Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodika pro silniční kontroly

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

  1. aktuální metodiky a postupy používané příslušníky PČR pro silniční kontroly;
  2. aktuální metodiky a postupy používané příslušníky PČR pro měření rychlosti pomocí silničních radarových zařízení všech aktuálně používaných typů;
  3. dokumentu „Vyhodnocení záznamu o přestupku ze zařízení Ramer7CCD, Ramer7, Ramer 10, AD9“;
  4. všech aktuálně používaných dokumentů obdobných dokumentu podle předchozího písm. c) používaných k vyhodnocení snímků ze silničních radarových zařízení všech aktuálně používaných typů.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli, že metodiku a postupy používané příslušníky Policie České republiky pro silniční kontroly upravuje obecně pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Oba zmiňované interní akty řízení povinný subjekt žadateli poskytl.

K jednotlivým otázkám dále povinný subjekt sdělil následující:

Ad a) aktuální metodiky a postupy používané příslušníky PČR pro silniční kontroly:

Pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v čl. 17 upravuje tzv. základní kontrolu, která spočívá:

a) v přímém dohledu na silniční provoz,

b) v dohledu na dodržování pravidel silničního provozu všemi jeho účastníky,

c) v kontrole dokladů předepsaných k řízení a provozu vozidla, kontrole technického stavu vozidel přímo v silničním provozu, kontrole dokladů k přepravovanému nákladu a kontrole dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů (Např. zákon č. 111/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 56/2001 Sb.)

d) v kontrole dodržovaní zákazu požívání alkoholických nápojů a v případě podezření i jiných návykových látek řidiči vozidel,

e) ve zjišťování dopravně technického stavu pozemních komunikací, dopravních značek a dopravních zařízení,

f) ve vyhledávání trestné činnosti,

g) v pátrání zejména po osobách a odcizených věcech,

h) ve zjišťování pohybu zájmových osob a vozidel,

i) v přiměřeném dohledu na veřejný pořádek.

Pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, dále v článku 17 upravuje zastavování vozidla:

(1) Policista zastavuje vozidla a provádí jejich prohlídku zejména

a) za podmínek daných zákonem o Policii České republiky

b) jestliže je řidič podezřelý ze spáchání trestného činu nebo přestupku,

c) v případě zjevné technické závady vozidla nebo soupravy,

d) při kontrole hmotností a rozměrů vozidel a dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu, nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy,

e) při kontrole dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích,

f) při pronásledování pachatelů trestných činů a při pátrání po nich.

(2) Při zastavování vozidla policista stojí v jízdním pruhu zastavovaného směru čelem k přijíždějícím vozidlům. Znamení k zastavení dává zastavovacím terčem nebo vztyčenou paží, dlaní proti zastavovanému vozidlu. Současně s pokynem k zastavení ukazuje druhou paží místo, kde má řidič zastavit, a přitom dbá na to, aby nedošlo k jeho ohrožení zastavovaným vozidlem. Za snížené viditelnosti policista dává znamení k zastavení vždy červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

(3) Jestliže v jednom úseku provádí dohled na silniční provoz více hlídek, vedoucí každé hlídce určí, z kterého směru bude vozidla zastavovat, aby nedocházelo k jejich bezdůvodnému opakovanému zastavování. Obdobně tak určí vedoucí při dopravně bezpečnostní akci a opatření.

(4) Jestliže hlídky zastavují vozidla v obou směrech, musí být mezi oběma místy, kde jsou vozidla zastavována, dodržena taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu,

článek 18 a 19 pak upravují kontrolu vozidel:

Čl. 18

(1) Po zastavení vozidla hlídka pozdraví řidiče vojenským způsobem a současně občanským pozdravem. Vyzve řidiče, aby zastavil chod motoru a případně vystoupil z vozidla. Za snížené viditelnosti řidiče vyzve, aby rozsvítil vnitřní osvětlení kabiny vozidla. Poté hlídka vyzve řidiče k předložení dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorového vozidla ke kontrole. Doporučená formulace výzvy zní: „Dobrý den, silniční kontrola, předložte doklady předepsané k řízení a provozu vozidla”.

(2) Doklady předložené řidičem na základě výzvy podle odstavce 1, zejména řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, si hlídka po celou dobu kontroly vozidla ponechává u sebe.

(3) Pokud to vyžadují konkrétní okolnosti, hlídka řidiče vyzve v souladu se zákonem o Policii České republiky, aby například nevstupoval na určená místa, neopouštěl vozidlo nebo se nepohyboval mimo místa určená hlídkou. Za snížené viditelnosti hlídka dbá, aby nebylo zakryto osvětlení kontrolovaného vozidla.

(4) Při ukončení kontroly vozidla nebo zákroku hlídka vrátí řidiči předložené doklady vyjma těch dokladů, které hlídka v průběhu kontroly zadržela nebo odebrala. Hlídka řidiči sdělí, jestli může pokračovat v jízdě nebo se mu další jízda zakazuje, případně mu v další jízdě zabrání. V případě zákazu jízdy či jejímu zabránění sdělí hlídka řidiči podmínky, za kterých bude moci v jízdě pokračovat, nebo mu nebude v jízdě bráněno. Kontrolu ukončí vojenským a občanským pozdravem.

Čl. 19

(1) Při kontrole hlídka zjišťuje zejména, zda

a) řidič má u sebe předepsané doklady potřebné k řízení a provozu vozidla a doklady od převáženého nákladu,

b) řidič před nebo během jízdy nepožil alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky,

c) vozidlo je v řádném technickém stavu, není přetíženo a náklad je řádně uložen,

d) vozidlo splňuje požadavky podle zákona o silniční dopravě,

e) po vozidle, řidiči nebo cestujících není vyhlášeno pátrání,

f) ve vozidle nejsou převáženy věci pocházející z trestné činnosti anebo související s trestnou činností,

g) řidič nepozbyl nebo mu nebylo pozastaveno řidičské oprávnění, nebo zadržen řidičský průkaz, případně nejedná-li se o opakovaný dopravní přestupek, za nějž lze uložit zákaz řízení24).

(2) U vozidel opatřených cizozemskou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“) hlídka při kontrole postupuje obdobně podle odstavce 1 a dále kontroluje

a) mezinárodní řidičský průkaz nebo národní řidičský průkaz řidiče cizince,

b) osvědčení o evidenci vozidla nebo jiný doklad odpovídající osvědčení o registraci vozidla.

(3) V rámci kontroly hlídka prostřednictvím příslušného operačního střediska policie, případně za použití výpočetní techniky k provedení lustrace využívá informační systémy provozované pro účely pátrání po vozidlech a osobách (PATRMV, PATROS, SIS, e-ASF, OPATŘENÍ), „Centrální evidenci osob“, „Centrální registr řidičů“ a „Centrální registr silničních vozidel“.

Ad b) Aktuální metodiky a postupy používané příslušníky PČR pro měření rychlosti pomocí silničních radarových zařízení všech aktuálně používaných typů.

Speciální metodiky a postupy k jednotlivým měřícím zařízením nejsou určeny, policisté jsou proškoleni školitelem, který je řádně vyškolen a dále se řídí návodem k obsluze jednotlivých měřících zařízení. Pouze obecně je upravena kontrola dodržování stanovené rychlosti jízdy pokynem ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a to v čl. 6.

Čl. 6

(1) Při provádění speciální kontroly dodržování stanovené rychlosti jízdy hlídka kontroluje dodržování rychlosti jízdy zejména v místech, kde z důvodu porušení zákona o silničním provozu dochází k páchání dopravních přestupků a tato místa jsou vyhodnocena jako riziková, zejména pak místa častých dopravních nehod.

(2) Hlídka k měření rychlosti jízdy používá mobilní nebo stacionární technické prostředky schválené a ověřené (kalibrované) Českým metrologickým institutem. Obsluha měřícího zařízení může být v civilním oblečení.

Ad c) dokument „Vyhodnocení záznamu o přestupku ze zařízení Ramer7CCD, Ramer7, Ramer 10, AD9

Předmětný dokument povinný subjekt žadateli poskytl.

Ad d) všech aktuálně používaných dokumentů obdobných dokumentu podle předchozího písm. c) používaných k vyhodnocení snímků ze silničních radarových zařízení všech aktuálně používaných typů.

Žádnými jinými požadovanými dokumenty Policie České republiky nedisponuje.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem