Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Měřící zařízení zn. POLCAM, technické a provozní podmínky měření rychlosti

Žadatel požadoval mimo jiné odpovědi na následující otázky: 1) Na jakém logickém a fyzikálním principu měření je postaveno měřící zařízení zn. POLCAM PC2006 namontované do policejního vozidla? 2) Jaké jsou technické předpoklady pro měření tímto měřícím zařízením? 3) Jsou předepsány, případně doporučeny nějaké postupy a provozní podmínky pro měření – pokud ano, jaké? 4) Na základě jakého právního předpisu byla vybavena policejní vozidla VW Passat R 36 osazená zařízeném POLCAM PC2006 zvláštními výstražnými světly modré barvy?  

Odpověď:
 
Vozidla VW Passat jsou vybavena technickým prostředkem pro měření rychlosti, který je schválen Českým metrologickým institutem a je pravidelně ověřován a kalibrován k účelu měření rychlosti, přičemž systém pracuje na principu srovnávání rychlosti. Jde o zařízení, které svým principem odpovídá zařízení, které je u Policie ČR využíváno již cca od roku 1996. Uvedený způsob měření rychlosti je tedy v rámci ČR schválen a odpovídá platné legislativě. Platnost ověření měřičů rychlosti je stanovena vyhláškou. č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření ve znění vyhlášky č. 44/2002 Sb. Doba platnosti je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena na 1 rok ode dne ověření. Ke každému zařízení je vystaven ověřovací list s uvedenou dobou platnosti.
 
Systém PolCam je mobilní videosystém pro hlídání a záznam všech silničních přestupků a také pro měření průměrných rychlostí na základě měření času a vzdálenosti. Systém PolCam vypočte průměrnou rychlost na základě přesného měření projeté dráhy a času. Při použití měřící metody, měření rychlosti s měřením času a vzdálenosti, není naprosto nutné udržení stále vzdálenosti mezi policejním vozidlem a sledovaným vozidlem během celého úseku dráhy. Důležitým faktorem je dodržení stejné vzdálenosti mezi vozidly na začátku a na konci měření, přičemž vzdálenost mezi vozidly se zobrazuje na monitoru. Policie ČR je pouze koncovým uživatelem měřícího zařízení, proškolení policisté postupují při měření rychlosti a dokumentaci přestupků v souladu s návodem k obsluze zařízení. S žádostí o informace týkající se logického a fyzikálního principu měření zařízení PolCam, technických předpokladů pro měření, doporučených postupů a provozních podmínek se obraťte na dodavatele tohoto zařízení, RAMET C.H.M. a.s., Letecká 1110, Kunovice.

O označení vozidel policie hovoří vyhláška MV č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, která ve svém ustanovení § 11 říká:

„(1) Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „POLICIE“ žluté barvy na modrém podkladu. Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.

(2) Zvláštní barevné provedení a označení motocyklu a sněžného skútru je provedeno kombinací stříbrné a modré barvy se žlutými prvky a označením nápisem „POLICIE“ a symbolem policie podle konstrukce daného typu motocyklu nebo sněžného skútru.

(3) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo 2, lze označitna přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace2) a u zaparkovaného vozidla postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel policie a označení služebních vozidel policie podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.“
 
Na vozidla VW Passat R 36 se tedy vztahuje ustanovení odst. 3., přičemž tato vozidla lze označit, nikoliv že označena být musí. Využití tohoto ustanovení se celkově aplikuje na potřeby a případy, kdy je z hlediska potřeby výkonu služby vhodné, aby vozidla byla označena a tímto způsobem i zviditelněna. Používání modrých světel, tzv. typ predátor - uvedené zařízení bylo zamontováno dodavatelem vozidla na základě výjimky a schválení příslušným odborem ministerstva dopravy, je plně v souladu s legislativou. Vozidla jsou vybaveny pevně instalovanými světelnými zařízeními vyzařujícími modrou barvu včetně výstražného zařízení vydávající zvukové znamení. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že je možné mít vozidlo vybaveno výstražným a zvukovým zařízením, aniž bylo označeno dle vyhl. MV č. 460/2008. Zároveň může dojít k situaci, kdy hlídka Policie ČR provádějící výkon služby v civilním vozidle VW Passat, bude provádět měření a zastavení vozidla, aniž by vůbec použila výstražné světelné i zvukové zařízení. Způsob zastavování vozidel je upraven v § 79 odst. 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy je využíván nápis „STOP“ doplněný nápisem „Policie“, přičemž vozidlo může být zastavováno zepředu nebo zezadu a to dle konkrétní situace, vozidla jsou vybavena světelnými nápisy jak v přední části, tak v části zadní vozidla a zákon nestanoví povinnost při zastavování použít světelného výstražného zařízení.
 
Doplňující informace:
 
Návod k obsluze zařízení PolCam PC2006 Vám zasíláme v příloze. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR nevydalo žádné další metodické pomůcky pro obsluhu tohoto zařízení, policisté postupují při měření rychlosti a dokumentaci přestupků v souladu s návodem k obsluze zařízení.
 
V případě otázky č. 4 žádáte o doplnění informace, týkající se udělení výjimky a schválení používaných světel modré barvy. Vozidla VW Passat R36 jsou řádně schválena a plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vozidla jsou vybavena schváleným zvláštním výstražným světlem modré barvy se skrytou montáží a alternativně montovanými světelnými rampami schváleného typu. Vozidlo s touto policejní nástavbou (schválenou pod. č.j. C-1371-09 ze dne 6.11.2008) plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., s výjimkou vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy je vozidlo vybaveno doplňkovými výstražnými světly modré barvy směřující dozadu. Veškera technická příslušenství jsou řádně schválena Ministerstvem dopravy ČR a zapsána v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz). Kopii základního technického popisu schváleného typu samostatného technického celku vozidla přikládáme v příloze.


9. 10. 2009

vytisknout  e-mailem