Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Léčebné využití konopí

Stanovisko Národní protidrogové centrály 

Váženým členům petičnímu výboru
 
Petice za legislativní změny zpřístupňující pacientům
v České republice léčbu konopím a umožňujícím jeho výzkum
 
Stanovisko Národní protidrogové centrály
 
          Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, jako v hierarchické struktuře Policie ČR nejvýše postavený útvar odpovědný za vymáhání práva v oblasti nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, hodnotí pozitivně aktivity, které směřují k oddělení legalizačních snah od úzce odborné problematiky kontrolovaného využití léčebného potenciálu netechnického konopí. V konečném důsledku vítá i sekundární efekt takového opatření, které by umožnilo legální kontrolovanou dostupnost medicínského potenciálu konopí diagnostikovaným pacientům pod lékařským dohledem a naopak ukončilo diskuse o údajném přepínání trestní represe vůči pacientům a vedlo k posílení právní jistoty v oblasti vymáhání práva v otázce nelegálních drog.
 
         Je však mou povinností již od počátku úvah o legislativní změně upozornit na nutnost striktního oddělování zamýšleného mechanismu státem kontrolované produkce, výzkumu, distribuce a medicínského využití netechnického konopí od interpretace, že stát zákonem umožní produkci a léčbu netechnickým konopím pocházejícím z jakéhokoliv zdroje a bez lékařského dohledu. Ve světle platné právní úpravy je třeba jasně konstatovat, že znak neoprávněnosti ve vztahu k jakémukoliv nakládání s netechnickým konopím vymizí za jasně daných podmínek pouze u subjektu léčby a to pouze v otázce držení pro vlastní léčebnou potřebu. Tento aspekt považuji za důležitý nejen s ohledem na mezinárodní závazky ČR a platnou právní úpravu, ale zejména s přihlédnutím k reálné situaci v České republice.
 
        Vysoká míra nelegální produkce a zneužívání netechnického konopí v České republice včetně důsledků, ke kterým intenzivní zneužívání marihuany vede u nedospělých, je z mého pohledu neopomenutelným faktorem společenského klimatu,   dlouhodobě deformovaného relativizační interpretací rizik se zneužíváním marihuany spojených. Důsledky mediální dezinterpretace novely trestního zákona v oblasti drog, která směřovala k dekriminalizaci bagatelních protiprávních jednání, můžeme ostatně pozorovat dodnes v míře společenské tolerance a vnímání rizik zneužívání konopných drog a to i v mezinárodních souvislostech.
 
Považuji proto za žádoucí, aby byl kladen maximální důraz na důsledné vysvětlování smyslu, cílů a mechanismů realizace zamýšlené legislativní změny vůči veřejnosti.
 
        Za problematické považuji dále schopnost vynutit dodržování nastavených norem a kontrolních mechanismů v oblasti nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy či jejich prekurzory, u vědomí rozsahu tohoto problému u konopných drog v České republice. Masivní zneužívání léků s obsahem pseudoefedrinu k výrobě syntetických drog či úniky Subutexu ze substituční léčby do nelegální sféry ukázaly a ukazují, že ani správně nastavené legislativní prostředí nemusí v České republice minimalizovat rizika spojená s únikem zakázaných látek na nelegální trh.
         
        Ponechávám zcela stranou otázku odborné legitimity požadavku na legislativní změnu, procedury, která povede k schválení léčebných přípravků a postupů či nastavení standardů léčby produkty z netechnického konopí produkovaného de facto státem, neboť stojí mimo oblast vymáhání práva a jsou v kompetenci odborné veřejnosti a příslušných orgánů státní správy. 
 
       V rámci diskusí o kontrolních mechanismech zamýšlené legislativní změny jsme připraveni spolupracovat na zhodnocení bezpečnostních rizik a legislativních dopadů v kontextu platné trestně právní úpravy, mezinárodních závazků České republiky a dalších souvislostí, které s vymáháním práva souvisejí.
 
Praha 19. srpna 2011
 
 
V úctě
 
  
                                                                                                                                                                           plk. Mgr. Jakub Frydrych v.r.
                                                                                                                                                                                            ředitel

vytisknout  e-mailem