Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP KHK – OPŽP - Zateplení objektu OOP Broumov, T. G. Masaryka 248“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace:  2020 – 2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 8 910 480,38 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 5 195 583 Kč

Z toho:  40% EU:   2 078 233,20 Kč 

             45% NZÚ: 2 338 012,35 Kč 

             15% SR:      779 337,45 Kč 

Nezpůsobilé výdaje projektu: 3 714 897,38 Kč

Popis projektu:

V lednu 2019 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. 

Žádost byla v květnu 2019 výběrovou komisí Řídícího orgánu OPŽP schválena.

Registrace akce byla vydána dne 24. 9. 2019.

Dne 12. 5. 2020 byla podepsána SoD se zhotovitelem Stavokonstrukt Liberec s.r.o..

Dne 31. 7. 2020 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 31. 7. 2020, termín dokončení 30. 10. 2021.

Nyní probíhá realizace díla.

Hlavní cíl:

Cílem projektu je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy a snížit emise škodlivých látek. Hlavním důvodem pro realizaci stavebních úprav řešících zateplení objektu OOP Broumov je jeho současný nevyhovující stav, především z tepelně technického hlediska. To je dáno zejména stářím budovy a technickým provedením v té době obvykle používaným. Rok výstavby objektu: 1920 - 1945.  V rámci projektu dojde k celkovému zateplení obvodového pláště, výměně a renovaci otvorových výplní a zateplení půdy. Součástí projektu bude rovněž instalace nových otopných těles s termostatickými hlavicemi a rekonstrukce vnitřního osvětlení. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 48,93 % současného stavu, což představuje 320,547 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 17,99 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU.

vytisknout  e-mailem