Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mobbing

Žadatel se domáhal „poskytnutí dostupné metodiky nebo interních aktů řízení souvisejících s problematikou mobbingu (šikany) v prostředí PČR“.  

 

Policie České republiky konstatovala, že pojem „mobbing“ označující formu skupinové šikany jednotlivce na pracovišti není obsažen v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), ani v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a není obsažen ani v interních aktech řízení Policie České republiky. Zákaz všech forem šikany a jakékoli diskriminace příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky lze ovšem dovodit z jiných ustanovení obou výše uvedených právních předpisů, které ukládají Policii České republiky jako bezpečnostnímu sboru a zaměstnavateli vytvářet pro své příslušníky a zaměstnance příznivé podmínky výkonu služby, respektive příznivé pracovní podmínky (např. § 16 odst. 4 a § 77 zákona č. 361/2003 Sb. nebo § 1a, § 16, § 17, § 279 a § 319 zákona č. 262/2006 Sb.). Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Principy vylučující veškeré formy šikany jsou zakotveny rovněž v Etickém kodexu Policie České republiky, který je přílohou č. 1 rozkazu policejního prezidenta č. 154/2011, o profesní etice Policie České republiky (např. bod 4 písm. b), a v Etickém kodexu zaměstnance Ministerstva vnitra (např. čl. 3 odst. 2 nebo čl. 11. odst. 2), jenž je přílohou pokynu ministra vnitra č. 54/2010, kterým se vydává Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra. První z uvedených interních aktů řízení je zveřejněn na adrese www.policie.cz/clanek/eticky-kodex-policie-ceske-republiky.aspx, druhý na adrese www.mvcr.cz/soubor/eticky-kodex-zamestnance-mv.aspx.

Veškeré formy šikany vylučuje rovněž závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky a který ve své části první stanoví:

ČÁST PRVNÍ

CHOVÁNÍ

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Příslušník policie (dále jen „policista“) je povinen v souladu se služebním slibem1) dodržovat pravidla slušného chování, společenského vystupování a služební zdvořilosti.

(2) Služební zdvořilostí se rozumí důstojné, ohleduplné a taktní vystupování a ústrojová kázeň2).

Čl. 2

Pravidla chování

Policista je zejména povinen

a) řídit se ustanoveními Etického kodexu Policie České republiky3),

b) dbát na svoji dobrou pověst a bezúhonnost,

c) představit se při služebním jednání hodnostním označením a příjmením, pokud to povaha služebního jednání umožňuje; to neplatí při služebním jednání, pro nějž je způsob jednání stanoven interním aktem řízení4),

d) při výkonu služby vykat osobám zjevně starším patnácti let a jako součást oslovení užívat slovo „pane“, „paní“ nebo „slečno“; příslušníky jiných bezpečnostních sborů a ozbrojených sil policista oslovuje též jejich hodnostním označením nebo hodností, jsou-li mu známy,

e) zdržet se při výkonu služby důvěrností,

f) zdržet se při výkonu služby na veřejnosti a při služebním jednání konzumace jídla, žvýkání a jiného nevhodného chování,

g) udržovat pořádek a čistotu v objektech výkonu služby,

h) chránit svěřené služební pomůcky a další prostředky před zneužitím, ztrátou a poškozením a využívat je hospodárně a účelně.

Čl. 3

Pravidla služebního styku

(1) Při oslovení nadřízeného se policista představí hodnostním označením a příjmením, případně též názvem služebního místa.

(2) Přijetí rozkazu policista potvrdí například slovem „provedu“.

(3) Při služebním telefonickém styku se volaný představí hodnostním označením, příjmením, názvem pracoviště, případně též názvem služebního místa. Poté se stejným způsobem představí volající. O ukončení hovoru mezi nadřízeným a podřízeným rozhoduje nadřízený, v ostatních případech volající.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, jde-li o údaje podléhající utajení.

(5) Při ústním i písemném služebním styku včetně elektronické komunikace je policista povinen dodržovat pravidla slušného chování a služební zdvořilosti, vhodný jazykový styl a dodržovat pravidla českého jazyka, případně jazyka, v němž je komunikace vedena. Za služební styk pomocí elektronické komunikace se pokládá každý styk prostřednictvím služebních telefonních, rádiových a elektronických komunikačních zařízení.  

______________________________

1) § 17 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb.                                                                                                                                    
2) Pokyn policejního prezidenta č. 111/2015, stejnokrojový předpis.                                                               
3) Rozkaz policejního prezidenta č. 154/2011, o profesní etice Policie České republiky.                                       
4) Např. čl. 22 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

PhDr. Jiří Vokuš, 10. prosince 2015

vytisknout  e-mailem