Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Městské ředitelství policie Ostrava

  1. Kontakty
  2. Působnost městského ředitelství
  3. Organizace městského ředitelství

(1) Městské ředitelství plní úkoly policie ve věcech ochrany bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a zabezpečuje jednotný výkon služby a činností policie v územní obvodu vymezeném interním aktem řízení

(2) Městské ředitelství je vnitřní organizační jednotkou krajského ředitelství, kterým je přímo řízeno.

(3) Městské ředitelství
     a) chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
     b) provádí sledování vývoje bezpečnostní situace v územním obvodu, soustřeďuje a analyzuje podklady o vývoji bezpečnostní situace k přijetí vlastních opatření a pro plnění úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, stanoví hlavní cíle a úkoly na určité období, předkládá podklady pro zpracování zpráv o bezpečnostní situaci a návrhy na opatření
     c) odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a provádí úkony přípravného trestního řízení,
     d) odhaluje přestupky, zjišťuje přestupce a postupuje věci k projednání příslušným orgánům ke správnímu vyřízení,
     e) dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, spolupůsobí při jeho řízení, provádí šetření dopravních nehod,
     f) provádí kontrolní a metodickou činnost,
     g) plní úkoly na úseku pátrání po osobách a věcech, zřizuje pracovní týmy nebo skupiny a koordinuje jejich činnost,
     h) zajišťuje informovanost veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, spolupracuje s krajským ředitelstvím, územními odbory krajského ředitelství, orgány státní správy, územní samosprávy a nestátními veřejně prospěšnými organizacemi v oblasti prevence kriminality, nehodovosti v silničním provozu a zvyšování právního vědomí občanů,
     i) provádí vklady do evidencí a statistických databází a zabezpečuje jejich trvalé analytické využívání k prognózování vývoje a pro rozhodovací proces služebních funkcionářů, vedoucích příslušníků městského ředitelství i k operativnímu využití při řešení kriminality,
     j) vyřizuje v rámci své působnosti podání, podněty a stížnosti fyzických i právnických osob,
     k) plní ve vymezeném rozsahu úkoly při ochraně ústavních činitelů v době jejich pobytu v územním obvodu,
     l) řeší koncepční otázky řízení a organizace policie v rámci městského ředitelství, navrhuje změny organizační struktury, včetně změn systemizace služebních a pracovních míst,
     m) zajišťuje v součinnosti s krajským ředitelstvím zabezpečení pro organizační články městského ředitelství
     n) plní ve spolupráci s krajským ředitelstvím, územními orgány státní správy a s územními složkami integrovaného záchranného systému úkoly a opatření v oblasti příprav policie k činnosti za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
     o) uskutečňuje spolupráci s příslušnými územními představiteli a zastupitelstvy při řešení záležitostí ochrany veřejného pořádku a prevence, včetně účelné součinnosti s městskou policií.

vytisknout  e-mailem