Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na základě dotazů zástupců médií sdělujeme informace o připravovaném projektu dostavby areálu Policie ČR v Praze - Zbraslavi.

Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR, zastoupené Správou logistického zabezpečení PP ČR, připravuje dostavbu stávajícího areálu Policie České republiky v Praze 5 - Zbraslav. 

Záměr vychází ze schválené „Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020“ z května 2016 a na jejím základě vydaného „Usnesení Vlády České republiky ze dne 31. května 2017 č. 410 o rozvoji areálu Policie České republiky v Praze 5 - Zbraslav“.

Jedná se o veřejně dostupné dokumenty.

Plnění úkolu vlády představuje vybudování prostor pro přemístění útvarů policie s celostátní působností do areálu v Praze - Zbraslavi a k tomu potřebné zajištění projektové přípravy a následné realizace s využitím evropských dotací.

Stávající budovy v jižní části areálu jsou plně využity, novostavba bude realizována v severní části areálu, čímž dojde k efektivnímu využití celého stávajícího areálu Policie ČR. Nově v areálu vzniknou vědecká a administrativní pracoviště útvarů Policejního prezidia ČR s celostátní působností, která jsou v současné době v centru Prahy v dlouhodobě nevyhovujících podmínkách.

Dokončení výstavby se předpokládá do konce roku 2023.

Celý záměr je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Areál je v územním plánu vymezen jako „plochy pro umístění zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky“.

Záměr je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, vč. Pražských stavebních předpisů tzn., že je záměr v souladu s těmito předpisy i z hlediska výškového, dále je v souladu se zákony o ochraně životního prostředí a se všemi zákonnými předpisy, které se na předmětnou stavbu vztahují.

Dokladem toho je, že projektová dokumentace prošla veřejnoprávním projednáním, v rámci něhož bylo zajištěno více než 70 kladných stanovisek a vyjádření. K projektu vydaly kladná závazná stanoviska všechny dotčené orgány státní správy, které dle příslušných zákonů chrání veřejný zájem.

Podstatou záměru je zajištění podmínek pro zlepšení bezpečnosti státu a jeho cílem je vytvoření funkčního provozního celku v rámci jednoho areálu s moderním technologickým vybavením a s kvalitními stavebně-technickými vlastnostmi. Uplatnění těchto principů má přinést především efektivnější činnost bezpečnostních složek státu a nízké provozní náklady na jejich fungování.

Urbanisticky novostavba kontextuálně navazuje na stávající zástavbu v jižní části areálu. V rámci projektu se podařilo, přestože se jedná o uzavřený zabezpečený areál, vytvořit na pozemcích MV ČR, které jsou v současné době oplocené uvnitř areálu, klasický veřejný parter před novou administrativní budovou směrem do ulice Na Baních. Vlastní zabezpečení areálu směrem do této ulice není provedeno betonovým plotem s ostnatými dráty jako je stávající zabezpečení ze Strakonické, ale na pozemku MV ČR je navržen veřejný chodník se stromořadím a otevřený předprostor s parkovištěm a zelení.

Pro dopravní napojení areálu budou fungovat stávající dostatečně kapacitní vjezdy. Proti stávajícímu počtu vozidel stoupne jejich počet jen částečně, přičemž většina budovaných parkovacích kapacit uvnitř areálu je přemístěním stávajících parkovišť. Dostatečný počet parkovacích míst je vymezen pro parkování soukromých vozidel zaměstnanců, čímž nehrozí obsazování parkovacích míst v okolí areálu vlivem novostavby. Kapacitní parkoviště jsou soustředěna při rychlostní silnici (Strakonická). Kromě toho je stávající čerpací stanice PHM, která je nyní u ulice Na Baních, v rámci projektu přesunuta na opačnou stranu areálu za novostavbu k rychlostní silnici, aby nezatěžovala obytnou zástavbu.

Rozložení dopravy do areálu a z něho bude odpovídat stávajícímu, tj. je rozloženo do celého dne, není výrazná ranní nebo odpolední špička. Kromě toho ráno i odpoledne pojede většina obyvatel Zbraslavi v opačném směru, takže doprava do areálu nebude zvyšovat stávající dopravní zatížení.

Při posuzování vlivu novostavby na životní prostředí bylo kladně hodnoceno výrazné snížení akustické zátěže od rychlostní silnice I/4 ul. Strakonické na stávající obytnou zástavbu v ulici Na Baních, protože novostavba funguje jako protihluková bariéra.

K dopravnímu zatížení v ulici na Baních a přístupových městských komunikacích nebude docházet ani v průběhu výstavby. Dopravní řešení zásobování staveniště je schváleno přímo z rychlostní komunikace I/4 Strakonická.

O záměru rozvoje areálu jsou průběžně informováni představitelé městské části, přičemž je sledován společný zájem zejména na zlepšení dopravního napojení celé městské části v sousedství areálu. Na základě toho Policejní prezidium ČR iniciovalo vznik společného memoranda s MČ Praha-Zbraslav, Hlavním městem Praha a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jehož cílem je spolupráce na přípravě a realizaci projektu dopravního napojení městské části ze silnice I/4 (ulice Strakonická). To přinese zlepšení dopravní situace v celé Zbraslavi.

Současně dojde k posílení městské hromadné dopravy pro Zbraslav.

Aktuální zájem médií vznikl na základě petice, která je ovšem iniciativou jednoho občana, konkrétně Ing. arch. Radka Janouška. Pan Janoušek peticí zřejmě sleduje vlastní zájem.

Přestože jako člen stavební komise Rady MČ celý projekt podrobně zná více než půl roku, kdy byl projekt v komisi projednán, petice má působit na občany jako nová skandální informace načasovaná tak, aby ovlivňovala probíhající územní řízení. I přesto, že se k některým informacím dostal právě jako člen stavební komise, k tomuto účelu zjevně použil neaktuální vizualizace a veřejnosti podal dle našeho názoru celkově zkreslené informace o záměru.

Média upozorňujeme, že vizualizace použité panem Janouškem na facebooku a v petici nelze publikovat a nejsou ani aktuální. Pro publikování záměru poskytujeme situaci a celkový pohled na areál po jeho dostavbě.

Pro městskou část a její obyvatele přinese realizace záměru určité výhody.

V městské části se významně zvýší pracovní příležitosti, čímž vzniká poptávka po nemovitostech k bydlení, které si tak dlouhodobě udržují stabilní cenu, přirozeně se rozvíjí a dlouhodobě prosperují poskytované služby, zájem obyvatel o lokalitu je potom dlouhodobě stabilní, což evokuje příliv městských investic.

Logicky lze očekávat i snížení kriminality a zlepšení bezpečnosti obyvatel v této městské části.

Záměr podporuje urychlení vytvoření lepšího dopravního napojení celé městské části.

Celkově záměr rozvoje areálu pomáhá trvale udržitelnému rozvoji Městské části Zbraslav.

kpt. Eva Kropáčová
4. ledna 2019

Odkazy do noveho okna

Rozvoj_arealu_Zbraslav_celkovy_pohled

Rozvoj_arealu_Zbraslav_celkovy_pohled 

Detailní náhled

Rozvoj_arealu_Zbraslav_situace

Rozvoj_arealu_Zbraslav_situace 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem