Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Máte zájem pracovat u Policie ČR?

Ms kraj: Informace pro uchazeče o práci u Policie ČR 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Máme především zájem o ty, kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání…   výběr líc ok.png

Povolání policista

Práci v jednom z bezpečnostních sborů - Policii České republiky a samotný výkon policejní služby je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly.

Úkolem příslušníka Policie České republiky (dále jen „policisty“) je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. (Etický kodex Policie České republiky).

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

 

Podmínky přijetí do služebního poměru

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující podmínky:

 1. občanství České republiky
 2. věk nad 18 let
 3. plná způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost
 5. střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší
 6. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
 7. není členem politické strany nebo politického hnutí
 8. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 
 • Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti. 
   
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent (TT 02) se zařazením na odděleních hlídkové služby, obvodním oddělení nebo dopravním inspektorátu.

               výběr - vizitka.jpg

 

Možnosti uplatnění při nástupu do služebního poměru ke Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

K základním policejním službám patří:

Služba pořádkové policie
- chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Kromě základních útvarů (obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie také pohotovostní motorizované jednotky, pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie

Služba dopravní policie
- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Služba cizinecké policie
- zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru, kontroluje doklady, povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců, zabezpečuje ve vymezeném rozsahu ochranu civilní letecké dopravy 

V případě, že splňujete zákonem dané podmínky, Váš zdravotní stav je dobrý a chtěli byste vykonávat práci u jedné z prestižních bezpečnostních složek České republiky, lze doporučit odeslat Žádost o přijetí do služebního poměru ( verze .doc  verze .pdf ) a připojit také životopis. Dokumenty lze odeslat 2 způsoby:

a) originál vytištěné žádosti, včetně Vašeho podpisu (důležité jsou také Vaše kontaktní údaje), odešlete jako listovní zásilku na níže uvedenou doručovací adresu

b) naskenované dokumenty lze odeslat také elektronicky na níže uvedenou elektronickou adresu, originály je třeba současně odeslat jako listovní zásilku.

Pracovníci personálního oddělení Vás budou po přijetí dokumentů kontaktovat.

Adresa pro doručení žádosti, kontakt na naše personální oddělení:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Adresa: ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava

Telefon – 974 722 409

Mobil – 724 895 282

E-mail – krpt.op.vyber@pcr.cz

 

Kontakty na personální pracoviště z celé republiky jdou uvedeny ZDE.

Další, podrobné informace pro uchazeče k možnostem uplatnění v Polici České republiky naleznete ZDE.

výběr rub.png

 

vytisknout  e-mailem