracovníci využívající EKIS

Jde zejména o pracovníky resortu MV (role personalista). Tito pracovníci musí mít přístup do systému EKIS (PA), kde se nabízí report na zobrazení stejné datové struktury jako je zveřejňována v bodu 1. Filtrování dat je zabezpečeno obdobně. V jejich případě je možnost prohlížení systému OSM nezbytným předpokladem zabezpečení personálního servisu jednotlivým služebním funkcionářům. Příslušní personalisté také do systému zadávají jednotlivá zadání výběrových řízení.

3. Příslušníci bezpečnostních sborů

Příslušníci bezpečnostních sborů mohou do systému OSM nahlížet zejména z důvodu zjištění nabídky volných služebních míst, která jsou k dispozici k jejich kariérnímu postupu nebo sestupu. Současně mohou ověřit, zda v jejich případě, např. v případě požadavku na vynětí z neplacené zálohy a ustanovení na služební místo ve stejné služební hodnosti, bylo či nebylo k dispozici odpovídající volné služební místo a bylo či nebylo postupováno podle zákona. Dnem 1.2.2008 mohou zjistit, zda na služební místo, které se obsazuje nebo bude obsazovat je vyhlášeno výběrové řízení a operativně mohou takové místo přesněji identifikovat a zjistit podmínky vyhlášení konkrétního výběrového řízení. Po kliknutí se jim zobrazí celý interní akt služebního funkcionáře, který výběrové řízení vyhlásil.

Nahlížení je v tomto případě umožněno prostřednictvím Internetu a Intranetu bez přístupového hesla.

B. Filtrace dat

V rámci zajištění potřebného uživatelského komfortu je pro potřeby vyhledání a zobrazení dat umožněna jejich filtrace. Filtrace je libovolně nastavitelná podle potřeb uživatele jak na straně volných služebních míst, tak i na straně dat příslušníků.

 1) Filtrace položky „Bezpečnostní sbor“ pomocí tlačítka filtr:

Zaškrtnutím příslušného bezpečnostního sboru se obsah odfiltruje.

 Filtrovaná položka je následně vyznačena s červeným podkladem.

 2) Filtrace položky „Služební hodnost“:

 Po stisknutí tlačítka filtr je možné vybrat z nabídky příslušnou služební hodnost.

Popis nastavení filtru:
a) „přesná hodnota“ - znamená výběr zadané hodnoty v přesném znění
b) „obsahuje text“ - znamená jen výběr hodnoty (fulltextové vyhledávání)

Obdobně jako ve výše uvedených případech lze filtrovat i další jednotlivé položky podle požadovaných kritérií.

Výběrové podmínky jsou na zobrazené stránce uvedeny nad zobrazenou tabulkou.

Dnem 1.2.2008 je také možné zobrazit pouze ta služební místa, na která již výběrové řízení bylo vyhlášeno, v části aplikace se též zobrazuje samostatný přehled vyhlášených výběrových řízení.

vytisknout  e-mailem