Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Možnost převzít si doporučenou písemnost

KRPM-29540-4/ČJ-2021-1400PZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor služby pořádkové policie

                                                                                                                                                                   Olomouc 4. května 2021
                                                                                                                                       Počet stran: 1                                                                                                                

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Věcně a místně příslušný správní orgán odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vydává v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou O Z N A M U J E

panu Martin KAČO, nar. 12. 06. 1994, trv. bytem Holická č. 1155/51, OLOMOUC, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si

doporučenou písemnost vedenou pod č. j.KRPM-29540-4/ČJ-2021-1400PZ ze dne 12. 03.2021, určenou do vlastních rukou, ve věci jednání na ul. Olomoucká, Držovice, ze dne 13. 06. 2020. 

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (ust. § 33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.policie.cz.

Zpracoval: kpt. Bc. Jaroslav ŹAMPACH,  974 761 771

                                                                                                                                         plk. Mgr. Bc. Martin CRHA
               vedoucí odboru služby pořádkové policie    

                                                            

Vyvěšeno dne:  04. 05. 2021
Sejmuto dne: 20. 05. 2021 

vytisknout  e-mailem