Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

 

logo_IOP_EU_text_2

Základní informace o projektu: „Lokalizační a záznamová zařízení -  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje“

Registrační číslo projektu:      CZ.1.06/3.4.00/12.07959

 

Projekt „Lokalizační a záznamová zařízení -  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje“ byl připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkajícího se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek Integrovaného záchranného systémupři řešení mimořádných událostí na celém území České republiky.

 

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem byla pořízena lokalizační a záznamová zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Nový systém, který je součástí lokalizačních a záznamových zařízení, je plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

 

Doba realizace projektu -  od 01. 08. 2011 – 30. 11. 2015.

 

Projekt byl spolufinancován ve výši 85 % jeho celkových způsobilých výdajů ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci 12. výzvyIntegrovaného operačního programu, Prioritní osy 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.4„Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“, aktivita písm. písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Zbývající 15 %-ní část jeho celkových způsobilých výdajů a případné nezpůsobilé výdaje projektu jsou financovány z rozpočtu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, což v číslech činí:

 

 • celkový rozpočet projektu:                            24.409.134,--   

 • podíl strukturálních fondů EU:                       20.742.682,55 Kč      

 • podíl KŘP Plzeňského kraje:                         3.660.474,45 Kč      

 

V kvantitativním vyjádření projekt zahrnuje pořízení 161 kompletů technologických zařízení -  lokalizačních a záznamových zařízení určených do služebních vozidel PČR, které jsou provozovány v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

 

Hlavním cílem realizovaného projektu bylo docílit akceschopnosti, efektivní koordinace a zvýšení mobility sil a prostředků KŘP Plzeňského kraje jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.

 

 

K dosažení tohoto hlavního cíle byly v rámci projektu stanoveny dílčí / specifické cíle:

- zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS,

- zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.

 

Přínosy projektu pro jednotlivé cílové skupiny lze specifikovat následovně:

 

 • veřejnost – celkové zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a zefektivnění komunikace policistů s občany na místě mimořádné události

 

 • policisté – dosažení zvýšení úrovně akceschopnosti, zefektivnění služeb a činností vykonávaných na místě mimořádné události a koordinace zásahu v rámci IZS

 

 • stát – snížení dopadu následků mimořádné události do oblastí národního hospodářství (např. průmyslu, obchodu, zemědělství, služeb). Realizací projektu dojde ke snížení, příp. minimalizaci finančních ztrát v dané oblasti v souvislosti se zvýšením rychlosti reakce a opatřeními přijatými při řešení mimořádných událostí

 

 • složky IZS – zvýšení koordinace činnosti složek IZS při společném zásahu v oblasti ochrany životů, zdraví a majetku občanů

 

Speciálně vybavená služební vozidla KŘP Plzeňského kraje disponují moderním lokalizačním a záznamovým zařízením umožňujícím:

 • efektivní akceschopnost, koordinaci a operabilitu zásahu na místě mimořádné události či krizové situaci prostřednictvím činnosti operačního střediska KŘP,

 • zaznamenávat průběh řešení mimořádné události nebo krizové situace a následně vyhodnocovat přijatá opatření a závažnost vzniklé situace,

 • přímý vstup do vzdálených centrálních policejních databází, zajišťujícím zefektivnění komunikace s občany a přispívajícím k okamžitému řešení dané situace.

 

Realizací projektu bylo dosaženo následujících výsledkůprojektu:

 

 • fungující síť služebních vozidel KŘP vybavených uvedenou speciální technologií v územním obvodu KŘP

 • zvýšení kvality působení PČR jako jedné ze základních složek IZS při řešení mimořádných událostí

 • snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko min. o 25 %, přičemž jsou brána v potaz 2 kritéria:

   

 1. zkrácení doby lokalizace hlídky PČR ze současných 300 vteřin na 5 vteřin (cca snížení doby reakce o 98 %)
 2. zkrácení doby přenosu informací z databází ze současných 360 vteřin na 40 vteřin (cca snížení doby reakce o 89 %)

 

Vazba projektu na ostatní realizované projekty PČR

 

Projekt má rovněž vazbu i na jiné KŘP-P již realizované projekty:

 •  Integrace operačních středisek PČR(IOS PČR) s ohledem na propojenost a kompatibilitu systému lokalizačních a záznamových zařízení a nového systému budovaných operačních středisek IZS (tzn. operační středisko KŘP vysílá a koordinuje činnost služebních vozidel KŘP v rámci řešení mimořádné události v územním obvodu KŘP),

 • Kontaktní a koordinační centra (KKC) – prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného KKC,

 • Mobilní kontaktní a koordinační centra (MKKC) – prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě s možností dlouhodobé působnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace.

vytisknout  e-mailem