Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Metodika měření THC

Žádost ze dne 7. března 2013. 

Žádost:

Evropská metodika měření THC v konopí v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009 (analogická původní metodice v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999) formuluje na dvou stranách přesný metodický postup měření THC v rostlině konopí. Z odpovědi UKZUZ vyplynulo, že vzhledem k tomu, že na konopí nelze v ČR žádat dotace, je u pěstitelů konopí na ploše do 100m2/občana ke zpracování konopí k vědeckovýzkumným (pokusnickým) účelům, které se nemusí hlásit úřadům a neexistují na to žádné formuláře (viz § 5, odst. 5 a § 29 zákona o návykových látkách) měřen obsah THC v konopí Policií ČR. Nad 100m2/občana pěstitelské plochy pak kontrolu provádí Celní správapravděpodobně dle výše uvedené evropské metodiky. Sdělte nám proto a)přesný metodický postup policejního měření THC v konopí (zašlete prosím kopii) a uveďte číslo evropské metodiky měření THC policejními orgány po vstupu ČR do EU 1.5. 2004, rovněž tak uveďte, b)zda se tato metodika od roku 2004 do roku 2013 změnila (zašlete prosím kopie, pokud došlo ke změně a uveďte legislativní číslo změněné metodiky).

Odpověď:

K Vašemu dotazu sděluji, že neexistuje žádný závazný právní předpis, který by definoval jak je pracoviště povinno postupovat při analýze konopí. Používaná metodika vychází z metodiky EU o stanovení delta-9-THC, je modifikována tak, aby bylo možné její co nejširší použití (nejen na celé rostliny, ale i na rostlinné fragmenty, drtě, extrakty apod.). U předložených rostlin je zjištěna jejich hmotnost (vážením) jako celku. Potom jsou listové části rostlin a jejich květenství odděleny, rozmělněny, prosítovany sítem č. 2. Část vzorku, která neprojde sítem je přidána ke stonkům. Prosítovaný vzorek (část pod sítem) je zvážen a homogenizován. Z homogenizovaného vzorku je odebrané definované množství, které je analyzováno pomocí plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID). Na základě výsledku procentuálního obsahu delta-9-THC v homogenizovaném vzorku je vypočítán celkový obsah této látky ve vzorku získané homogenizací listové části. Tato hodnota je následně přepočítaná na celkovou hmotnost rostliny s tím, že u hmotnosti stonku a zbytků hrubších částí oddělených sítováním, které jsou ale součástí celkové hmotnosti rostliny, je ale obsah delta-9-THC pro tento přepočet považován za nulový. Tímto způsobem je stanovená hodnota nižší než reálná protože obsah THC je ve stoncích vždy větší než nulový, ale tento podíl delta-9-THC není do stanovení zahrnut. Metodika se v letech 2004-2013 nijak zásadně neměnila.

Žádost:

Odrůdy konopí, které je zakázáno pěstovat, byly pro účely trestního zákoníku § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. definovány v Příloze I., bodu A.1 Nařízením vlády č. 455/2009 Sb. ve znění do 4. 1. 2012. Takovými rostlinami konopí jsou ty, které „obsahují více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny.“Sdělte, a)zda pracoviště OKTE do roku 2012 provádělo měření THC v konopí z reprezentativních vzorků celého rozemletého množství rostliny konopí včetně kořene, stonků, listí a vrcholíků a b) zda toto měření THC prováděla po vysušení konopí nebo bez vysušení a c)jaká legislativně označená metodika měření THC v konopí k tomuto byla přijata a tuto nám zašlete včetně d) metodiky v souvislosti se změnou výše uvedeného nařízení vlády od roku 2012 a dramaticky odlišnou definicí zakázaných odrůd konopí, viz vládní nařízení č. 3/2012 Sb. v Příloze I., bodu A.1.

Odpověď:

Jak je uvedeno výše, do roku 2012, stejně jako v současnosti, se obsah delta-9-THC ve stoncích a kořenech nestanovuje, pro účely stanovení se obsah delta-9-THC v těchto částech rostliny považuje za nulový (ale reálně není). Při stanovení procentuálního podílu delta-9-THC v celé rostlině se započítává pouze hmotnost oddělených stonků (nadzemní část), hmotnost kořenů se vůbec neuvažuje. Proto je takto stanovený podíl delta-9-THC nižší než reálný (v pachatelův prospěch). Měření se provádí výhradně na vysušených vzorcích. Požadovaná metodika viz výše. Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen OKTE KŘP Jmk), jako znalecké pracoviště není věcně příslušné řešit právní otázky, legislativní změny nevyžadují změnu metodiky stanovení obsahu delta-9-THC v rostlinách.


 

Žádost:

Zákon o návykových látkách v § 2, písm. f) používá 3 zcela odlišné definice konopí, tedy také způsobu měření THC, kdy definuje rostlinu konopí a)jako kvetoucí vrcholík, b)plodonosný vrcholík a c)celou nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík. Sdělte, na základě jakého legislativního opatření je Policií ČR použita přiměření THC v konopí a)definice k měření THC dle trestního zákoníku, b)kdy podle zákona o návykových látkách a c) která ze tří definic konopí dle ZoNL je – a na základě jaké legislativní úpravy – platná pro měření THC v konopí policisty OKTE.

Odpověď:

OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky. Současná legislativní úprava nevyžaduje rozlišovat, zda je vedeno trestní řízení podle ustanovení trestního zákoníku, nebo podle zákona o návykových látkách.


 

Žádost:

Zákon o návykových látkách v § 15, písm. f) zakazuje bez povolení „získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis)“, čili tzv. výrobu drog z konopí. Při vědomí § 5, odst. 5a § 29 zákona o návykových látkách nám prosím sdělte přesný technický postup, na základě kterého občané i Policie ČR poznají, že došlo k porušení § 15, písm. f) ZoNL a jsou tedy neoprávněně vyráběny konopné drogy a tento technický předpis nebo metodický postup nám prosím zašlete.

Odpověď:

OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky.

vytisknout  e-mailem